รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลพบุรี ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๘๐๐๖ - วัดสามัคคีประชาราม
ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ ลพบุรี

แสดง 1 ถึง 21 จาก 21 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิเชียรรุ่งเป้าธมฺมรโตวัดวังตาอินทร์คณะจังหวัดลพบุรี
2พระเดโชเหลืองอร่ามเตโชวัดวังวัดคณะจังหวัดลพบุรี
3พระสำรวยจิตรซื่อกตธมฺโมวัดสระเพลงคณะจังหวัดลพบุรี
4พระสุเมธมิสิสะปญฺญาวุฒฺโฒวัดเขาราบกุตราชคณะจังหวัดลพบุรี
5พระอภิชาตชาวหินฟ้าอภิชาโตวัดเขาราบกุตราชคณะจังหวัดลพบุรี
6พระไฟบินเตชะชัยกิจเตชโยวัดเขาราบกุตราชคณะจังหวัดลพบุรี
7พระพิเชษฐร้อยแก้วสุทฺธาโสวัดเขาราบกุตราชคณะจังหวัดลพบุรี
8พระอุดรโพธิเจริญจนฺทสาโรวัดสามัคคีประชารามคณะจังหวัดลพบุรี
9พระพิมายบุญมากวรธมฺโมวัดสามัคคีประชารามคณะจังหวัดลพบุรี
10พระอาทิตย์คิดการอาชิโตวัดหนองมะค่าคณะจังหวัดลพบุรี
11พระไชยศแจ้งจิตรกิตฺติโกวัดหนองมะค่าคณะจังหวัดลพบุรี
12พระวิลาศคำแพงกิตฺติสาโรวัดหนองมะค่าคณะจังหวัดลพบุรี
13พระสะอาดสดสอนอภิชาโรวัดหนองมะค่าคณะจังหวัดลพบุรี
14พระประสิทธิ์ศักดิ์ศรีกตสาโรวัดหนองมะค่าคณะจังหวัดลพบุรี
15พระสมชายกลิ่นโทสมจิตฺโตวัดหนองมะค่าคณะจังหวัดลพบุรี
16พระทองจันทร์วงษ์คำดีขนฺติโสภโณวัดศรีอุบลวนารามคณะจังหวัดลพบุรี
17พระภิรมย์ดวงเนตรปญญาธโรวัดหนองอีเก้งคณะจังหวัดลพบุรี
18พระประสิทธิ์ขวัญเมืองสนฺติกโรวัดหัวเขาสามัคคีคณะจังหวัดลพบุรี
19พระสุรเชษฐ์สร้อยสนสนฺติกโรวัดโคกกลุ่มคณะจังหวัดลพบุรี
20พระประชุมแก้วหาวงษ์อธิปุญฺโญวัดวังตาอินทร์คณะจังหวัดลพบุรี
21สามเณรศักดาขันแก้ววัดศรีอุบลวนารามคณะจังหวัดลพบุรี