รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๖๐๐๖ - วัดบางช้างเหนือ
ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน นครปฐม

แสดง 1 ถึง 50 จาก 84 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกฤษณชัยบุญเอี่ยมยิ่งกนฺตจารีวัดวังน้ำขาวคณะจังหวัดนครปฐม
2พระกำพลวุ่นยรรยงค์สุสุทฺโธวัดไร่ขิงคณะจังหวัดนครปฐม
3สามเณรกิตติพรมพินิจวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒารามคณะจังหวัดนครปฐม
4พระเกรียงไกรอินทรณรงค์สนฺติกโรวัดราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดนครปฐม
5พระเกียรติศักดิ์ธาระพุฒิกิตฺติโกวัดท่าพูดคณะจังหวัดนครปฐม
6พระไกรลาศหัตถกุลชัยภทฺทธมฺโมวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนครปฐม
7พระคุณัชญ์ประเสริฐเอี้ยนเจริญปริปุณฺโณวัดนครชื่นชุ่มคณะจังหวัดนครปฐม
8สามเณรจูอินชักมาวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒารามคณะจังหวัดนครปฐม
9พระเฉลิมลาภทองสุภาพจารุธมฺโมวัดทรงคนองคณะจังหวัดนครปฐม
10สามเณรชนะชัยเย็นปรีชาวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒารามคณะจังหวัดนครปฐม
11พระชลธีกิจทวีปญฺญาปสุโตวัดบางช้างเหนือคณะจังหวัดนครปฐม
12พระชาญณรงค์แจ่มจันทร์ปภากโรวัดหอมเกร็ดคณะจังหวัดนครปฐม
13สามเณรฐิติวัชร์พันธถาวรพงศ์วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒารามคณะจังหวัดนครปฐม
14พระณัชพลส้วยเกร็ดปญฺญาวุโธวัดหอมเกร็ดคณะจังหวัดนครปฐม
15พระณัฐกฤชม่วงพินวรปญฺโญวัดท่าพูดคณะจังหวัดนครปฐม
16สามเณรณัฐนันท์สายสัมพันธ์วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒารามคณะจังหวัดนครปฐม
17พระณัฐพลแซ่ตั้งอนุตฺตโรวัดดงเกตุคณะจังหวัดนครปฐม
18พระณัฐวุฒิเลี้ยงรักษายโสธโรวัดท่าพูดคณะจังหวัดนครปฐม
19พระณัฐวุฒิเหล่าดีเขมธมฺโมวัดนครชื่นชุ่มคณะจังหวัดนครปฐม
20สามเณรณัฐวุฒิพรมณีวัดสามพรานคณะจังหวัดนครปฐม
21พระทนงศักดิ์ตันไชยฮะครุโกวัดวังน้ำขาวคณะจังหวัดนครปฐม
22สามเณรทวินทองล้วนวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒารามคณะจังหวัดนครปฐม
23พระทศวรรษแก้วสกุลอนามโยวัดหอมเกร็ดคณะจังหวัดนครปฐม
24สามเณรธนรัชพ่อนามแดงวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒารามคณะจังหวัดนครปฐม
25พระธงชัยจตุรพรปรีดาปภาโสวัดเดชานุสรณ์คณะจังหวัดนครปฐม
26พระธนกฤตปูนันท์ขนฺติพโลวัดนครชื่นชุ่มคณะจังหวัดนครปฐม
27พระธนยศเสือเมืองอธิปญฺโญวัดคลองอ้อมใหญ่คณะจังหวัดนครปฐม
28สามเณรธนวัฒน์สังฮ้อวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒารามคณะจังหวัดนครปฐม
29สามเณรธนากรพรหมมินทร์วัดไร่ขิงคณะจังหวัดนครปฐม
30สามเณรธรณ์เทพมานะเว้นวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒารามคณะจังหวัดนครปฐม
31พระธรรฐนนท์วงษ์เอกอินทร์กตกิจฺโจวัดดงเกตุคณะจังหวัดนครปฐม
32พระธวัชชัยจันทร์ประสิทธิ์อคฺคปุญฺโญวัดท่าพูดคณะจังหวัดนครปฐม
33สามเณรธีมาวิเศษยาวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒารามคณะจังหวัดนครปฐม
34สามเณรธีรเดชเจือจันทร์วัดไร่ขิงคณะจังหวัดนครปฐม
35สามเณรธีรภัทร์อยู่เย็นเจริญวัดทรงคนองคณะจังหวัดนครปฐม
36พระธีรวุฒิชื่นเจริญธีรปญฺโญวัดบางช้างใต้คณะจังหวัดนครปฐม
37พระนรินทร์ชัยศิริกุลนรินฺโทวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนครปฐม
38พระนิรุตต์สงกานิรุตฺติโกวัดเพลินเพชรคณะจังหวัดนครปฐม
39พระบัณฑิตเรืองรองฉนฺทสีโลวัดวังน้ำขาวคณะจังหวัดนครปฐม
40สามเณรปรวิทย์เขียวปานวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒารามคณะจังหวัดนครปฐม
41พระบุญชอบแสงพิทักษ์กิตฺติสาโรวัดบางช้างใต้คณะจังหวัดนครปฐม
42พระบุญรอดแสงคำฐานวีโรวัดดงเกตุคณะจังหวัดนครปฐม
43สามเณรปิยะหอมอินทร์วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒารามคณะจังหวัดนครปฐม
44สามเณรพงศธรมนต์กล้าวัดสามพรานคณะจังหวัดนครปฐม
45สามเณรพงศภัคสกุลจันทร์วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒารามคณะจังหวัดนครปฐม
46สามเณรพงศ์ศักดิ์พึ่งโพธิ์วัดหอมเกร็ดคณะจังหวัดนครปฐม
47พระพินิจจันทร์ประสิทธิ์ฐิตธมฺโมวัดท่าพูดคณะจังหวัดนครปฐม
48สามเณรพีรพงษ์โพธิ์เงินวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒารามคณะจังหวัดนครปฐม
49พระภาณุวัฒน์เลี้ยงรักษาอธิวโรวัดท่าพูดคณะจังหวัดนครปฐม
50สามเณรมงคลพม่าวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒารามคณะจังหวัดนครปฐม