รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดตราด ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๕๐๐๓ - วัดท่าโสม
ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง ตราด

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสามิตรสืบสาทีปญาโณวัดลำภูรายคณะจังหวัดตราด
2พระศักดิ์สิทธิ์แสวงศิลป์ญาณธีโรวัดลำภูรายคณะจังหวัดตราด
3พระพิตรพิบูลย์สุทธิธรรมภทฺทธมฺโมวัดลำภูรายคณะจังหวัดตราด
4พระวราพงษ์หนูเพ็ชร์อนาลโยวัดเขาฉลาดคณะจังหวัดตราด
5สามเณรกีรติรุ่งเรือง-วัดเขาฉลาดคณะจังหวัดตราด
6พระทินกรดวงจำปาทินฺนวโรวัดเจียรพัฒนาคณะจังหวัดตราด
7สามเณรอาทิตย์มาลัยวงษ์-วัดเทพนิมิตคณะจังหวัดตราด
8พระชินศรีลาทองธีรปญฺโญวัดโป่งจันตาคณะจังหวัดตราด
9พระบุญเลิศคำพิมายปรกฺกโมวัดโป่งจันตาคณะจังหวัดตราด
10พระเจนณรงค์ชุ่มมงคลชุตินฺธโรวัดท่าโสมคณะจังหวัดตราด
11พระจิรัฐติกาลโภคพิพัฒน์ชนุตฺตโมวัดท่าโสมคณะจังหวัดตราด
12พระศวินัสสุนทวนิคสุเมธโสวัดท่าโสมคณะจังหวัดตราด
13พระโดมวัฒน์เกษมปานสุขวฑฺฒโนวัดท่าโสมคณะจังหวัดตราด
14พระเสาคำหอมเชยโสภณจิตฺโตวัดละมีบคณะจังหวัดตราด
15พระกิตติไวยสุศรีกิตฺติโกวัดอ่างกระป่องคณะจังหวัดตราด
16พระภัทรพงษ์รัตนวงษ์ฐิตธมฺโมวัดคลองใหญ่คณะจังหวัดตราด
17พระณัฐพลภู่หิรัญมหพฺพโลวัดชากกลางคณะจังหวัดตราด
18พระชาติชายเนืองน้อยอนิโฆวัดชากกลางคณะจังหวัดตราด
19พระปิยฉัตรพูลชาติชิตมาโรวัดชากกลางคณะจังหวัดตราด
20พระสุรเชรฐ์ฉอดนอกเปมสีโลวัดธรรมาภิมุขคณะจังหวัดตราด
21พระพัชรพลกลิ่นสุวรรณ์ภทฺทาจาโรวัดธรรมาภิมุขคณะจังหวัดตราด
22พระฉัตรชัยนิสยันต์อธิปญฺโญวัดขุมบ่อทรัพย์คณะจังหวัดตราด
23พระธันวาแน่นหนาสีลสาโรวัดประณีตคณะจังหวัดตราด
24พระอัมรินทร์จุลปานสุวโจวัดประณีตคณะจังหวัดตราด
25พระอุทิศเกษมสุขอธิจิตฺโตวัดเสนาณรงค์คณะจังหวัดตราด
26พระนภดลตระกูลปญฺญาวชิโรวัดเสนาณรงค์คณะจังหวัดตราด
27พระณัฐวุฒิชูแก้วไม้ฐานวีโรวัดเสนาณรงค์คณะจังหวัดตราด
28พระสมใจชัยมันตรโชติธมฺโมวัดฆ้อคณะจังหวัดตราด
29พระสุเทพตุ้มสงข์ทองผาสุโกวัดเทพประทานพรคณะจังหวัดตราด
30พระสุทนบำรุงสุภทฺโทวัดวังตะเคียนคณะจังหวัดตราด
31พระจักรีตุใยรัมย์ปุญฺญาคโมวัดวังตะเคียนคณะจังหวัดตราด
32พระสุขเกษมวิทาเวชอตฺตทีโปวัดวังตะเคียนคณะจังหวัดตราด
33พระณรงค์ฤทธิ์สอนทองรกฺขิตสีโลวัดวังตะเคียนคณะจังหวัดตราด
34พระศุภชัยจูเจริญสุหชฺโชวัดศรีบัวทองคณะจังหวัดตราด
35พระนันทวัฒน์อิศรางกรู ณ อยุธยาฐานวุฑฺโฒวัดศรีบัวทองคณะจังหวัดตราด
36พระสุวชัชพยัคฆ์สิงห์สุเมธโสวัดศรีบัวทองคณะจังหวัดตราด
37พระไพศาลชื่นใจมหาปญฺโญวัดทุ่งเขาคณะจังหวัดตราด
38พระกิตติศักดิ์เลื่อมใสกิตฺติปาโลวัดทุ่งเขาคณะจังหวัดตราด
39พระอธิวัฒน์อมรเบญจรัตน์อภิวฑฺฒโนวัดทุ่งเขาคณะจังหวัดตราด
40พระอาทิตยาสุขเกษมอาสโยวัดแสนตุ้งคณะจังหวัดตราด
41พระสุทีโตนสันเทียะสุชาโตวัดพนมพริกคณะจังหวัดตราด
42พระเสน่ห์พูลพิพัฒน์กนฺตสีโลวัดวงษ์พัฒนาคณะจังหวัดตราด
43สามเณรวีรพงษ์ชัยโชติ-วัดวงษ์พัฒนาคณะจังหวัดตราด