รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๗๐๐๖ - วัดดอนบุบผาราม
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสิรวิชย์ฉัตรเงินสิริธโรวัดไผ่พันมือคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
2พระกฤษณะฤกษ์ดีธมฺมพโลวัดพังม่วงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
3พระวินัยชูวงษ์ฐิตวิริโยวัดป่าพระเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
4พระศุภกรนรสิงห์มหาปญฺโญวัดบ้านกล้วยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
5พระสมพงษ์ปานสุวรรณ์ฐานสมฺปนฺโนวัดวังพลับเหนือคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
6พระสมพรชาวเขาเวียงกนฺตธมฺโมวัดคลองชะโดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
7พระสมรสแซ่ภู่โชติญาโณวัดถั่วคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
8พระสรวิชญ์บำรุงเพ็ชรมนาโปวัดหนองเพียรคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
9พระสหรัฐแจ่มแจ้งสิริปุญฺโณวัดคลองชะโดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
10พระวันชัยปรางทองอุทโยวัดไผ่พันมือคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
11พระสุธีศิลาจนฺทธมฺโมวัดคลองชะโดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
12พระสุรวุฒิอินทรประสาทปสณฺโณวัดเสาธงทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
13พระอภิวัฒน์เรืองศรีอิทฺธิญาโณวัดพังม่วงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
14พระอรุณบำรุงพืชสิริปุณฺโณวัดสามจุ่นคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
15พระอัคเดชเกษมณีฐานธมฺโมวัดเถรพลายคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
16พระเกรียงศักดิ์เรืองรุ่งกิตฺติวณฺโณวัดถั่วคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
17พระเบิ้มล้อมวงษ์ธมฺมกาโมวัดพังม่วงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
18พระโยธินเพ็งเคลือบฐิตปุญฺโญวัดบรรไดทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
19พระทองพูลวงศ์เมืองมหาวีโรวัดหนองสรวงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
20พระกาณัฐภูมิ์เอมอุ่นจิตรรัตสุจิณฺโณวัดเสาธงทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
21พระกิตติศักดิ์อู่สุวรรณกิตฺติสกฺโกวัดวสันตารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
22พระขจรบินทะจรกลฺยาโณวัดเสาธงทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
23พระชูชัยเหมราย์ญาณกนฺโตวัดโพธารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
24พระณัฐชัยพลเสนกตสาโรวัดน้อยชมภู่คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
25พระณัฐพงษ์จ่ายเพ็งสิริวํโสวัดม่วงเจริญผลคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
26พระบุญทรงสว่างศรียสวฑฺฒโกวัดคลองชะโดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
27พระประทุมบุญเรืองรอดอุตฺตสาโรวัดคลองชะอมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
28พระประสิทธิชัยรุ่งแจ้งอนาลโยวัดบ้านกล้วยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
29พระประสิทธ์อ่อนสีอธิจิตฺโตวัดสามจุ่นคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
30พระภานุวัฒน์เปี่ยมสินคุเณสโกวัดห้วยสุวรรณวนารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
31พระมงคลเอี่ยมประเสริฐฐานิสฺสโรวัดสามจุ่นคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
32สามเณรธีรพงศ์ภัทรนันทากรวัดพยัคฆารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
33สามเณรธันวาบุญศรีรอดวัดคลองชะโดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
34สามเณรธนภัทรกรูดสันเทียะวัดพยัคฆารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
35สามเณรรณกรพุ่มเงินพวงวัดห้วยสุวรรณวนารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
36สามเณรสุพจณ์แก้วสุวรรณวัดเถรพลายคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
37สามเณรสุวงศ์ยะคงคาวัดพยัคฆารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
38สามเณรณัฏฐ์วุฒิมะปรางหวานวัดพยัคฆารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
39สามเณรแสงตะวันมณีพันธ์วัดเสาธงทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี