รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๒๐๐๖ - วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ ชลบุรี

แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระมนตรีหอมหวลอาภาธโรวัดหนองใหญ่ศิริธรรมคณะจังหวัดชลบุรี
2พระจิรายุอรุณอาทโรวัดหนองใหญ่ศิริธรรมคณะจังหวัดชลบุรี
3พระนฤเบศพูลขำสุเมโธวัดหนองใหญ่ศิริธรรมคณะจังหวัดชลบุรี
4พระอาโนชาพานิชผลอนาลโยวัดเนินสี่คณะจังหวัดชลบุรี
5พระประภวิษณุ์รัดสีสมมหานาโมวัดเนินสี่คณะจังหวัดชลบุรี
6พระปัญญามหาวงษ์ธีรํกุโรวัดเนินสี่คณะจังหวัดชลบุรี
7พระถนอมงามดีเขมาจาโรวัดเนินสี่คณะจังหวัดชลบุรี
8พระวินัยคาแว่นธมฺมสาโรวัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชลบุรี
9พระสมพงษ์ขนานแข็งขนฺติโกวัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชลบุรี
10พระวรรณลพกัลโยธินสุทนฺโตวัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชลบุรี
11พระคามินจันทร์ขอนแก่นสุจิณฺโณวัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชลบุรี
12พระพรพิพัฒน์จันทร์สามารถอตฺตทีโปวัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชลบุรี
13สามเณรกิตติพลโยธาวัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชลบุรี
14พระบุญรอดแป้นเจริญกตสาโรวัดบรรพตนิมิตธรรมารามคณะจังหวัดชลบุรี
15พระชาตรีอนันต์ปิยสีโลวัดบรรพตนิมิตธรรมารามคณะจังหวัดชลบุรี
16พระเดชาส่งแสงอาภานนฺโทวัดบ่อน้ำซับคณะจังหวัดชลบุรี
17พระพรตสุวรรณสีอธิปญฺโญวัดบ่อน้ำซับคณะจังหวัดชลบุรี
18พระสุภัตชัยภูมิฐิตาโภวัดคลองพลูคณะจังหวัดชลบุรี
19พระสุชินโยภาภักดิ์ปสนฺโนวัดคลองพลูคณะจังหวัดชลบุรี
20พระวงศพัทธ์มากหุ่นปิยธมฺโมวัดเขาซกคณะจังหวัดชลบุรี
21พระนิโรจน์เครือทรายชินวโรวัดห้วยมะระคณะจังหวัดชลบุรี
22พระกมลขอเจียมปวโรวัดจรุงปรีชารามคณะจังหวัดชลบุรี