รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลพบุรี ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๘๐๐๕ - วัดหนองตาแดง
ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง ลพบุรี

แสดง 1 ถึง 21 จาก 21 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมชายผิวนวลอนาลโยวัดดงดินแดงคณะจังหวัดลพบุรี
2พระนนทภพแซ่ลิ้มถิรจิตฺโตวัดดงดินแดงคณะจังหวัดลพบุรี
3พระวุฒิพงษ์สาสุนทรอภิชาโตวัดดงดินแดงคณะจังหวัดลพบุรี
4พระวิชัยผลจันทร์สุมงฺคโลวัดดงดินแดงคณะจังหวัดลพบุรี
5พระทักษิณบัวทองทินฺนปญฺโญวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดลพบุรี
6พระสมบูรณ์สุธาทัดสนฺตมโนวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดลพบุรี
7พระสรธรอ่างทองฐานวโรวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดลพบุรี
8พระวัชระศรีทองวชิโรวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดลพบุรี
9พระเอกพจน์จุ้ยเจริญอาภากโรวัดคุ้งลานคณะจังหวัดลพบุรี
10พระสมพงษ์ปัญญาวิเศษจิตฺตกาโรวัดสวนสวรรค์คณะจังหวัดลพบุรี
11พระวิทูลวงษ์บุดดีวิธุโรวัดเขากระทิงคณะจังหวัดลพบุรี
12พระอธิศักดิ์เทศนาอธิฏฺฐาโนวัดโคกขามคณะจังหวัดลพบุรี
13พระบุญลือสุขสุดอาภากโรวัดใหม่โสพิมพ์คณะจังหวัดลพบุรี
14พระชัยวัฒน์แซ่ย่างอุปวฑฺฒโนวัดหนองตาแดงคณะจังหวัดลพบุรี
15พระประจวบประสมสีฐานิสฺสโรวัดหนองตาแดงคณะจังหวัดลพบุรี
16พระสิรชัยทองประชาสนฺตมโนวัดหนองตาแดงคณะจังหวัดลพบุรี
17พระบุญธรรมตุ้มทองปุณฺณธมฺโมวัดหนองตาแดงคณะจังหวัดลพบุรี
18พระบุญมีหอมภูงาปุณฺณธมฺโมวัดหนองตาแดงคณะจังหวัดลพบุรี
19พระธนากรโพธิ์บุญสุจิตฺโตวัดหนองตาแดงคณะจังหวัดลพบุรี
20พระชูชีพโตอิ้มทีฆายุโกวัดหนองตาแดงคณะจังหวัดลพบุรี
21พระชาญสอนสืบกิตฺติปาโลวัดหนองตาแดงคณะจังหวัดลพบุรี