รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๗๐๐๖ - วัดดอนบุบผาราม
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรสุวงศ์ยะคงคาวัดพยัคฆารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
2สามเณรรณกรพุ่มเงินพวงวัดห้วยสุวรรณวนารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
3สามเณรแสงตะวันมณีพันธ์วัดเสาธงทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
4สามเณรธีรพงศ์ภัทรนันทากรวัดพยัคฆารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
5สามเณรธันวาบุญศรีรอดวัดคลองชะโดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
6สามเณรธนภัทรกรูดสันเทียะวัดพยัคฆารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
7สามเณรสุพจณ์แก้วสุวรรณวัดเถรพลายคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
8สามเณรณัฏฐ์วุฒิมะปรางหวานวัดพยัคฆารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
9พระณัฐชัยพลเสนกตสาโรวัดน้อยชมภู่คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
10พระสมพรชาวเขาเวียงกนฺตธมฺโมวัดคลองชะโดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
11พระขจรบินทะจรกลฺยาโณวัดเสาธงทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
12พระเกรียงศักดิ์เรืองรุ่งกิตฺติวณฺโณวัดถั่วคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
13พระกิตติศักดิ์อู่สุวรรณกิตฺติสกฺโกวัดวสันตารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
14พระภานุวัฒน์เปี่ยมสินคุเณสโกวัดห้วยสุวรรณวนารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
15พระสุธีศิลาจนฺทธมฺโมวัดคลองชะโดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
16พระชูชัยเหมราย์ญาณกนฺโตวัดโพธารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
17พระอัคเดชเกษมณีฐานธมฺโมวัดเถรพลายคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
18พระสมพงษ์ปานสุวรรณ์ฐานสมฺปนฺโนวัดวังพลับเหนือคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
19พระมงคลเอี่ยมประเสริฐฐานิสฺสโรวัดสามจุ่นคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
20พระโยธินเพ็งเคลือบฐิตปุญฺโญวัดบรรไดทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
21พระวินัยชูวงษ์ฐิตวิริโยวัดป่าพระเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
22พระเบิ้มล้อมวงษ์ธมฺมกาโมวัดพังม่วงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
23พระกฤษณะฤกษ์ดีธมฺมพโลวัดพังม่วงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
24พระสุรวุฒิอินทรประสาทปสณฺโณวัดเสาธงทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
25พระสรวิชญ์บำรุงเพ็ชรมนาโปวัดหนองเพียรคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
26พระศุภกรนรสิงห์มหาปญฺโญวัดบ้านกล้วยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
27พระทองพูลวงศ์เมืองมหาวีโรวัดหนองสรวงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
28พระบุญทรงสว่างศรียสวฑฺฒโกวัดคลองชะโดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
29พระสิรวิชย์ฉัตรเงินสิริธโรวัดไผ่พันมือคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
30พระสหรัฐแจ่มแจ้งสิริปุญฺโณวัดคลองชะโดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
31พระอรุณบำรุงพืชสิริปุณฺโณวัดสามจุ่นคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
32พระณัฐพงษ์จ่ายเพ็งสิริวํโสวัดม่วงเจริญผลคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
33พระกาณัฐภูมิ์เอมอุ่นจิตรรัตสุจิณฺโณวัดเสาธงทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
34พระประสิทธ์อ่อนสีอธิจิตฺโตวัดสามจุ่นคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
35พระประสิทธิชัยรุ่งแจ้งอนาลโยวัดบ้านกล้วยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
36พระอภิวัฒน์เรืองศรีอิทฺธิญาโณวัดพังม่วงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
37พระประทุมบุญเรืองรอดอุตฺตสาโรวัดคลองชะอมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
38พระวันชัยปรางทองอุทโยวัดไผ่พันมือคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
39พระสมรสแซ่ภู่โชติญาโณวัดถั่วคณะจังหวัดสุพรรณบุรี