รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดระยอง ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๓๐๐๘ - วัดน้ำใส
ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา ระยอง

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธรรมบดินทร์กลิ่นเลิศขนฺติยุตฺโตวัดเขาชะเมาคณะจังหวัดระยอง
2พระภาณุพงษ์กิจการเจริญมหาลาโภวัดสามแยกน้ำเป็นคณะจังหวัดระยอง
3พระธนวัฒน์กิจการเจริญถาวโรวัดสามแยกน้ำเป็นคณะจังหวัดระยอง
4พระอภิชาตแซ่ก๊วยอภิชาโตวัดคลองพระเจ้าคณะจังหวัดระยอง
5พระวิริยะศรีนิลปกรณ์วชิรวํโสวัดคลองพระเจ้าคณะจังหวัดระยอง
6พระธวัชชัยโนนศิลาเตชปญฺโญวัดคลองพระเจ้าคณะจังหวัดระยอง
7พระจีรศักดิ์เผ่าพันธ์ดีกิตฺติปญฺโญวัดคลองพระเจ้าคณะจังหวัดระยอง
8พระอนวัชมั่นเสกวิทย์กลฺยาณธมฺโมวัดคลองพระเจ้าคณะจังหวัดระยอง
9พระวีระยุทธไชยเขตอนาลโยวัดชำฆ้อคณะจังหวัดระยอง
10พระโสภณอักษรพจน์จนฺทโสภโณวัดศรีประชาธรรมคณะจังหวัดระยอง
11พระสนิทสมตัวฐานิสฺสโรวัดเขาช่องพริ้งคณะจังหวัดระยอง
12พระนภดลใจคงนาถกโรวัดเขาช่องพริ้งคณะจังหวัดระยอง
13สามเณรธนภัทรบรรเทาวัดเขาชะอางคณะจังหวัดระยอง
14พระพนมปานแสงทองขนฺติพโลวัดมะเดื่อคณะจังหวัดระยอง
15พระยศพันธ์อาจสิงห์ฐิตาโภวัดถ้ำเขาโบสถ์คณะจังหวัดระยอง
16พระวรพลทองอยู่วิชโยวัดถ้ำเขาโบสถ์คณะจังหวัดระยอง
17พระสถาพรชาวนาฐานากโรวัดห้วยทับมอญคณะจังหวัดระยอง
18พระสมศรีเข็มเพ็ชรกตธมฺโมวัดสีระมันคณะจังหวัดระยอง
19พระจักรพงษ์ทองก่อมสิริภทฺโทวัดสีระมันคณะจังหวัดระยอง
20พระไพฑูรย์พรหมเมศอภินนฺโทวัดสีระมันคณะจังหวัดระยอง
21พระวันลบจำปาทองกตกุสโลวัดสีระมันคณะจังหวัดระยอง
22สามเณรพนมขันเงินวัดสีระมันคณะจังหวัดระยอง
23สามเณรทนงศักดิ์ผิวอ่อนวัดสีระมันคณะจังหวัดระยอง
24พระกิตติดนัยจันทร์ศรีนาควโรวัดยางเอนคณะจังหวัดระยอง
25พระสำรวยหิรัญเกื้ออุตฺตโรวัดยางเอนคณะจังหวัดระยอง
26พระชาญศักดิ์สวัสดิการคุณสํวโรวัดเขาพังคณะจังหวัดระยอง