รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๗๐๐๖ - วัดดอนบุบผาราม
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรสุพจณ์แก้วสุวรรณวัดเถรพลายคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
2พระวินัยชูวงษ์ฐิตวิริโยวัดป่าพระเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
3พระศุภกรนรสิงห์มหาปญฺโญวัดบ้านกล้วยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
4พระสมพงษ์ปานสุวรรณ์ฐานสมฺปนฺโนวัดวังพลับเหนือคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
5พระสมพรชาวเขาเวียงกนฺตธมฺโมวัดคลองชะโดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
6พระสมรสแซ่ภู่โชติญาโณวัดถั่วคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
7พระสรวิชญ์บำรุงเพ็ชรมนาโปวัดหนองเพียรคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
8พระสหรัฐแจ่มแจ้งสิริปุญฺโณวัดคลองชะโดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
9พระสิรวิชย์ฉัตรเงินสิริธโรวัดไผ่พันมือคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
10พระสุธีศิลาจนฺทธมฺโมวัดคลองชะโดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
11พระวันชัยปรางทองอุทโยวัดไผ่พันมือคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
12พระสุรวุฒิอินทรประสาทปสณฺโณวัดเสาธงทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
13สามเณรสุวงศ์ยะคงคาวัดพยัคฆารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
14พระอภิวัฒน์เรืองศรีอิทฺธิญาโณวัดพังม่วงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
15พระอรุณบำรุงพืชสิริปุณฺโณวัดสามจุ่นคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
16พระอัคเดชเกษมณีฐานธมฺโมวัดเถรพลายคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
17พระเกรียงศักดิ์เรืองรุ่งกิตฺติวณฺโณวัดถั่วคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
18พระเบิ้มล้อมวงษ์ธมฺมกาโมวัดพังม่วงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
19สามเณรแสงตะวันมณีพันธ์วัดเสาธงทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
20พระโยธินเพ็งเคลือบฐิตปุญฺโญวัดบรรไดทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
21สามเณรธันวาบุญศรีรอดวัดคลองชะโดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
22พระกาณัฐภูมิ์เอมอุ่นจิตรรัตสุจิณฺโณวัดเสาธงทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
23พระกิตติศักดิ์อู่สุวรรณกิตฺติสกฺโกวัดวสันตารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
24พระขจรบินทะจรกลฺยาโณวัดเสาธงทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
25พระชูชัยเหมราย์ญาณกนฺโตวัดโพธารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
26สามเณรณัฏฐ์วุฒิมะปรางหวานวัดพยัคฆารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
27พระณัฐชัยพลเสนกตสาโรวัดน้อยชมภู่คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
28พระณัฐพงษ์จ่ายเพ็งสิริวํโสวัดม่วงเจริญผลคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
29พระทองพูลวงศ์เมืองมหาวีโรวัดหนองสรวงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
30สามเณรธนภัทรกรูดสันเทียะวัดพยัคฆารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
31พระกฤษณะฤกษ์ดีธมฺมพโลวัดพังม่วงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
32สามเณรธีรพงศ์ภัทรนันทากรวัดพยัคฆารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
33พระบุญทรงสว่างศรียสวฑฺฒโกวัดคลองชะโดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
34พระประทุมบุญเรืองรอดอุตฺตสาโรวัดคลองชะอมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
35พระประสิทธิชัยรุ่งแจ้งอนาลโยวัดบ้านกล้วยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
36พระประสิทธ์อ่อนสีอธิจิตฺโตวัดสามจุ่นคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
37พระภานุวัฒน์เปี่ยมสินคุเณสโกวัดห้วยสุวรรณวนารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
38พระมงคลเอี่ยมประเสริฐฐานิสฺสโรวัดสามจุ่นคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
39สามเณรรณกรพุ่มเงินพวงวัดห้วยสุวรรณวนารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี