รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๗๐๐๒ - วัดดอนเจดีย์
ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

แสดง 1 ถึง 35 จาก 35 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระรณพงษ์ไชยวงศ์ปญฺญาวํโสวัดธัญญวารีคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
2พระธีร์ธวัชวงษ์วิรัตธมฺมธโชวัดธัญญวารีคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
3พระมานิตย์สุริโยนิติโกวัดชีธารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
4พระสรวิชญ์บุญมีปุญฺญผโลวัดชีธารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
5พระธนรัตน์ปรากฎรัตน์ธมฺมปาโลวัดชีธารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
6สามเณรเกียรติชัยโสรสวัดชีธารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
7สามเณรพิเชษฐ์รื่นนุสารวัดชีธารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
8สามเณรอภิชาติรื่นนุสารวัดชีธารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
9สามเณรธนวัฒน์บุญมีวัดชีธารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
10พระอุทิศแก้วพิมคุณวีโรวัดหนองน้ำแดงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
11สามเณรปกรณ์แสงแดดวัดหนองน้ำแดงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
12พระนนทนันท์นนท์แก้วนนฺทิโยวัดดอนเจดีย์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
13พระวิโรจน์จันทร์รัสมีจนฺทสโรวัดสระศรีเจริญคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
14พระณันธวัฒน์บุญศรีนนฺทโกวัดสระศรีเจริญคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
15พระดวงเนตรพันธ์มุขเนตฺติโกวัดสวนไทรวนารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
16พระประพันธ์ดวงประวัติฉนฺทโกวัดสวนไทรวนารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
17พระศักดิ์ชัยแซ่ล้อสนฺตมโนวัดสวนไทรวนารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
18พระสังวาลย์สอดสีสํวโรวัดหนองกะดวงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
19พระศุภกิตติ์บัวทองสนฺติกโรวัดหนองสาหร่ายคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
20พระศักรินทร์กุณาศลเตชวโรวัดหนองสาหร่ายคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
21พระสายันต์แสนสุริยวงศ์อภินนฺโทวัดบ้านกรวดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
22พระอุดมบัวผันอุทโยวัดบ้านกรวดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
23พระเอกลักษณ์เสี้ยวสกุลโชติธมฺโมวัดท่ากุ่มคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
24พระอำนาจดอกไม้ขาวสนฺติกโรวัดท่ากุ่มคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
25พระปกรณ์วรรณโตฐิตธมฺโมวัดท่ากุ่มคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
26พระธนโชติเกตุประทุมวรธมฺโมวัดสระด่านคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
27พระบัณฑิตคล้ายสุบรรณปุญฺญาโภวัดสระด่านคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
28พระสมชายใจสุขใสจกฺกวโรวัดสระด่านคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
29พระ ณัฐพลหอมสุข ถาวโรวัดหนองหลอดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
30พระ อุดมศักดิ์ ฟักอินทร์ คุณวีโรวัดหนองขุมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
31พระ นุกูลวงษ์สุวรรณอนาลโยวัดหนองขุมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
32พระ พงษ์เทพ แจ้งเณร มงคลิโกวัดหนองขุมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
33พระ ครรชิต กรสุวรรณอภิชาโนวัดโคกหม้อสุวรรณประทีปคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
34พระพระโรจนศักดิ์ผ้าขาวรตนวโรวัดสระกระโจมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
35พระณัฐพงศ์สกุลอินทร์รตนญาโณวัดหัวเขาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี