รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดระยอง ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๓๐๐๖ - วัดชุมแสง
ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ ระยอง

แสดง 1 ถึง 28 จาก 28 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสำราญบรรจงกิจสุภาจาโรวัดวังจันทน์คณะจังหวัดระยอง
2พระปรินทรปริรัตน์อาภาธโรวัดศรีโสภณคณะจังหวัดระยอง
3พระบุญฤทธิ์หิรัญรักษ์ปญฺญาวชิโรวัดศรีโสภณคณะจังหวัดระยอง
4พระกรกชแก้วศรีจนฺทภาโสวัดพลงตาเอี่ยมคณะจังหวัดระยอง
5พระอุดมสาระกูลปญฺญาธโรวัดชุมแสงคณะจังหวัดระยอง
6พระนิยมจันทร์ดาเรืองฉนฺทกาโมวัดมาบตองคณะจังหวัดระยอง
7พระธนินธรลัดคุ่ยทีปงฺกโรวัดมาบตองคณะจังหวัดระยอง
8พระอภินันท์ลัดคุ่ยวิสุทฺโธวัดมาบตองคณะจังหวัดระยอง
9พระชัยโยเชตวันวิมโลวัดเขาตลาดสิงหเสนีคณะจังหวัดระยอง
10พระสมบัติทองทาสุวณฺโณวัดเขาตลาดสิงหเสนีคณะจังหวัดระยอง
11พระพงษ์นรินทร์บุตรฝางชิวํโสวัดเขาตลาดสิงหเสนีคณะจังหวัดระยอง
12พระพงษ์ศักดิ์พรหมเมตุทีปงฺกโรวัดคลองไผ่คณะจังหวัดระยอง
13พระทรงวุฒิฉานสูงเนินวิสุทฺธิจิตฺโตวัดคลองไผ่คณะจังหวัดระยอง
14พระสันติถาวรวิริยะนันท์ถาวโรวัดป่ายุบคณะจังหวัดระยอง
15พระธีรพงศ์สีม่วงพฺรหฺมจาโรวัดป่ายุบคณะจังหวัดระยอง
16พระเดชอรัญเรืองเพชรเตชปญฺโญวัดป่ายุบคณะจังหวัดระยอง
17พระอำนาจล้อมประโคนเตชวโรวัดป่ายุบคณะจังหวัดระยอง
18พระชัชชัยสุวรรณเขตชยธมฺโมวัดป่ายุบคณะจังหวัดระยอง
19พระชนวีร์เอมเปียวรธมฺโมวัดป่ายุบคณะจังหวัดระยอง
20สามเณรศักดารอดโพธิ์ทองวัดป่ายุบคณะจังหวัดระยอง
21พระปณชัยหาทรัพย์ธนปญฺโญวัดบึงตากาดคณะจังหวัดระยอง
22พระวิษณุคุ้มพงศ์ปภงฺกโรวัดเขาตาอิ๋นคณะจังหวัดระยอง
23พระอานนท์อ่อนหยัดอานนฺโทวัดเขาตาอิ๋นคณะจังหวัดระยอง
24พระธัชชัยโอชะขจรชยธมฺโมวัดเขาตาอิ๋นคณะจังหวัดระยอง
25พระปิติพลเนียดพลกรังภินนฺโทวัดแก่งหวายคณะจังหวัดระยอง
26พระศราวุธชื่นประภาธมฺมสาโรวัดเขาโอภาสคณะจังหวัดระยอง
27พระภัทรพลเถาวัลย์จิตฺตสํวโรวัดเขาโอภาสคณะจังหวัดระยอง
28พระกิ่งนิรทัยนาคกโรวัดหนองม่วงคณะจังหวัดระยอง