รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชัยนาท ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๑๐๐๐๔ - วัดราษฎร์ศรัทธาราม
ตำบลหันคา อำเภอหันคา ชัยนาท

แสดง 1 ถึง 50 จาก 59 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสัมฤทธิ์เนียนยิ้มสุตธมฺโมวัดราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดชัยนาท
2พระชนุดรขุนทองอริยธมฺโมวัดราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดชัยนาท
3สามเณรธนวัฒน์บริบูรณ์วัดราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดชัยนาท
4พระศิวาภูฆังสุรเตโชวัดสระแก้วคณะจังหวัดชัยนาท
5พระธีรโชติโพธิ์โตจารุธมฺโมวัดสระแก้วคณะจังหวัดชัยนาท
6พระสำรองน้ำทิพย์กตธมฺโมวัดเด่นใหญ่คณะจังหวัดชัยนาท
7พระธวัชชัยน้ำทิพย์ /แก้เป็น เอี้ยงปานธมฺมชโยวัดเด่นใหญ่คณะจังหวัดชัยนาท
8พระเกียรติศักดิ์ป้อมคำสติสมฺปนฺโนวัดป่าดงเย็นคณะจังหวัดชัยนาท
9พระเฉลิมพงษ์สีวันนาชาคโรวัดป่าดงเย็นคณะจังหวัดชัยนาท
10พระศุภกรเกตุเปลี่ยนผาสุโกวัดป่าดงเย็นคณะจังหวัดชัยนาท
11พระธนวัฒน์พึ่งสุขกนฺตธมฺโมวัดป่าดงเย็นคณะจังหวัดชัยนาท
12พระอุกกฤษฏ์นวลสะเกตุอคฺควโรวัดป่าดงเย็นคณะจังหวัดชัยนาท
13พระพิสิฐถิ่นวงษ์พรหมกิตฺติวณฺโณวัดป่าดงเย็นคณะจังหวัดชัยนาท
14พระมณฑลบุรณพานิชกิตฺติปญฺโญวัดป่าดงเย็นคณะจังหวัดชัยนาท
15พระจักรพันธ์แก้วปานจกฺกวโรวัดศรีเจริญธรรมคณะจังหวัดชัยนาท
16พระปุณณรัตน์จันทร์สอนปุณณปญฺโญวัดบ้านใหม่สิริวัฒนารามคณะจังหวัดชัยนาท
17พระทวีวงศ์ดำนิลทวิวณฺโณวัดบ้านใหม่สิริวัฒนารามคณะจังหวัดชัยนาท
18พระนันทวัฒน์กุลแจนนฺทธมฺโมวัดเทพหิรัณย์คณะจังหวัดชัยนาท
19พระจารุเดชประเสริฐสมจารุวณฺโณวัดเทพหิรัณย์คณะจังหวัดชัยนาท
20พระชัยพิพัฒน์ล่ำสันชยฺยภทฺโทวัดศรีนวลคณะจังหวัดชัยนาท
21พระสืบศักดิ์อยู่เย็นฐิตปุญฺโญวัดศรีนวลคณะจังหวัดชัยนาท
22พระวิเชียรชลชาติภิญโญปญฺญาวโรวัดไกลกังวลคณะจังหวัดชัยนาท
23พระสุภาษิตสงสัยสติสมฺปนฺโนวัดไกลกังวลคณะจังหวัดชัยนาท
24พระวรากรบุญญะกรรจ์ธมฺมทีโปวัดไกลกังวลคณะจังหวัดชัยนาท
25พระสมชายภูษิตสมชาโตวัดพึ่งคงคารามคณะจังหวัดชัยนาท
26พระวสันต์สุวรรณจันทร์วสฺสาโนวัดพึ่งคงคารามคณะจังหวัดชัยนาท
27พระเตวิสจุ้ยแก้วยสปาโลวัดทองนพคุณคณะจังหวัดชัยนาท
28พระสุชีวินสุงรุ่งเตชธโรวัดใหม่วงเดือนคณะจังหวัดชัยนาท
29พระผันประวันนาขนฺติวโรวัดใหม่วงเดือนคณะจังหวัดชัยนาท
30พระธเนตรจิ๋วแหยมกิตฺติปาโลวัดใหม่วงเดือนคณะจังหวัดชัยนาท
31พระสว่างลาพิตรโชติธมฺโมวัดใหม่วงเดือนคณะจังหวัดชัยนาท
32พระพรศักดิ์ปัญญามังวรปญฺโญวัดท่าแก้วคณะจังหวัดชัยนาท
33พระธัณธวัทตันหลีกิตฺติโกวัดท่าแก้วคณะจังหวัดชัยนาท
34พระศุภสัณห์อำนวยกิจปญฺญาสาโรวัดคลองจันทน์คณะจังหวัดชัยนาท
35พระจิรพันธ์เทียนพิทักษ์กุลจตฺตมโลวัดคลองจันทน์คณะจังหวัดชัยนาท
36พระเมธีภูษิตสมจิตฺโตวัดคลองจันทน์คณะจังหวัดชัยนาท
37พระประพันธ์ชวนชมถิรจิตโตวัดคลองจันทน์คณะจังหวัดชัยนาท
38พระเริ่มโอบอ้อมปญฺญาวโรวัดคลองจันทน์คณะจังหวัดชัยนาท
39สามเณรศักดามาโตวัดคลองจันทน์คณะจังหวัดชัยนาท
40พระณภัทรกันอุไรสิริสาโรวัดคลองธรรมคณะจังหวัดชัยนาท
41พระแท่นดวงจินดาถาวโรวัดคลองธรรมคณะจังหวัดชัยนาท
42พระคมสันธัญญเจริญคุณวีโรวัดสะตือสิงห์คณะจังหวัดชัยนาท
43พระคัมภีร์เกตุเกิดเพชรคมฺภีโรวัดทับขี้เหล็กคณะจังหวัดชัยนาท
44พระสรายุทธพยัคหาญสิริยาโนวัดท่าโบสถ์คณะจังหวัดชัยนาท
45พระจิรกิตติ์เหล่าแสงไทยจิรวฑฺฒโนวัดไพรนกยูงคณะจังหวัดชัยนาท
46พระพิชิตพงษ์ถวิลอธิวโรวัดหนองยางคณะจังหวัดชัยนาท
47พระปพณพัชร์บารมีธนเศรษฐ์กิตฺติสาโรวัดหนองยางคณะจังหวัดชัยนาท
48พระอาทรอ่ำยิ้มอาทโรวัดหนองยางคณะจังหวัดชัยนาท
49พระวิชาญปรึกษาปริชาโนวัดหนองยางคณะจังหวัดชัยนาท
50พระเอกภพวงษ์เม่นเอกธมฺโมวัดสุขเดือนห้าคณะจังหวัดชัยนาท