รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดระยอง ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๓๐๐๓ - วัดบุนนาค
ตำบลชากโดน อำเภอแกลง ระยอง

แสดง 1 ถึง 50 จาก 98 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมรักษ์ยั่งยืนสิริปญฺโญวัดพลงช้างเผือกคณะจังหวัดระยอง
2พระกษิดิ์เดชทองน้อยสุภกิจฺโจวัดพลงช้างเผือกคณะจังหวัดระยอง
3พระยิ่งคุณบุญเจียมยตินฺธโรวัดพลงช้างเผือกคณะจังหวัดระยอง
4พระอภิสิทธิปลายเนินอิสฺสรธมฺโมวัดพลงช้างเผือกคณะจังหวัดระยอง
5พระเลอศักดิ์กะหมายสมวิจาโรวัดหนองกันเกราคณะจังหวัดระยอง
6พระสุชาตินามยงสนฺตจิตฺโตวัดเจริญสุขคณะจังหวัดระยอง
7พระชานนท์ปานทสูตรฐิตธมฺโมวัดเจริญสุขคณะจังหวัดระยอง
8พระสุเทพแก้วบัวขาวกุสลจิตฺโตวัดโพธิ์ทองพุทธารามคณะจังหวัดระยอง
9พระนงเยาว์ดีการนาถปญฺโญวัดโพธิ์ทองพุทธารามคณะจังหวัดระยอง
10พระวินัยชัยณรงค์ชาญวินโยวัดโพธิ์ทองพุทธารามคณะจังหวัดระยอง
11พระซันการนอกจนฺทสโรวัดหนองกันเกราคณะจังหวัดระยอง
12พระวิศรุตสุขังนิปโกวัดวังหว้าคณะจังหวัดระยอง
13พระสามารถหนึ่งคำมีสมตฺโถวัดวังหว้าคณะจังหวัดระยอง
14พระนิราษฤกษ์ยินดีธมมฺวโรวัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดระยอง
15พระสมศักดิ์สนองอธิยุตฺโตวัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดระยอง
16พระคมฤทธิ์เปล่งปลั่งสิริภทฺโทวัดเนินหย่องคณะจังหวัดระยอง
17พระชัยชาญอินวกุลกตธมฺโมวัดเนินฆ้อคณะจังหวัดระยอง
18พระวระวุธท้าวหมั่นจนฺทธมฺโมวัดเนินฆ้อคณะจังหวัดระยอง
19สามเณรชาญชลอินวกุลวัดเนินฆ้อคณะจังหวัดระยอง
20พระทรงยศสรรเสริญธมฺมิโกวัดเนินทรายคณะจังหวัดระยอง
21พระสมรักษ์ดีคงปิยสีโลวัดจำรุงคณะจังหวัดระยอง
22พระศิริวัฒน์กล้าหาญอภิปสนฺโนวัดถนนกะเพราคณะจังหวัดระยอง
23พระไพรินคุณชัยชยธมฺโมวัดกลางกร่ำคณะจังหวัดระยอง
24พระไกรสรยาศรีสิริปญฺโญวัดป่ากร่ำคณะจังหวัดระยอง
25พระธเนศขาวนวลจนฺทโชโตวัดป่ากร่ำคณะจังหวัดระยอง
26พระประยูรบุญให้คุณสมฺปนฺโนวัดป่ากร่ำคณะจังหวัดระยอง
27สามเณรณัฐพงษ์รักช่วยวัดป่ากร่ำคณะจังหวัดระยอง
28พระวัลลภจันทร์แจ่มศรีภทฺทาจาโรวัดเขากะโดนคณะจังหวัดระยอง
29พระสัมฤทธิ์ถนอมสุขมหาวิริโยวัดเขากะโดนคณะจังหวัดระยอง
30พระสมลักษณ์บุญตั้งแต่งอคฺคจิตฺโตวัดบุนนาคคณะจังหวัดระยอง
31พระสุริยาเจริญรื่นปิยสีโลวัดบุนนาคคณะจังหวัดระยอง
32พระอธิวัฒน์สุจินต์ฐานธมฺโมวัดบุนนาคคณะจังหวัดระยอง
33สามเณรยศกรสมนึกวัดบุนนาคคณะจังหวัดระยอง
34พระเริงชัยแก้วหนูรตนโชโตวัดคีรีวนารามคณะจังหวัดระยอง
35พระศิวกรศักดาเพชรศิริสิริสาโรวัดคีรีวนารามคณะจังหวัดระยอง
36พระวิชิตแสงยุทธอินฺทปญฺโญวัดบ่อทองคณะจังหวัดระยอง
37พระอำนาจสังข์ทองอุทยญาโณวัดเต้าปูนหายคณะจังหวัดระยอง
38พระปิยะพงษ์นารถมณีธนปญฺโญวัดคงคาวรารามคณะจังหวัดระยอง
39พระพุทสวยรูปฐานจาโรวัดพลงไสวคณะจังหวัดระยอง
40พระสาเชิงรัมย์สิริธโรวัดพลงไสวคณะจังหวัดระยอง
41พระจีรวัตเต็งศิริจิตฺตสํวโรวัดพลงไสวคณะจังหวัดระยอง
42พระจเรนิ่มนวลถามวโรวัดพลงไสวคณะจังหวัดระยอง
43พระถาวรจันทร์พราหมณ์อุตฺตโรวัดพลงไสวคณะจังหวัดระยอง
44สามเณรกฤษดากังวาลย์วัดพลงไสวคณะจังหวัดระยอง
45พระชานนท์คืนดีจิตฺตกาโรวัดสมอโพรงคณะจังหวัดระยอง
46พระเฉลิมคงเจริญญาณวีโรวัดสมอโพรงคณะจังหวัดระยอง
47พระสินธ์พละอนันต์วรปญฺโญวัดในชากคณะจังหวัดระยอง
48พระสมพงษ์ดวงอดุลย์ขนฺติโกวัดในชากคณะจังหวัดระยอง
49พระสมบัติหวานเสนาะโอภาโสวัดบ้านนาคณะจังหวัดระยอง
50พระปัญญาพลใจเย็นปญฺญาวโรวัดบ้านนาคณะจังหวัดระยอง