รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๔๐๐๘ - โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จันทบุรี

แสดง 1 ถึง 37 จาก 37 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกิตติพงษ์ศรีคงรักษ์สิริธมฺโมวัดช่องกะพัดคณะจังหวัดจันทบุรี
2พระธนกรสุวรรณเขตต์กนฺตวีโรวัดช่องกะพัดคณะจังหวัดจันทบุรี
3พระชวลิตฤกษ์สนองชวโนวัดช่องกะพัดคณะจังหวัดจันทบุรี
4พระอภิรักษ์แหยมเจริญฐิตมโนวัดโป่งวัวคณะจังหวัดจันทบุรี
5พระวัลลพทองผิวติสรโณวัดขุนซ่องคณะจังหวัดจันทบุรี
6พระจลันเชื้อปราสาทอติเมโธวัดขุนซ่องคณะจังหวัดจันทบุรี
7พระอทิวัฒน์มัดรอวิวฑฺฒโนวัดขุนซ่องคณะจังหวัดจันทบุรี
8พระสมพงษ์สมเสนาจนฺทิโมวัดขุนซ่องคณะจังหวัดจันทบุรี
9พระณัฐพงษ์รูปมารตรุโณวัดขุนซ่องคณะจังหวัดจันทบุรี
10พระอัมรินทร์มะปรางอ่อนติกฺขวีโรวัดขุนซ่องคณะจังหวัดจันทบุรี
11พระเพชรประเสริฐถิรมโนวัดขุนซ่องคณะจังหวัดจันทบุรี
12พระศักดิ์ชัยไพศาลปิยวณฺโณวัดเขาป้อมคณะจังหวัดจันทบุรี
13พระประเมินศิริลพทีปโกวัดเนินจำปาคณะจังหวัดจันทบุรี
14พระจรัลประทุมสูตรฐิตธมฺโมวัดเนินจำปาคณะจังหวัดจันทบุรี
15พระสุกิจอินพรหมกุสลวิตฺโตวัดเนินจำปาคณะจังหวัดจันทบุรี
16พระวิเชียรกลิ่นจันทร์เตชปญฺโญวัดบ่อชะอมคณะจังหวัดจันทบุรี
17พระสุขเกษมท่องโคกสูงวิสุทฺโธวัดบ่อชะอมคณะจังหวัดจันทบุรี
18พระปรีชายมจินดาปภากโรวัดคลองน้ำเย็นคณะจังหวัดจันทบุรี
19พระธันยบูรณ์ชินสิทธิ์เตชธมฺโมวัดคลองน้ำเย็นคณะจังหวัดจันทบุรี
20สามเณรเที่ยงนาคเกษมวัดคลองน้ำเย็นคณะจังหวัดจันทบุรี
21พระณัฐพงศ์สิงห์แก้วจิตฺตสํวโรวัดธรรมสุขสว่างคณะจังหวัดจันทบุรี
22พระณพงศ์ภาคินธเนศพงศ์กตปุญฺโญวัดธรรมสุขสว่างคณะจังหวัดจันทบุรี
23พระประยุทธ์คล้ายคลึงขนฺติมโนวัดวังอีแอ่นคณะจังหวัดจันทบุรี
24พระวิทิตใจสอาดฐิตญาโณวัดวังอีแอ่นคณะจังหวัดจันทบุรี
25พระณัชพลกิจลักษมีฐิตสีโลวัดวังอีแอ่นคณะจังหวัดจันทบุรี
26สามเณรอภิรักษ์จันทร์ทิพย์วัดบ่อมะเดื่อคณะจังหวัดจันทบุรี
27สามเณรเรืองฤทธิ์ภาคสุขวัดบ่อมะเดื่อคณะจังหวัดจันทบุรี
28พระบุญฤทธิ์เติมต่อภทฺทจาโรวัดซอยสองคณะจังหวัดจันทบุรี
29พระอธิวัฒน์ทัพพะมูลอธิปญฺโญวัดซอยสองคณะจังหวัดจันทบุรี
30สามเณรพีรพัฒน์อักชาติวัดซอยสองคณะจังหวัดจันทบุรี
31สามเณรอลงกรณ์เทศดีวัดซอยสองคณะจังหวัดจันทบุรี
32สามเณรธนกรขุนสิทธิ์เจริญวัดซอยสองคณะจังหวัดจันทบุรี
33สามเณรพศินละมุดวัดซอยสองคณะจังหวัดจันทบุรี
34สามเณรราชันมีกุลทองวัดซอยสองคณะจังหวัดจันทบุรี
35พระหิรัณย์ภักดิบดีภูริญาโณวัดประแกตคณะจังหวัดจันทบุรี
36พระภูมิดนัยยุติธรรมธมฺมทีโปวัดวังไม้แดงคณะจังหวัดจันทบุรี
37พระวิชัยศรีบัวงามปคุโณวัดวังไม้แดงคณะจังหวัดจันทบุรี