รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชัยนาท ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๑๐๐๐๓ - วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ ชัยนาท

แสดง 1 ถึง 32 จาก 32 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพระพินิจเบ้าทองกตสาโรวัดปากคลองมะขามเฒ่าคณะจังหวัดชัยนาท
2พระพระสุทธิศักดิ์เซ็นน้อยทนฺตจิตฺโตวัดปากคลองมะขามเฒ่าคณะจังหวัดชัยนาท
3พระพระพิเชษฎ์เบ้าทองธมฺมสรโณวัดปากคลองมะขามเฒ่าคณะจังหวัดชัยนาท
4พระนพปฏลปิตานากิตฺติวณฺโณวัดปากคลองมะขามเฒ่าคณะจังหวัดชัยนาท
5พระชัยวัฒน์มั่นอ่วมอนุตฺตโรวัดศรัทธาราษฎร์คณะจังหวัดชัยนาท
6พระอดุลย์อ่อนศรีอคฺคธมฺโมวัดหนองพญาคณะจังหวัดชัยนาท
7พระลังสันทองคำปรกฺกโมวัดพานิชวนารามคณะจังหวัดชัยนาท
8พระพงศธรอัมระนันท์กมโลวัดสิงห์สถิตคณะจังหวัดชัยนาท
9พระสำนวนเขตต์วิตฐนวโรวัดหนองน้อยคณะจังหวัดชัยนาท
10พระไพโรจน์พลายสังข์ฐานปญฺโญวัดหนองน้อยคณะจังหวัดชัยนาท
11พระเชาวลิตจรูญวิทยาธีรภทฺโทวัดทรงเสวยคณะจังหวัดชัยนาท
12พระไพรทูลบุญมีสนฺตจิตฺโตวัดวังหมันคณะจังหวัดชัยนาท
13พระเกียรติศักดิ์รักยิ่งมนุญฺโญวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดชัยนาท
14พระเฉลิมพลกติกาปภสฺสโรวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดชัยนาท
15พระอภิสิทธิ์กติกามหาลาโภวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดชัยนาท
16พระชะลอแสนแพงฐิตสีโลวัดหนองกะเบียนคณะจังหวัดชัยนาท
17พระเสนาะใจเอมธมฺมสาโรวัดหนองกะเบียนคณะจังหวัดชัยนาท
18พระจิรัฐฎ์อัศวารพาณิษปภาสโรวัดบ่อแร่คณะจังหวัดชัยนาท
19พระเจริญชัยสิริอุไรกุลอุฏฺฐาโนวัดบ่อแร่คณะจังหวัดชัยนาท
20พระกิตติศักดิ์หาญใจไทยธมฺมรกฺขิโตวัดบ่อแร่คณะจังหวัดชัยนาท
21พระเตชิตปรึกษาจนฺทปญฺโญวัดหนองจิกคณะจังหวัดชัยนาท
22พระอภิสิทธิ์สิงประยูรสิริปญฺโญวัดหนองจิกคณะจังหวัดชัยนาท
23พระโชคชัยทับกรุงชุติวณฺโณวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดชัยนาท
24พระปรวินแก้วศรีสิริรตโนวัดดงพระเจดีย์คณะจังหวัดชัยนาท
25พระสุรพงษ์เนื้อจันทราอติธมฺโมวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดชัยนาท
26พระศุภวิชญ์น้อยพลอยเพชร์จนฺทสาโรวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดชัยนาท
27พระธีรภัทรเอมสิงห์ปญฺญาวโรวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดชัยนาท
28พระอิทธิพลแพทย์พินิจเตชวโรวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดชัยนาท
29พระประสูตร์เอมสรรค์สิริวณฺโณวัดเขาหลักแก้วพรหมรังษีคณะจังหวัดชัยนาท
30พระวัชรพลจันทร์มั่นมหาวีโรวัดเขาหลักแก้วพรหมรังษีคณะจังหวัดชัยนาท
31พระกังวลโสภาสุมโนวัดบ่อลึกคณะจังหวัดชัยนาท
32พระนพเดชพิลายุทธขนฺติธโรวัดบ่อลึกคณะจังหวัดชัยนาท