รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๗๐๐๔ - วัดเขาดิน
ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

แสดง 1 ถึง 40 จาก 40 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระละออเหมือนแก้วอิทฺธิสิทฺโธวัดเขาดินคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
2พระธัญยธรณ์แก้ววิเชียรธมฺมวชิโรวัดเขาดินคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
3พระบุญรุ่งดวงเกิดปญฺญโชโตวัดเขาดินคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
4พระธนากรโปชาเจริญธนากโรวัดเขาดินคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
5พระธวัชชัยแซ่เจี่ยธวชฺชโยวัดเขาดินคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
6พระชะออมศรีนาคสิริภทฺโทวัดเขาดินคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
7พระลำดวนภู่สอนอคฺคธมฺโมวัดเขาพระคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
8พระอรรถกรเพชรคอนอตฺถกาโรวัดท่าช้างคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
9พระภาสกรตีระนันทน์ภทฺทธมฺโมวัดวุ้งสุทธาวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
10พระชาญพิชญ์นันทขว้างธมฺมพโลวัดวุ้งสุทธาวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
11พระสุชินบริเวณสุจิณฺโณวัดโพธิ์ศรีสำราญคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
12พระอาทิตย์ชื่นเช้าอตฺตทนฺโตวัดท่าฟืนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
13พระปฏิพัทธ์ลูกฟักเสนธมฺโมวัดท่าฟืนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
14พระสุริยะกันต์แสงนิลจนฺทธมฺโมวัดท่านางเริงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
15พระวิฑูรย์จิตต์ประเสริฐกนฺตวีโรวัดบ่อกรุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
16พระภาณุพงศ์จันทร์เรืองปภากโรวัดบ่อกรุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
17พระศุภกฤตพิมพขันธ์สุจิตฺโตวัดบ่อกรุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
18พระณัฐพลโพธิ์อนุณฐิตญาโณวัดบ่อกรุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
19พระวิชญะสิงห์สมวชิรญาโณวัดบ่อกรุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
20พระหอมหวนกลิ่นหอมอนาลโยวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
21พระรักษิตนาเอกภทฺทโกวัดสามเอกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
22พระณัฐพลแจ่มวงษ์ฐานวโรวัดท่ามะนาวคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
23พระวิฑูรย์โสขุมาวิทูโรวัดท่ามะนาวคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
24พระพิเชษฐ์สะราคำอธิปญฺโญวัดทุ่งกฐินคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
25พระลำปางแก้วสินชัยชิตมาโรวัดหนองกระทุ่มคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
26พระธนกรภูผากตปุญฺโญวัดหนองกระทุ่มคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
27พระปุญญพัฒน์ตรีพัชระสิริปญฺโญวัดหนองกระทุ่มคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
28พระนิรุชโพธิ์สุวรรณอาทโรวัดหนองกระทุ่มคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
29พระธัชพลภูมิชัยฐานธมฺโมวัดหนองกระทุ่มคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
30พระประยุทธขุมทองปยุตฺโตวัดน้ำพุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
31พระวรากรรังคะวงษ์วราโภวัดน้ำพุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
32พระสงกรานต์เพียงใหม่วรธมฺโมวัดน้ำพุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
33พระภิญโญแย้มครวญสุทฺธปญฺโญวัดน้ำพุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
34พระสุทินปัดทุมมาสุทนฺโตวัดน้ำพุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
35พระคมสันมะลิทองสาธุโขวัดน้ำพุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
36พระไพทูรย์ประกอบแนนชวโนวัดน้ำพุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
37พระสมัยแหล้ป้องอรินฺทโมวัดน้ำพุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
38พระจารุทัศน์พลเดชจารุธมฺโมวัดตรอกตาโพธิ์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
39พระอำพลมีธนทรัพย์ผลญาโณวัดตรอกตาโพธิ์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
40พระรัชกรธนสารชญากุลอุตฺตโรวัดฝาโถคณะจังหวัดสุพรรณบุรี