รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๗๐๐๖ - วัดดอนบุบผาราม
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระโยธินเพ็งเคลือบฐิตปุญฺโญวัดบรรไดทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
2พระเกรียงศักดิ์เรืองรุ่งกิตฺติวณฺโณวัดถั่วคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
3พระสมรสแซ่ภู่โชติญาโณวัดถั่วคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
4พระกิตติศักดิ์อู่สุวรรณกิตฺติสกฺโกวัดวสันตารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
5พระประทุมบุญเรืองรอดอุตฺตสาโรวัดคลองชะอมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
6พระวินัยชูวงษ์ฐิตวิริโยวัดป่าพระเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
7พระอรุณบำรุงพืชสิริปุณฺโณวัดสามจุ่นคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
8พระประสิทธ์อ่อนสีอธิจิตฺโตวัดสามจุ่นคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
9พระมงคลเอี่ยมประเสริฐฐานิสฺสโรวัดสามจุ่นคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
10พระณัฐพงษ์จ่ายเพ็งสิริวํโสวัดม่วงเจริญผลคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
11พระอัคเดชเกษมณีฐานธมฺโมวัดเถรพลายคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
12สามเณรสุพจณ์แก้วสุวรรณวัดเถรพลายคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
13พระอภิวัฒน์เรืองศรีอิทฺธิญาโณวัดพังม่วงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
14พระกฤษณะฤกษ์ดีธมฺมพโลวัดพังม่วงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
15พระเบิ้มล้อมวงษ์ธมฺมกาโมวัดพังม่วงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
16พระสมพงษ์ปานสุวรรณ์ฐานสมฺปนฺโนวัดวังพลับเหนือคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
17พระสุรวุฒิอินทรประสาทปสณฺโณวัดเสาธงทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
18พระขจรบินทะจรกลฺยาโณวัดเสาธงทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
19พระกาณัฐภูมิ์เอมอุ่นจิตรรัตสุจิณฺโณวัดเสาธงทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
20สามเณรแสงตะวันมณีพันธ์วัดเสาธงทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
21พระชูชัยเหมราย์ญาณกนฺโตวัดโพธารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
22พระสรวิชญ์บำรุงเพ็ชรมนาโปวัดหนองเพียรคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
23พระบุญทรงสว่างศรียสวฑฺฒโกวัดคลองชะโดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
24พระสุธีศิลาจนฺทธมฺโมวัดคลองชะโดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
25พระสมพรชาวเขาเวียงกนฺตธมฺโมวัดคลองชะโดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
26สามเณรธันวาบุญศรีรอดวัดคลองชะโดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
27พระสหรัฐแจ่มแจ้งสิริปุญฺโณวัดคลองชะโดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
28พระประสิทธิชัยรุ่งแจ้งอนาลโยวัดบ้านกล้วยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
29พระศุภกรนรสิงห์มหาปญฺโญวัดบ้านกล้วยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
30พระวันชัยปรางทองอุทโยวัดไผ่พันมือคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
31พระสิรวิชย์ฉัตรเงินสิริธโรวัดไผ่พันมือคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
32พระภานุวัฒน์เปี่ยมสินคุเณสโกวัดห้วยสุวรรณวนารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
33สามเณรรณกรพุ่มเงินพวงวัดห้วยสุวรรณวนารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
34พระทองพูลวงศ์เมืองมหาวีโรวัดหนองสรวงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
35พระณัฐชัยพลเสนกตสาโรวัดน้อยชมภู่คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
36สามเณรธนภัทรกรูดสันเทียะวัดพยัคฆารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
37สามเณรณัฏฐ์วุฒิมะปรางหวานวัดพยัคฆารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
38สามเณรสุวงศ์ยะคงคาวัดพยัคฆารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
39สามเณรธีรพงศ์ภัทรนันทากรวัดพยัคฆารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี