รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลพบุรี ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๘๐๑๑ - วัดซับสมบูรณ์
ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ ลพบุรี

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนพดลหลวงแก้วอธิปญฺโญวัดใหม่ศรีตาบัวคณะจังหวัดลพบุรี
2พระเฉลิมยศสุขิมมหาเตโชวัดเขาน้อยราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดลพบุรี
3พระภคพงษ์สาลีสุธมฺโมวัดหนองรีคณะจังหวัดลพบุรี
4พระสุวิจักขณ์บุญมีฉิมมาปญฺญาธโรวัดคีรีบัววนารามคณะจังหวัดลพบุรี
5พระสุธินันท์แป้นสกุลภาวโรวัดหนองปล้องคณะจังหวัดลพบุรี
6พระวารุตแสไพศาลชยธมฺโมวัดปรางค์น้อยคณะจังหวัดลพบุรี
7พระสมภพเหวขุนทดธมฺมรโตวัดวังทองคณะจังหวัดลพบุรี
8พระพินเกิดแพอุชุจาโรวัดไทรงามคณะจังหวัดลพบุรี
9พระทวีสีม่วงรตนโชโตวัดไทรงามคณะจังหวัดลพบุรี
10พระณพดลขุนเตียมมหพฺพโลวัดท่าใหญ่สามัคคีคณะจังหวัดลพบุรี
11พระโยคูณขุนทดอภินนฺโทวัดใหม่กุดตาเพชรคณะจังหวัดลพบุรี
12พระพระธงชัยอินเถื่อนอภิปุณโณวัดจงโกคณะจังหวัดลพบุรี
13พระอานนท์สุภาวงษ์ฐานุตฺตโรวัดจงโกคณะจังหวัดลพบุรี
14พระสุทัศมาลาสีลเตโชวัดจงโกคณะจังหวัดลพบุรี
15พระเฉลียวแจ้งสว่างฉนฺทสาโรวัดจงโกคณะจังหวัดลพบุรี
16พระสุรชัยอรัณยภูมิมหาวีโรวัดจงโกคณะจังหวัดลพบุรี
17พระวิศรุตพรมนาคตปสีโลวัดจงโกคณะจังหวัดลพบุรี
18พระเฉลียวสิงห์ขรฐิติญาโณวัดใหม่ศรีตาบัวคณะจังหวัดลพบุรี
19พระเชิดชัยสีม่วงฐิตธมโมวัดไทรงามคณะจังหวัดลพบุรี
20พระณัฐพงษ์ขุนอินทร์สนฺตมโนวัดท่าใหญ่สามัคคีคณะจังหวัดลพบุรี