รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลพบุรี ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๘๐๐๘ - วัดพัฒนาธรรมาราม
ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเมธีเพ็งศรีมุฑิตมโนวัดพัฒนาธรรมารามคณะจังหวัดลพบุรี
2พระเสด็จเชิดขุนทดปุญฺญภาโควัดพัฒนาธรรมารามคณะจังหวัดลพบุรี
3พระพัชรพลเขาเทียนกุสลจิตฺโตวัดพัฒนาธรรมารามคณะจังหวัดลพบุรี
4พระสิงห์ชัยหยั่งถึงเตชวโรวัดหนองนาคณะจังหวัดลพบุรี
5พระอิ่มกัลดีลังสุจิตฺโตวัดหนองนาคณะจังหวัดลพบุรี
6พระวิศุทธิ์อ่ำหอมสิริธมฺโมวัดปลั่งเจตนาราษฎร์คณะจังหวัดลพบุรี
7พระศักดิ์นนท์พันธ์เรืองติกฺขปญฺโญวัดปลั่งเจตนาราษฎร์คณะจังหวัดลพบุรี
8พระธนภูมิปิ่นสุขจนฺทโสภโณวัดพรหมรังษีคณะจังหวัดลพบุรี
9พระธนพนธ์ศรบริสุทธิ์กนฺตจาโรวัดภาวนาสิตารามคณะจังหวัดลพบุรี
10พระรัตนพลพราการกตธมฺโมวัดพนมวันคณะจังหวัดลพบุรี
11พระสมเกียรติแจ้งมรคาสุเมโธวัดพนมวันคณะจังหวัดลพบุรี
12พระธนพลทาสถานกิตฺติธโรวัดดำรงบุลคณะจังหวัดลพบุรี
13พระเอกพจน์ขาวสอาดอติพโลวัดอินทรารามคณะจังหวัดลพบุรี
14พระนพอนันต์พรพรรณจิระกุลฐานสมฺปนฺโนวัดอินทรารามคณะจังหวัดลพบุรี
15พระถวิลสวัสดีจิตฺตโสภโณวัดเมตตาธรรมคณะจังหวัดลพบุรี
16พระทรงพลบุญรักษ์ฐานวีโรวัดปากช่องสาริกาคณะจังหวัดลพบุรี
17พระพะยอมทองแผ่นปภงฺกโรวัดช่องสาริกาคณะจังหวัดลพบุรี
18พระณัฐพลชมวนาวรสทฺโธวัดช่องสาริกาคณะจังหวัดลพบุรี
19พระธวัชชัยทองสาคุณงฺกโรวัดอุดมพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
20พระวันชัยมากล้นจิตฺตสาโรวัดอุดมพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
21พระทศพลทศเทียนขนฺติธโรวัดอุดมพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
22พระสุบินพลสงครามปญฺญาวชิโรวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดลพบุรี
23พระสมาสโม้พิมพ์กตปุญโญวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดลพบุรี
24พระไพศาลวงษ์นิ่มสุพฺพโตวัดเขาดินคณะจังหวัดลพบุรี
25พระวุฒิชัยสีลาปิยธมฺโมวัดบุญญารามคณะจังหวัดลพบุรี
26พระนพพรวงศ์สลุงคุณกโรวัดศรีมิ่งมงคลวรารามคณะจังหวัดลพบุรี
27พระวสันต์สิงห์เพชรคุณวีโรวัดห้วยยางคณะจังหวัดลพบุรี
28พระนภดลสังเขปฐิตมโนวัดมะนาวหวานคณะจังหวัดลพบุรี
29พระสำเนาแสงคำชาครธมฺโมวัดอุทุมพรวนารามคณะจังหวัดลพบุรี
30พระบุญสมมลวังวิสุทฺธิสาโรวัดอุทุมพรวนารามคณะจังหวัดลพบุรี
31พระกิตติพศอาปักชิงกนฺตสีโลวัดซับโศกคณะจังหวัดลพบุรี
32พระเฉลิมโพธิ์กระสังข์ตปสีโลวัดถ้ำตะเพียนทองคณะจังหวัดลพบุรี
33พระศักดิ์ดานพคุณอตฺตโรวัดถ้ำวิเวกศรีสวัสดิ์คณะจังหวัดลพบุรี
34พระชวนนท์โพธิ์สวัสดิ์กลฺยาโณวัดถ้ำวิเวกศรีสวัสดิ์คณะจังหวัดลพบุรี
35พระพิเชฐสินศรีประเสริฐสนฺติกโรวัดถ้ำวิเวกศรีสวัสดิ์คณะจังหวัดลพบุรี
36พระณัฐวุฒิเชียงขันธ์ฐานสมฺปนฺโนวัดคลองกุ่มคณะจังหวัดลพบุรี
37พระต่อพงษ์นราเลิศอภิญาโณวัดคลองกุ่มคณะจังหวัดลพบุรี
38พระธนวรรธน์ทวีเตชวโรวัดคลองกุ่มคณะจังหวัดลพบุรี
39พระจรัญพิญโชจิตรจารุวณฺโณวัดสี่ซับคณะจังหวัดลพบุรี
40พระวิโรดสร้อยตาอภิชาโนวัดสี่ซับคณะจังหวัดลพบุรี
41พระบุญนำจักรกระโทกจนฺทาโภวัดสี่ซับคณะจังหวัดลพบุรี
42พระเกียรติ์ศักดิ์ประกันกตปุญโญวัดสี่ซับคณะจังหวัดลพบุรี
43พระธีรภัทรพลทองสุทฺธิญาโณวัดโป่งเกตุคณะจังหวัดลพบุรี
44พระชนะศักดิ์แก้วทองสนฺตมโนวัดโป่งเกตุคณะจังหวัดลพบุรี