รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสิงห์บุรี ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๙๐๐๖ - พุทธมณฑลประจำจังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์
ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 180 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธนะวัตติ์รุ่งสิทธิ์ศุภรัฐกลฺยาโณวัดพระนอนจักรสีห์คณะจังหวัดสิงห์บุรี
2พระศรชัยยืนยงค์สรณธมฺโมวัดพระนอนจักรสีห์คณะจังหวัดสิงห์บุรี
3สามเณรดัษกรณ์สมจันทร์วัดพระนอนจักรสีห์คณะจังหวัดสิงห์บุรี
4พระลิขิตคล้ายปัญโญธีรปญฺโญวัดพรหมสาครคณะจังหวัดสิงห์บุรี
5พระสมพงษ์การภักดีกนฺตปญฺโญวัดพรหมสาครคณะจังหวัดสิงห์บุรี
6พระประชารัฐทองคล้ายญาณวีโรวัดยวดคณะจังหวัดสิงห์บุรี
7พระชัยรัชหิมพานต์ฐานวีโรวัดยวดคณะจังหวัดสิงห์บุรี
8พระพรเทพภู่เจริญวณิชย์วรเทโววัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์คณะจังหวัดสิงห์บุรี
9พระไผ่เพชรมีสมบัติฐานิสฺสโรวัดศรัทธาภิรมคณะจังหวัดสิงห์บุรี
10พระชัชวาลย์มีสมบัติโชติญาโณวัดศรัทธาภิรมคณะจังหวัดสิงห์บุรี
11พระพงศกรพูลเจริญศิลป์ปญฺญาธโรวัดกลางพรหมนครคณะจังหวัดสิงห์บุรี
12พระศักดิ์สิทธิ์แสงศรีธมฺมสกฺโกวัดกลางพรหมนครคณะจังหวัดสิงห์บุรี
13พระนิวัติแสงสว่างยโสธโรวัดพระปรางค์มุนีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
14พระวินัยสีมาตราธมฺมาลโยวัดพระปรางค์มุนีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
15พระเกรียงไกรคุ้มไพรีธมฺมจาโรวัดธรรมสังเวชคณะจังหวัดสิงห์บุรี
16พระเด่นชัยอยู่เย็นสุธมฺโมวัดธรรมสังเวชคณะจังหวัดสิงห์บุรี
17พระสุชาติมั่นรอดสุชาโตวัดธรรมสังเวชคณะจังหวัดสิงห์บุรี
18พระณัฐพงษ์ภูอยู่อติภทฺโทวัดโคกพระคณะจังหวัดสิงห์บุรี
19พระปัญญาทีขันทาทีปธมฺโมวัดโคกพระคณะจังหวัดสิงห์บุรี
20พระกฤษฎาสมบุญวรธมฺโมวัดโพกรวมคณะจังหวัดสิงห์บุรี
21พระเชลจันทพันธุ์ธมฺมกาโมวัดสะอาดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสิงห์บุรี
22พระสุเวชบัวเขียวสุตธมฺโมวัดโพธิ์ลังกาคณะจังหวัดสิงห์บุรี
23พระชวลิตขวัญเมืองชุตินฺธโรวัดโพธิ์ลังกาคณะจังหวัดสิงห์บุรี
24สามเณรสุรชาติทวีทรัพย์ล้ำเลิศวัดกระดังงาบุปผารามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
25สามเณรศรายุทธเพชรคีรีรัฐวัดกระดังงาบุปผารามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
26สามเณรปวริศธนจิตสิริวัดกระดังงาบุปผารามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
27สามเณรพิชาติทรงอภิวัฒน์กุลวัดกระดังงาบุปผารามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
28สามเณรวุฒิแซ่ม้าวัดกระดังงาบุปผารามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
29สามเณรกันต์กมลแซ่ม้าวัดกระดังงาบุปผารามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
30สามเณรแสงทองแซ่ม้าวัดกระดังงาบุปผารามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
31สามเณรฉัตรปพนแซ่ม้าวัดกระดังงาบุปผารามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
32สามเณรมโนพัศแซ่มีวัดกระดังงาบุปผารามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
33สามเณรธนกรแซ่หมีวัดกระดังงาบุปผารามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
34พระนริททร์นิลปักษ์สงฺกิจฺโจวัดหนองสุ่มคณะจังหวัดสิงห์บุรี
35พระแม๊กนาคะอติธมฺโมวัดคลองโพธิ์ศรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
36พระพรเทพเมืองจันทร์อริโยวัดเสือข้ามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
37พระธานีเอื่อมโอฐฐานวโรวัดเสือข้ามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
38พระอนันต์อรรถวินิจนนฺทโกวัดท่าอิฐคณะจังหวัดสิงห์บุรี
39พระสุพกิจคงเพชรศักดิ์ธมฺมสาโรวัดเกาะแก้วคณะจังหวัดสิงห์บุรี
40พระณัฐพลหิมพาดนริสฺสโรวัดบางปูนคณะจังหวัดสิงห์บุรี
41พระชัยวัฒน์ทองผาเฉลาฐานธมฺโมวัดระนามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
42พระสมชายพ่วงจันทร์อคฺคธมฺโมวัดระนามคณะจังหวัดสิงห์บุรี
43พระกิตติทับพุ่มกิตฺติโสภโนวัดโฉมศรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
44พระพีรพัฒน์เทพน้อยฐิตปสาโทวัดโฉมศรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
45พระภูวนัยบุญเข็มอนาลโยวัดโฉมศรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
46พระวุฒากรรักยศไทยอริยวุฒโฒวัดแหลมทองคณะจังหวัดสิงห์บุรี
47พระมงคลคำพะทิกกตมงฺคโลวัดน้อยคณะจังหวัดสิงห์บุรี
48สามเณรวรายุสหลาวเพชรวัดแหลมทองคณะจังหวัดสิงห์บุรี
49พระมานพมีจิตมณิวณฺโณวัดเชียงรากคณะจังหวัดสิงห์บุรี
50พระพายัพเทื่อนม่วงฐานุตฺโรวัดเชียงรากคณะจังหวัดสิงห์บุรี