รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุทัยธานี ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๑๑๐๐๒ - วัดทัพทันวัฒนาราม
ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน อุทัยธานี

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจารุวัฒน์จีนามูลวุฑฺฒญาโณวัดเขาน้อย (บน)คณะจังหวัดอุทัยธานี
2พระวายุสิทธิชัยจิรวฑฺฒโนวัดเขาน้อย (บน)คณะจังหวัดอุทัยธานี
3สามเณรเจนภพอยู่เพชรวัดเขาน้อย (บน)คณะจังหวัดอุทัยธานี
4สามเณรปฏิพัทธ์พงษ์เขตรการณ์วัดเขาน้อย (บน)คณะจังหวัดอุทัยธานี
5พระทวีศักดิ์บุญเกิดทีปธมฺโมวัดเขาปฐวีคณะจังหวัดอุทัยธานี
6พระวิภพใจปานน้ำธีรวโรวัดเขาปฐวีคณะจังหวัดอุทัยธานี
7พระพรพรรณทั่งคำพรสุโสวัดชุมยางสามัคคีธรรมคณะจังหวัดอุทัยธานี
8พระมนตรีไวกสิกรรมมนนฺโทวัดชุมยางสามัคคีธรรมคณะจังหวัดอุทัยธานี
9พระอิทธิพลแสงทองอิทฺธิวํโสวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
10พระปฐมพรภาคโพธิ์คมฺภีโรวัดทัพทันวัฒนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
11พระประทีปศิริพยัคฆ์อาทโรวัดทัพทันวัฒนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
12สามเณรภาคภูมินกทะนงค์วัดทัพทันวัฒนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
13พระมานพเก่งธัญการมหาปญฺโญวัดโป่งเก้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
14พระธวุฒิโสภาพฐานจาโรวัดผาลาดธารารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
15พระวิชัยพลศรีปภาสีโลวัดผาลาดธารารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
16พระสมชายเพชรเจริญนุกูลอจฺจาทโรวัดผาลาดธารารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
17พระณัฐศักดิ์บรรเทาทิพย์ปภสฺสรจิตฺโตวัดเพชรกาฬสินธุ์คณะจังหวัดอุทัยธานี
18พระสักอินอนุฌชติกนฺตปญฺโญวัดเพชรกาฬสินธุ์คณะจังหวัดอุทัยธานี
19พระสราวุทมาศสุขอคฺคธมฺโมวัดวังสาริกาคณะจังหวัดอุทัยธานี
20พระจักรกฤษเกษกรณ์ฐานุตฺตโรวัดวังสาริกาคณะจังหวัดอุทัยธานี
21พระฤชากรเงินประเสริฐชิตมาโรวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
22พระทรงกรดว่าวภูเขียวขนฺติธโรวัดหนองกระดี่นอกคณะจังหวัดอุทัยธานี
23พระสำราญคันศรธมฺมวโรวัดหนองขุยคณะจังหวัดอุทัยธานี
24พระสุดท้ายสะสีการผาสุโกวัดหนองขุยคณะจังหวัดอุทัยธานี
25พระประไพมิคะดาปญฺญาวโรวัดหนองเรือโกลนคณะจังหวัดอุทัยธานี
26พระสิทธิชัยเพชรทองอธิปญฺโญวัดหนองเรือโกลนคณะจังหวัดอุทัยธานี
27พระสมพลประสพศิลป์สมหิโตวัดหนองสระคณะจังหวัดอุทัยธานี