รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๒๐๐๔ - วัดเกาะโพธาวาส
ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ ชลบุรี

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวรเชษฐ์วชิรวิทยากรณ์วรเชษฐโฐวัดพระพุทธบาทเขานางนมคณะจังหวัดชลบุรี
2พระธวัชชัยจันทวงษ์จนฺทวํโสวัดพระพุทธบาทเขานางนมคณะจังหวัดชลบุรี
3พระธวัชชัยสีพรายกตปุญฺโญวัดปรกฟ้าคณะจังหวัดชลบุรี
4พระสมชายวิเศษปุญฺญาคโมวัดปรกฟ้าคณะจังหวัดชลบุรี
5พระสมัยหอมคงฐานนิโยวัดปรกฟ้าคณะจังหวัดชลบุรี
6พระสมบัติเนินแก้วธมฺมวโรวัดปรกฟ้าคณะจังหวัดชลบุรี
7พระธรรพ์ณธรจวนสุวรรณฐิตธมฺโมวัดเจ็ดเนินคณะจังหวัดชลบุรี
8พระชินวัฒน์ทองเปลี่ยนปภสฺสโรวัดเจ็ดเนินคณะจังหวัดชลบุรี
9พระเดชาเมธวงษ์รักษ์สุเมโธวัดเจ็ดเนินคณะจังหวัดชลบุรี
10พระยิมชิมรัมย์ปภสฺสโรวัดสายวารีคณะจังหวัดชลบุรี
11พระสหรัฐแจ่มใสอลีนจิตฺโตวัดสระตาพรหมคณะจังหวัดชลบุรี
12สามเณรชาญณรงค์มัธยัสถ์-วัดสระตาพรหมคณะจังหวัดชลบุรี
13พระเชษฐาผสมทรัพย์กนฺตสีโลวัดหนองบอนบุญญารามคณะจังหวัดชลบุรี
14พระนันทวัฒน์มีศิริคุณงฺกโรวัดป่าโชติธรรมคณะจังหวัดชลบุรี
15พระสิงห์เรือนงามสุภทฺโทวัดหนองชุมเห็ดคณะจังหวัดชลบุรี
16พระสนองเจนถูกใจปริปุณฺณจิตฺโตวัดทับบริบูรณ์คณะจังหวัดชลบุรี
17พระวรภัทอยู่เจริญพงษ์ปริปุณฺณวโรวัดทับบริบูรณ์คณะจังหวัดชลบุรี
18พระยุทธนาบนกระโทกยุทฺธมฺโมวัดทับบริบูรณ์คณะจังหวัดชลบุรี
19พระศิริชัยหาสุนโมหาสุมโนวัดเกาะโพธาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
20พระจิรพงษ์ทองดาราจิรวํโสวัดเกาะโพธาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
21พระรามเงินเกษมเขมาภิรโมวัดเกาะโพธาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
22พระวิสุทธิพิมพ์โปร่งธมฺมวิสุทฺธิวัดเกาะโพธาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
23พระวิมลโมราวิมโลวัดเกาะโพธาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
24พระอนุสรณ์จันทร์ประเสริฐติกฺขปญฺโญวัดหนองลำดวนพรมศรีคณะจังหวัดชลบุรี
25พระสุพจน์ดีรัศมีสุวจโนวัดหนองลำดวนพรมศรีคณะจังหวัดชลบุรี
26พระวัชชิระชื่นคุ้มชินธมฺโมวัดหนองลำดวนพรมศรีคณะจังหวัดชลบุรี
27พระอนุรักษ์ส่งสกุลรกฺขิตปญฺโญวัดหนองลำดวนพรมศรีคณะจังหวัดชลบุรี
28พระทรงยศบุญชูยสธโรวัดหนองลำดวนพรมศรีคณะจังหวัดชลบุรี
29พระธวัชชัยจันทร์นวลโสภโณวัดหนองลำดวนพรมศรีคณะจังหวัดชลบุรี
30พระเคลือบแก้วจันทร์เพ็ชรอนุวทฺธโนวัดหนองลำดวนพรมศรีคณะจังหวัดชลบุรี
31พระอมรปักษีวิสารโทวัดหนองลำดวนพรมศรีคณะจังหวัดชลบุรี
32พระอนุกฤษณ์ชมภูวิเศษสุมโนวัดหนองลำดวนพรมศรีคณะจังหวัดชลบุรี
33พระภานุพงษ์ทีปกากรปภสฺสโรวัดหนองลำดวนพรมศรีคณะจังหวัดชลบุรี
34พระจิตติพลมีสมศัพย์อธิปญฺโญวัดหนองลำดวนพรมศรีคณะจังหวัดชลบุรี
35พระนนทัชโภชน์หอมกิตฺติปญฺโญวัดหนองลำดวนพรมศรีคณะจังหวัดชลบุรี
36พระนิคมสาลีสุมโนวัดหนองลำดวนพรมศรีคณะจังหวัดชลบุรี
37พระวันชัยโภชน์หอมโชติธมฺโมวัดหนองลำดวนพรมศรีคณะจังหวัดชลบุรี
38สามเณรสุวัจน์ทิวาวรรณ์-วัดหนองลำดวนพรมศรีคณะจังหวัดชลบุรี
39พระทวีชัยแซ่เตียวอภิปุญฺโญวัดท่าบุญมีคณะจังหวัดชลบุรี
40พระณัฏฐพัชรภูริวัฒนะวิโรฒณฏฺฐภทฺโทวัดท่าบุญมีคณะจังหวัดชลบุรี
41พระเทียมศักดิ์ประทีปเมืองปทีปธมฺโมวัดท่าบุญมีคณะจังหวัดชลบุรี
42พระวรวุฒิธรรมชาติวุฑฺฒิธมฺโมวัดท่าบุญมีคณะจังหวัดชลบุรี
43พระเมธีศรีสวัสดิ์โสตฺถิเมธีวัดท่าบุญมีคณะจังหวัดชลบุรี
44พระอนุชาจันทร์เรืองสมุโนวัดหนองงูเหลือมคณะจังหวัดชลบุรี