รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุทัยธานี ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๑๑๐๐๔ - วัดประดู่ยืน
ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก อุทัยธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 90 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปรีชาแก้วสวรรค์สิรินธโรวัดโกรกลึกคณะจังหวัดอุทัยธานี
2พระวิสุทธิแตงเจริญอิภกาญจฺโณวัดโกรกลึกคณะจังหวัดอุทัยธานี
3พระสมชายท้าวทองปิยสีโลวัดโกรกลึกคณะจังหวัดอุทัยธานี
4พระสมบูรณ์กาฬภักดีปสนฺโนวัดโกรกลึกคณะจังหวัดอุทัยธานี
5พระทรงกรดขันทองอุชุโกวัดโกรกลึกคณะจังหวัดอุทัยธานี
6พระชูรคณจิตราคมทีปงฺโกวัดโกรกลึกคณะจังหวัดอุทัยธานี
7พระสะอิ้งจิราบุธท์ทีรยโสวัดโกรกลึกคณะจังหวัดอุทัยธานี
8พระทศภณดวงแขผาสุโกวัดโกรกลึกคณะจังหวัดอุทัยธานี
9พระนเรศภู่ทรัพย์นเรสโรวัดโกรกลึกคณะจังหวัดอุทัยธานี
10พระศักดาปั้นตระกูลจนฺทโกวัดโกรกลึกคณะจังหวัดอุทัยธานี
11พระเบิ้มกรรณาลักษ์ปนาโทวัดโกรกลึกคณะจังหวัดอุทัยธานี
12พระวรชัยโพธิ์ทรงปญฺญาวโรวัดโกรกลึกคณะจังหวัดอุทัยธานี
13พระคนึงกะระมะหันต์เตชวโรวัดเขาธรรมมงคลคณะจังหวัดอุทัยธานี
14พระสมศักดิ์บัวผันชินวโรวัดเขาธรรมมงคลคณะจังหวัดอุทัยธานี
15พระสมโภชน์สุขจิตรโสภณจิตโตวัดเขาพระยาพายเรือคณะจังหวัดอุทัยธานี
16พระวิชาญสดุดีฐานวีโรวัดชายเขาคณะจังหวัดอุทัยธานี
17พระมนตรีไวกสิกรรมมนนฺโทวัดชายเขาคณะจังหวัดอุทัยธานี
18พระศรชัยวารีญาณวิชโยวัดซับป่าพลูคณะจังหวัดอุทัยธานี
19พระธนกฤตบาลธนะจักรกิตฺติปญฺโญวัดทุ่งนางามคณะจังหวัดอุทัยธานี
20พระรุ่งกิจกะรัมย์ฐานวโรวัดทุ่งนางามคณะจังหวัดอุทัยธานี
21พระวรากรเต๊ะปานันท์เตชปญฺโญวัดทุ่งนางามคณะจังหวัดอุทัยธานี
22พระสุพจน์ศรีประเสริฐฐานวโรวัดทุ่งนางามคณะจังหวัดอุทัยธานี
23พระเพ็ญเพชรสุนนชัยกมฺมสุทฺโธวัดทุ่งนางามคณะจังหวัดอุทัยธานี
24พระอำพลสดไทยสนฺตพาโรวัดทุ่งนางามคณะจังหวัดอุทัยธานี
25พระบังอรสุภวาลปญฺญาธโรวัดทุ่งนางามคณะจังหวัดอุทัยธานี
26พระประมวลไชยเทศฐิติธมฺโมวัดทุ่งนางามคณะจังหวัดอุทัยธานี
27พระพัสกรโพธิ์รื่นฐานวโรวัดทุ่งนางามคณะจังหวัดอุทัยธานี
28พระละออเอี่ยมสมัยถิรจิตโตวัดทุ่งนางามคณะจังหวัดอุทัยธานี
29พระวิวัฒนชัยจันทร์วงษาษ์ปญฺญาวุฑฺโฒวัดทุ่งนางามคณะจังหวัดอุทัยธานี
30พระสมภพพรายอินทร์สุธมฺโมวัดทุ่งนางามคณะจังหวัดอุทัยธานี
31พระสายชลกระนัยธมฺมสาโรวัดทุ่งสามแท่งคณะจังหวัดอุทัยธานี
32พระจรัญติยะศรีฐิตาโภวัดทุ่งสามแท่งคณะจังหวัดอุทัยธานี
33พระสุพจน์เริงกสิวิทย์สุภทฺโทวัดทุ่งสามแท่งคณะจังหวัดอุทัยธานี
34พระมนัสเข็มเงินกนฺตวีโรวัดนาไร่เดียวคณะจังหวัดอุทัยธานี
35พระประสิทธิ์สวัสดีเตชปญฺโญวัดนาไร่เดียวคณะจังหวัดอุทัยธานี
36พระวีรเดชแก้วการไร่วีรเตโชวัดนิคมสามัคคีคณะจังหวัดอุทัยธานี
37พระวันชัยสว่างพันธุ์กุสลจิตโตวัดนิคมสามัคคีคณะจังหวัดอุทัยธานี
38พระสมศักดิ์ศิริโยธาสํวโรวัดเนินมะค่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
39พระชูชืพสุขขาวานนท์สุขาวานนฺโทวัดเนินมะค่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
40พระอติรัตน์หนูสวัสดิ์ติกฺขวีโรวัดบึงเจริญคณะจังหวัดอุทัยธานี
41พระจักรกฤษมณีรัตน์จกฺกวโรวัดบึงเจริญคณะจังหวัดอุทัยธานี
42พระชุมพลพลมนตรีโชติวโรวัดบึงแห้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
43พระอาณัติสุธาธมฺมวโรวัดบึงแห้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
44พระภัทรพลแสงทองกิตฺติภทฺโทวัดบุ่งฝางสามัคคีธรรมคณะจังหวัดอุทัยธานี
45พระพิชิตขุนอาจหริธมฺโมวัดบุ่งฝางสามัคคีธรรมคณะจังหวัดอุทัยธานี
46พระคมสันสมัครเขตรกิจรตนวณฺโณวัดบุ่งฝางสามัคคีธรรมคณะจังหวัดอุทัยธานี
47พระณัฐกมลเมฆฉายกมโลวัดประดู่ยืนคณะจังหวัดอุทัยธานี
48พระสมจิตรเพิ่มเขตรกรรมสมจิตฺโตวัดประดู่ยืนคณะจังหวัดอุทัยธานี
49พระกระดิ่งทองเสยกระโทกอุทโยวัดปากเหมืองคณะจังหวัดอุทัยธานี
50พระจากรงค์ทองกตสาโรวัดปากเหมืองคณะจังหวัดอุทัยธานี