รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๒๐๐๘ - วัดพิบูลสัณหธรรม
ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา ชลบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 144 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนิกรศรีบุญเรืองถาวรจิตฺโตวัดเขาพุทธโคดมคณะจังหวัดชลบุรี
2พระอภิสิทธิ์สุขศรีอนาลโยวัดเขาพุทธโคดมคณะจังหวัดชลบุรี
3พระอนันตพรประกายสาธกฐานวโรวัดเขาพุทธโคดมคณะจังหวัดชลบุรี
4พระบุญทาลาวิชัยอภินนฺโทวัดเขาพุทธโคดมคณะจังหวัดชลบุรี
5พระพิสิษฐ์ปิยชลภัสสร์เปมสีโลวัดเขาพุทธโคดมคณะจังหวัดชลบุรี
6พระธีรโชติสกุลพรเกษมธีรธมฺโมวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะจังหวัดชลบุรี
7พระอิทธิพรเหมวิบูลย์เสฏฺฐวีโรวัดเขาแตงอ่อนคณะจังหวัดชลบุรี
8พระเพชรพิณโสภณสมาหิโตวัดถ้ำยายปริกคณะจังหวัดชลบุรี
9พระแทนกระจ่างศรีสมุโนวัดจุฑาทิศธรรมสภารามคณะจังหวัดชลบุรี
10พระปัญจพงศ์กันติฟองกตถุโนวัดพระประทานพรคณะจังหวัดชลบุรี
11พระสงัดศรีพูนขนฺติโกวัดพระประทานพรคณะจังหวัดชลบุรี
12พระณัฐพลจิตรักษ์ถาวรจิตฺโตวัดพระประทานพรคณะจังหวัดชลบุรี
13พระบรรเทิงเจียมจันทร์ทนฺตจิตฺโตวัดพระประทานพรคณะจังหวัดชลบุรี
14พระไพสุตวิชชากรกุลปสนฺโนวัดปาลิไลยวันคณะจังหวัดชลบุรี
15พระนรวัฒน์ชัยสุขประดิษฐ์ชนวีโรวัดปาลิไลยวันคณะจังหวัดชลบุรี
16พระนันทพลเอี่ยมสอาดอานนฺโทวัดปาลิไลยวันคณะจังหวัดชลบุรี
17พระสาริศรักแดงปญฺญาทีโปวัดป่าเขาพุวนารามคณะจังหวัดชลบุรี
18พระสาริษฏ์ใจสุขปญฺญาพโลวัดป่าเขาพุวนารามคณะจังหวัดชลบุรี
19พระกฤตเพ็งธรรมกนฺตวีโรวัดตโปทารามคณะจังหวัดชลบุรี
20สามเณรศุภชัยธรรมราชวัดบางพระคณะจังหวัดชลบุรี
21พระโศภณศรีสวัสดิ์โสภณจิตฺโตวัดเขาคันทรงคณะจังหวัดชลบุรี
22พระสหรัฐทองเย็นสันติโถวัดเขาคันทรงคณะจังหวัดชลบุรี
23พระทรงยศล้อมวงษ์ติกขฺปญฺโญวัดเขาคันทรงคณะจังหวัดชลบุรี
24พระวชิรวิชญ์สินชัยรัชชานนท์ติกฺขปญฺโญวัดเขาคันทรงคณะจังหวัดชลบุรี
25พระวิทยาบริบูรณ์อตฺถโกวิโทวัดพันเสด็จในคณะจังหวัดชลบุรี
26พระณัฐกิตติ์ถ้วนทรัพย์ฐิตธมฺโมวัดศรีพุ่มโพธิ์คณะจังหวัดชลบุรี
27พระวิทยานาขมิ้นเตชธมฺโมวัดสุรศักดิ์คณะจังหวัดชลบุรี
28พระถวิลลิภูนนท์พนฺธมุตโตวัดระเวิงรังสรรค์คณะจังหวัดชลบุรี
29พระอภิวัฒน์สุมารสเตชธมฺโมวัดระเวิงรังสรรค์คณะจังหวัดชลบุรี
30พระวงศกรกรณีกิจฐานวโรวัดระเวิงรังสรรค์คณะจังหวัดชลบุรี
31พระประวิทย์กิ่งสวัสดิ์ปภงฺกโรวัดพันเสด็จนอกคณะจังหวัดชลบุรี
32พระสมโภชน์ศรีตะลาลัยภทฺทโกวัดพันเสด็จนอกคณะจังหวัดชลบุรี
33พระจาตุรงค์ครึกกระโทกจารุธมฺโมวัดเขาช่องลมคณะจังหวัดชลบุรี
34พระจักรภัทรนรจิตร์อินฺทปญฺโญวัดรังษีสุทธาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
35พระเตชินท์รุจิชาญสิริเตชปัญฺโญวัดรังษีสุทธาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
36พระศตายุมานะเปรมพฺรหฺมปัญโญวัดรังษีสุทธาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
37พระสัณฐิตสุวรรณกูลสนฺตุสฺสโกวัดรังษีสุทธาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
38พระกุลธ์บุรินทร์นุชเจริญกุลวฑฺฒโนวัดรังษีสุทธาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
39พระเพ็ญเพชรแก้วปราณีตสิริมงฺคโลวัดวังหินคณะจังหวัดชลบุรี
40พระณัฐวัตรอินหาดกรวดกิตติวณฺโณวัดวังหินคณะจังหวัดชลบุรี
41พระประยุทธแย้มสุคนธ์ปิยวณฺโณวัดวังหินคณะจังหวัดชลบุรี
42พระธนากรอินทรานุรักษ์ฉนฺทธมฺโมวัดพรหมาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
43พระชัชเจือจันทร์ฐานวโรวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดชลบุรี
44พระธนากรวิไลลักษณ์ฐิตสทฺโธวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดชลบุรี
45พระปรมัตถ์สุพิมพ์ปุญฺญมโนวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดชลบุรี
46พระพงศกรทรายเพชรกนฺตผโลวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดชลบุรี
47พระปัญญาพรกลิ่นไกลกนฺตวีโรวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดชลบุรี
48พระจุลดิษฐ์กันพิทักษ์จรณธมฺโมวัดพิบูลสัณหธรรมคณะจังหวัดชลบุรี
49สามเณรกิตติพงษ์หินขาววัดพิบูลสัณหธรรมคณะจังหวัดชลบุรี
50พระบุญชูเที่ยงแท้สมาธโรวัดเครือศรัทธาธรรมคณะจังหวัดชลบุรี