รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๖๐๐๑ - วัดพะเนียงแตก
ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม

แสดง 1 ถึง 50 จาก 106 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระถนิตรูปสูงวชิรเขโมวัดพระปฐมเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
2พระชวนันท์ตรีประเคนอภินนฺโทวัดพระปฐมเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
3พระรชตะเจริญสุขรกฺขิตธมฺโมวัดพระปฐมเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
4พระพรชัยไชยงามอคฺคภทฺโทวัดพระปฐมเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
5พระพิษณุสุขศรีสุชาโตวัดพระปฐมเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
6พระชัยปวินท์พงษ์อนันท์โชคชยปวินฺโทวัดพระปฐมเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
7พระนราธิปบุบผาทองนรินฺโทวัดพระปฐมเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
8พระนันทพลบุญคุ้มโชติวโรวัดพระปฐมเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
9พระพูลศักดิ์วรรณาวงศ์วิปุลสกฺโกวัดพระปฐมเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
10พระพุฑฒิพลสระทองทาโชติวงฺโสวัดพระปฐมเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
11พระวุฒิภัทรฉันทนิษฐ์อาสาริโยวัดพระปฐมเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
12สามเณรสุเมธทึม-วัดพระปฐมเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
13สามเณรมิญเงียยัญ-วัดพระปฐมเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
14สามเณรอภิชัยกาเผือก-วัดพระปฐมเจดีย์คณะจังหวัดนครปฐม
15พระอนุชิตนาคสวัสดิ์วิชฺเชสโกวัดพระงามคณะจังหวัดนครปฐม
16สามเณรเมธาพรมาลา-วัดพระงามคณะจังหวัดนครปฐม
17พระรุ่งอรุณจัณเศรณีสุรเตโชวัดห้วยจระเข้คณะจังหวัดนครปฐม
18พระอาทิตย์จิตติวุฒิการอาทิตฺโตวัดห้วยจระเข้คณะจังหวัดนครปฐม
19พระอภิชาตชื่นชมอภิชาโตวัดห้วยจระเข้คณะจังหวัดนครปฐม
20สามเณรธนวัฒน์ถนอมรัตน์พงศ์-วัดห้วยจระเข้คณะจังหวัดนครปฐม
21สามเณรบุญมีพูลขวัญ-วัดห้วยจระเข้คณะจังหวัดนครปฐม
22พระอัครเดชนิจเทียมกตสาโรวัดไผ่ล้อมคณะจังหวัดนครปฐม
23พระสานนทีพระรัศมีโชติปญฺโญวัดไผ่ล้อมคณะจังหวัดนครปฐม
24พระวรวัฒน์พุ่มพูลฐานวโรวัดพะเนียงแตกคณะจังหวัดนครปฐม
25สามเณรศราวุฒิทองเกิด-วัดพะเนียงแตกคณะจังหวัดนครปฐม
26พระสหทัศน์สิทธานุรักษ์สทฺธาธิโกวัดไร่เกาะต้นสำโรงคณะจังหวัดนครปฐม
27พระนพดลบัวศรีอาภากโรวัดตาก้องคณะจังหวัดนครปฐม
28พระนัทธพงศ์สุวรรณเกิดอภิชาโนวัดตาก้องคณะจังหวัดนครปฐม
29พระปัญญาสิงห์ใยปญฺญาวโรวัดดอนยายหอมคณะจังหวัดนครปฐม
30พระศิวะศรียารักษ์ถาวโรวัดดอนยายหอมคณะจังหวัดนครปฐม
31พระกฤษดาลำวิไลกิตฺติโกวัดดอนยายหอมคณะจังหวัดนครปฐม
32พระอนุสรณ์ยิ่งทองคำสิริสุวณฺโณวัดดอนยายหอมคณะจังหวัดนครปฐม
33พระพูนศักดิ์เหต้านฐิตปุญฺโญวัดดอนยายหอมคณะจังหวัดนครปฐม
34พระณัฐพลไทยยิ้มอุตฺตรภทฺโทวัดดอนยายหอมคณะจังหวัดนครปฐม
35พระสำเนาว์พุ่มสงวนกิตฺติญาโณวัดเกาะวังไทรคณะจังหวัดนครปฐม
36พระประจิตรทองดีถาวโรวัดเกาะวังไทรคณะจังหวัดนครปฐม
37พระสมศรีสระทองแง๊กฐานุตฺตโมวัดเกาะวังไทรคณะจังหวัดนครปฐม
38พระสันติวงษ์สอาดปริปุณฺโณวัดเกาะวังไทรคณะจังหวัดนครปฐม
39พระเฉลิมวงศ์ขำสนิทปญฺญาธโรวัดเกาะวังไทรคณะจังหวัดนครปฐม
40พระนราศรเสียงแจ่มใสปยุตฺโตวัดเกาะวังไทรคณะจังหวัดนครปฐม
41พระสุทัศน์พลอยพยัฆค์ฐานิสฺสโรวัดเกาะวังไทรคณะจังหวัดนครปฐม
42พระจักรกฤษณ์ทรัพย์ผุดคุณงฺกโรวัดเกาะวังไทรคณะจังหวัดนครปฐม
43พระอภิวัฒน์แก้วโหมดตาดปญฺญาวิโรวัดเกาะวังไทรคณะจังหวัดนครปฐม
44พระอรรถพลแต่งศรีปิยสีโลวัดสะแกรายคณะจังหวัดนครปฐม
45พระชนกันต์แต้มมาลาสิริธมฺโมวัดลาดปลาเค้าคณะจังหวัดนครปฐม
46พระคำมีอำพันปญฺญาวโรวัดบางแขมคณะจังหวัดนครปฐม
47พระชูโชคอมรวัฒนาโชติธมฺโมวัดบางแขมคณะจังหวัดนครปฐม
48พระคณิตสิงห์เมืองคุตฺตสีโลวัดบางแขมคณะจังหวัดนครปฐม
49พระเอกสิทธิ์หาดรื่นสิทฺธิธมฺโมวัดบางแขมคณะจังหวัดนครปฐม
50พระภานุพงศ์มะนาวหวานภูริปญฺโญวัดวังตะกูคณะจังหวัดนครปฐม