รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชัยนาท ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๑๐๐๐๒ - วัดใหญ่
ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ ชัยนาท

แสดง 1 ถึง 50 จาก 56 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปิยะวิทย์เทียนเงินโชติธมฺโมวัดพิกุลงามคณะจังหวัดชัยนาท
2พระคมชาญอาภรณ์รัตน์กิตฺติรตโนวัดพิกุลงามคณะจังหวัดชัยนาท
3พระอุโลมกล่อมจันทร์ฐานวโรวัดพิกุลงามคณะจังหวัดชัยนาท
4พระไกรศรเสือคุ้มฐานธมฺโมวัดพิกุลงามคณะจังหวัดชัยนาท
5พระปิยะภูครองทุ่งปิยธมฺโมวัดพิกุลงามคณะจังหวัดชัยนาท
6พระวิรัชอรุณเมืองปญฺญาวโรวัดศรีมณีวรรณคณะจังหวัดชัยนาท
7พระเอกชัยชาวคำแพงธนปญฺโญวัดศรีมณีวรรณคณะจังหวัดชัยนาท
8พระกิตติคุณศีลเจษฎาอาภิสาโลวัดศรีสิทธิการามคณะจังหวัดชัยนาท
9พระณัชพลวงศ์คำภูกนฺตธมฺโมวัดศรีสิทธิการามคณะจังหวัดชัยนาท
10พระวิศณุชาวศรีทวนกนฺตธมฺโมวัดศรีสิทธิการามคณะจังหวัดชัยนาท
11พระสุรศักดิ์มหาทรัพย์กุลย์สปฺปญฺโญวัดจวนคณะจังหวัดชัยนาท
12พระเอนกพงษ์โนพิทักษ์อภิวโรวัดโพธิ์นิมิตคณะจังหวัดชัยนาท
13พระเศรษฐพัสสกลธรรมวุฒิปญฺญาคโมวัดโพธิ์นิมิตคณะจังหวัดชัยนาท
14พระสมพงษ์ทองดีเล็กกิตฺติฐาโนวัดโพธิ์นิมิตคณะจังหวัดชัยนาท
15พระประเสริฐล้อทรงศักดิ์ทีปธมฺโมวัดโพธิ์นิมิตคณะจังหวัดชัยนาท
16พระศิริชลอ่อนจูปิยธมฺโมวัดโพธิ์นิมิตคณะจังหวัดชัยนาท
17พระกิตติศักดิ์ดำสะอาดสิริปญฺโญวัดหัวยางคณะจังหวัดชัยนาท
18พระสุรัตน์รุ่งราษีเขมภาโรวัดหัวยางคณะจังหวัดชัยนาท
19พระนุพิลักษณ์พันพินิจอนุตฺตโรวัดสำเภาแก้วคณะจังหวัดชัยนาท
20พระวินัยศรสุวรรณณฏฺฐิโกวัดสำเภาแก้วคณะจังหวัดชัยนาท
21พระสายชลจันเจริญสนฺตมโนวัดสำเภาแก้วคณะจังหวัดชัยนาท
22พระไชยยศผ่องโสภาชยธมฺโมวัดสำเภาแก้วคณะจังหวัดชัยนาท
23พระนพกรบำรุงนานภสฺสโรวัดสำเภาแก้วคณะจังหวัดชัยนาท
24พระธนพลสุขกรินทร์ฐานวโรวัดสำเภาแก้วคณะจังหวัดชัยนาท
25พระวัชระขำอิ่มสีลภูสิโตวัดใหญ่คณะจังหวัดชัยนาท
26พระสายันต์จีจูธมฺมสาโรวัดใหญ่คณะจังหวัดชัยนาท
27พระประจักษ์ฮกเส็งฐานิสฺสโรวัดใหญ่คณะจังหวัดชัยนาท
28พระนริศสงครามเชตุใจชิตมาโรวัดใหญ่คณะจังหวัดชัยนาท
29พระประเทืองเอี่ยมอ่ำขนฺติธมฺโมวัดใหญ่คณะจังหวัดชัยนาท
30พระประเสริฐขันแก้วติกฺขธมฺโมวัดใหญ่คณะจังหวัดชัยนาท
31พระกิตติแสงอินทร์กิตฺติปญฺโญวัดใหญ่คณะจังหวัดชัยนาท
32พระประยูรเถื่อนสุขปญฺญาวโรวัดธรรมขันธ์คณะจังหวัดชัยนาท
33พระจรัญจันทร์ครุฑสิริธมฺโมวัดศรีเจริญคณะจังหวัดชัยนาท
34พระธานินทร์เจริญประเสริฐธมฺมิโกวัดศรีเจริญคณะจังหวัดชัยนาท
35พระวันรบนาไทยกนฺตธมฺโมวัดศรีเจริญคณะจังหวัดชัยนาท
36พระปัญญาพลทวีสุขฐิตเมโธวัดศรีเจริญคณะจังหวัดชัยนาท
37พระเหลือแก้วขำปญฺญาพโลวัดศรีเจริญคณะจังหวัดชัยนาท
38พระพุทธพลอินทร์ไทยแสงจนฺทปญฺโญวัดหนองม่วงคณะจังหวัดชัยนาท
39พระลำพองมุ่งช้อนกลางวรธมฺโมวัดหนองม่วงคณะจังหวัดชัยนาท
40พระกันตภัทรอินทร์แรมกตปุญฺโญวัดหนองม่วงคณะจังหวัดชัยนาท
41พระสมทรงพูลพุฒฐานวโรวัดหนองม่วงคณะจังหวัดชัยนาท
42พระมนัสภักดีสนฺตจิตฺโตวัดหนองม่วงคณะจังหวัดชัยนาท
43พระธัมมะมั่นทองสีลเสฏฺโฐวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดชัยนาท
44พระสุนทรพรมเวียงฐิตสีโลวัดหนองกระทุ่มคณะจังหวัดชัยนาท
45พระกุลยดิษฐ์ปาเวียงอภิปุณฺโณวัดหนองกระทุ่มคณะจังหวัดชัยนาท
46พระสมศักดิ์ริดดาราเหมโกวัดหนองตาตนคณะจังหวัดชัยนาท
47พระประภาสสุขเกษมปภากโรวัดหัวหว้าคณะจังหวัดชัยนาท
48พระธนิตภู่หอมเจริญฐานิสฺสโรวัดหัวหว้าคณะจังหวัดชัยนาท
49พระสายชนสุขจุ่นถาวรธมฺโมวัดหัวหว้าคณะจังหวัดชัยนาท
50พระกรณ์เกษสาครชยนฺโตวัดหัวถนนคณะจังหวัดชัยนาท