รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๗๐๐๑ - วัดพระลอย
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 76 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปิยะชาวสกุลปิยธมฺโมวัดคันทดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
2พระสมพรเสือนุ้ยเขมธมฺโมวัดคันทดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
3พระวรวุฒิสิทธิบำรุงวรโทวัดธรรมมงคลคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
4พระสุรศักดิ์โคตรคำหารนาควโรวัดไผ่ขวางคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
5พระสมพงษ์อุสาหะอธิปญฺโญวัดหน่อสุวรรณคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
6พระฐานันดรดิษฐ์เทศวาสโนวัดดอนกุ่มทิพย์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
7พระสมพงษ์สุขสุทาสมวํโสวัดดอนกุ่มทิพย์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
8พระวัชระจะเรืองรัมย์กนฺตวีโรวัดนิเวศน์ธรรมารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
9พระนันทวุฒิบุณยะวรรณ์ถิรธมฺโมวัดบางปลาหมอคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
10สามเณรจีระสิทธิ์ภู่เหลืองวัดบางปลาหมอคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
11พระสุนัยครุฑคำสุชาโตวัดพันตำลึงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
12พระเจริญกรจันทร์ธมฺมานนฺโทวัดดอนโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
13พระอิสระพงษ์สังข์เรื่องยศอชิโตวัดดอนกลางคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
14พระรัตนกรหอมกรุ่นจนฺทโชโตวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
15พระศักดิ์ชายหิรัญรุจเรงถาวโรวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
16พระศิริวัฒน์วะนาดรธมฺมธโรวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
17พระเจตรินทร์อ่อนกรธมฺมวโรวัดไทรงามธรรมธรารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
18พระวีรพลแข่งขันมหาวีโรวัดไทรงามธรรมธรารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
19พระเอ็มก้างออนตาสุเมโธวัดไทรงามธรรมธรารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
20พระบัญชาแฟงรักษ์อภินนฺโทวัดสองเขตสามัคคีคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
21พระวันชัยพุดเกิดกิตติโกวัดจำปาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
22พระภาสกรพานเพ็ชรปวโรวัดสระประทุมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
23พระธนาเดชมาศิริธนปาโลวัดสามทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
24พระรัฐธรรมนูญแก้วปานชวนปญโณวัดสามทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
25พระสาพิชย์ฟั่นเฟียนมหาวีโรวัดสามทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
26พระจิรพงศ์บุญกล้าจิรวฑฺฒโนวัดสุทัศนารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
27พระกิตติพงษ์หล่ำสุขกิตติวณฺโณวัดอินทร์เกษมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
28พระธนพงษ์คงวิเชียรธนปาโรวัดอินทร์เกษมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
29พระภัทรพลรุณเจริญพลภทฺโทวัดอินทร์เกษมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
30พระสมพรรุณเจริญอาภาวโรวัดอินทร์เกษมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
31พระสิรภพศรีทองใบปภากโรวัดอินทร์เกษมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
32พระสุเทพช้างหัวหน้าสุทฺธิญาโณวัดอินทร์เกษมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
33พระกำธรชื่นใจฉ่ำรกฺขิตวํโสวัดไชนาวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
34พระอนุกูลบุญเสนวีตโทโสวัดไชนาวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
35พระเทวณัฏฐ์เคหะจิตต์คุเณสโกวัดไทรย์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
36พระสุรชัยรอดอำพันธุ์รณญฺชโยวัดโพธิ์คลานคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
37สามเณรวีระชัยบุญยังวัดโพธิ์คอยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
38พระรัชชานนท์แย้มมณีชัยนาควโรวัดอัมพวนารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
39พระวิศณุบันดาลธนวงศ์อคฺคธมฺโมวัดเจ้าพระยาธรรมารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
40พระสิปปภาสจันทนดิษฐ์ปภาโสวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
41พระสุจิณเทวเสสนฺตมโนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
42พระศราวุฒิม่วงอุ่นสุภกิจฺโจวัดนิเวศน์ปวรารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
43สามเณรณัฐิพรเดชอุ่ม-วัดพร้าวคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
44พระกรองพลชาวเชียงขวางกตปุญฺโญวัดวรจันทร์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
45พระฐาปกรณ์แซ่เล้งเตชวโรวัดกงจักรคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
46พระปัทวีชาวเวียงธนปาโลวัดกงจักรคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
47พระสมานเหลืองรุ่งเรืองทรัพย์มหพฺพโลวัดป่าเลไลยก์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
48สามเณรติณณภพใจคงดีวัดป่าเลไลยก์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
49พระชนพัฒน์สิงหารุณสุชีโววัดพระรูปคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
50สามเณรกิตติพงศ์เสือสงสารวัดสกุณปักษีคณะจังหวัดสุพรรณบุรี