รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๒๐๐๗ - วัดเขาถ้ำ
ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง ชลบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 81 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทรงวุฒิมนัสปิติอตฺถกาโรวัดกุณฑีธารคณะจังหวัดชลบุรี
2พระศุภศรศุภกาสุภทฺโทวัดกุณฑีธารคณะจังหวัดชลบุรี
3พระปฐมพงษ์มีมั่งเขมจิตฺโตวัดกุณฑีธารคณะจังหวัดชลบุรี
4พระฐิติพงศ์พุดเปียสุวฑฺโฒวัดกุณฑีธารคณะจังหวัดชลบุรี
5พระมนัสนันท์การุณญาณสาโรวัดกุณฑีธารคณะจังหวัดชลบุรี
6พระคชายอดมนตรีโฆสวโรวัดกุณฑีธารคณะจังหวัดชลบุรี
7พระวิทวัสแซ่อั๊งนาควโรวัดกุณฑีธารคณะจังหวัดชลบุรี
8พระยศทศักดิ์ลิ้มภักดีฉนฺทสุโภวัดกุณฑีธารคณะจังหวัดชลบุรี
9พระอนุศักดิ์จีนาฟูอนาวิโลวัดกุณฑีธารคณะจังหวัดชลบุรี
10พระณัฐวุฒิแสนสุริวงค์อภิปาโลวัดกุณฑีธารคณะจังหวัดชลบุรี
11พระกฤษฏาบุญเจริญสิริสาโรวัดกุณฑีธารคณะจังหวัดชลบุรี
12พระอรรถพลพรพัฒนทรัพย์คุณวโรวัดกุณฑีธารคณะจังหวัดชลบุรี
13พระอนุชิตทองเทพปญฺญาวโรวัดกุณฑีธารคณะจังหวัดชลบุรี
14พระสมบูรณ์สุคันธมาลาสคาวโรวัดกุณฑีธารคณะจังหวัดชลบุรี
15พระอดิศักดิ์ทิพย์วงษ์อธิสกฺโกวัดเขาถ้ำคณะจังหวัดชลบุรี
16สามเณรกฤษฎาจำปางาม-วัดเขาถ้ำคณะจังหวัดชลบุรี
17พระอนุโรจน์ขุนเภาขนฺติสาโรวัดหนองสรวงคณะจังหวัดชลบุรี
18พระสาธิตสังข์แสงอธิจิตฺโตวัดหนองน้ำเขียวคณะจังหวัดชลบุรี
19พระนิรวิทธ์เฟื่องฟูนรินฺโทวัดหนองน้ำเขียวคณะจังหวัดชลบุรี
20พระชัยชนะชนะศัตรูขนฺติธมฺโมวัดเขาน้อยคีรีวันคณะจังหวัดชลบุรี
21พระธนพลสิมมาธนพโลวัดเขาน้อยคีรีวันคณะจังหวัดชลบุรี
22พระทวีศักดิ์ประดิษฐ์วงษ์ธมฺมลาโภวัดเขาน้อยคีรีวันคณะจังหวัดชลบุรี
23พระสุทธนาคูสุขวัฒนาสุทฺธจิตฺโตวัดมงคลสวัสดิ์คณะจังหวัดชลบุรี
24พระสมพงษ์พินิจการกตคุโณวัดมงคลสวัสดิ์คณะจังหวัดชลบุรี
25พระอรรนพจันทเปรมจิตต์กตธมฺโมวัดบุญญฤทธยารามคณะจังหวัดชลบุรี
26พระทวีโชคเกตุแก้วอฏฺฐาโนวัดบุญญฤทธยารามคณะจังหวัดชลบุรี
27พระนิติกรสุภาผลสุวุฑฺโฒวัดบุญญฤทธยารามคณะจังหวัดชลบุรี
28พระศิริเทพรัตนโสภาสุทฺธิจิตฺโตวัดบุญญฤทธยารามคณะจังหวัดชลบุรี
29พระประสงค์พ่วงมีปญฺญาพโลวัดมาบไผ่คณะจังหวัดชลบุรี
30พระทวีวรรณชัยสํวโรวัดมาบไผ่คณะจังหวัดชลบุรี
31พระเปรมโชคมีทรัพย์ปรุงอุชุจาโรวัดมาบไผ่คณะจังหวัดชลบุรี
32พระธงไทยพัฒนสินสิริธมฺโมวัดมาบไผ่คณะจังหวัดชลบุรี
33พระสมพรธัญญเจริญกตสาโรวัดมาบไผ่คณะจังหวัดชลบุรี
34สามเณรพงศักดิ์พัฒนเศรษฐีโชค-วัดมาบไผ่คณะจังหวัดชลบุรี
35สามเณรชนสรณ์ชาตพุดซา-วัดมาบไผ่คณะจังหวัดชลบุรี
36สามเณรชนะพลชาตพุดซา-วัดมาบไผ่คณะจังหวัดชลบุรี
37สามเณรฉัตรมงคลแถมศิริ-วัดมาบไผ่คณะจังหวัดชลบุรี
38สามเณรจักรพงษ์ประทุมทอง-วัดมาบไผ่คณะจังหวัดชลบุรี
39สามเณรสิทธิกรมีทรัพย์ปรุง-วัดมาบไผ่คณะจังหวัดชลบุรี
40สามเณรเอราวัณนิลรัตน์-วัดมาบไผ่คณะจังหวัดชลบุรี
41พระดิเรกค้ำคูณกิตฺติญาโณวัดเขาแรตคณะจังหวัดชลบุรี
42พระสิงห์ชลแสงกระจ่างอภิปุณฺโณวัดเขาแรตคณะจังหวัดชลบุรี
43พระอภิชาติดวงสอนแสงสุธีโรวัดเขาแรตคณะจังหวัดชลบุรี
44พระณัฐพงษ์คงสุดถิรวํโสวัดเขาแรตคณะจังหวัดชลบุรี
45พระสุรชัยลีหาญขนฺติธมฺโมวัดเขาแรตคณะจังหวัดชลบุรี
46พระกิตติธัชจินตอารีสิริสาโรวัดเขาแรตคณะจังหวัดชลบุรี
47พระอนวัชแจ่มศรีอนวฒฺโนวัดมาบคล้าคณะจังหวัดชลบุรี
48พระอำพลภูบานชื่นวิสุทฺธิจิตฺโตวัดบึงบวรสถิตย์คณะจังหวัดชลบุรี
49พระศราวุธแซ่ตั๊นรกฺขิตธมฺโมวัดบึงบวรสถิตย์คณะจังหวัดชลบุรี
50พระจตุรงค์คลังเจริญพาณิชจกฺกวโรวัดเจริญธรรมคณะจังหวัดชลบุรี