รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลพบุรี ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๘๐๐๔ - วัดสิงห์คูยาง
ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง ลพบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 55 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมนึกกระต่ายเทศปริปุณฺโณวัดสิงห์คูยางคณะจังหวัดลพบุรี
2พระประสานรุ่งเรืองสีลเตโชวัดสิงห์คูยางคณะจังหวัดลพบุรี
3พระวุฒิพงษ์มั่นโพนทองอภินนฺโทวัดสิงห์คูยางคณะจังหวัดลพบุรี
4พระจิรายุแก้วเกิดตปสีโลวัดวังกระทุ่มคณะจังหวัดลพบุรี
5พระล้วนสวัสดีอติธมฺโมวัดแก้วจันทรารามคณะจังหวัดลพบุรี
6พระพิษณุกระต่ายโพธิ์ปญฺญานนฺโทวัดแก้วจันทรารามคณะจังหวัดลพบุรี
7พระศราวุธบุญศักดิ์อธิปญฺโญวัดตะวันเย็นคณะจังหวัดลพบุรี
8พระสำราญแจ้งจิตรจกฺกวโรวัดรัตนารามคณะจังหวัดลพบุรี
9พระสำราญเพ็ชรแผ้วตปสีโลวัดรัตนารามคณะจังหวัดลพบุรี
10พระสมชายเข็มมากฐานวุฑฺโฒวัดรัตนารามคณะจังหวัดลพบุรี
11พระธันวาอยู่ดีธมฺมวโรวัดรัตนารามคณะจังหวัดลพบุรี
12พระทองเกิดผลปริสุทฺโทวัดลิ้นทองคณะจังหวัดลพบุรี
13พระสายันณ์พงษ์พานิชจิตฺตปาโลวัดราษฎร์อุษารามคณะจังหวัดลพบุรี
14พระวิโรจน์เทียนสอาดปภากโรวัดราษฎร์อุษารามคณะจังหวัดลพบุรี
15พระธนากรมะลิซ้อนธนากโรวัดเขาจรเข้คณะจังหวัดลพบุรี
16พระพระอุทัยแนบเนียนจนฺทโชโตวัดเขาจรเข้คณะจังหวัดลพบุรี
17พระสุเมธเดชคำสุเมโธวัดเขาจรเข้คณะจังหวัดลพบุรี
18พระชุมพลนารีฐานกโรวัดเขาจรเข้คณะจังหวัดลพบุรี
19พระสุมิตร์วันปัญญาธมฺมวโรวัดเขาจรเข้คณะจังหวัดลพบุรี
20พระพินิจประคำศรีเทวธมฺโมวัดพุม่วงคณะจังหวัดลพบุรี
21พระธิชาโพทองฐานธมฺโมวัดพุม่วงคณะจังหวัดลพบุรี
22สามเณรสิทธิชัยเจียมเงินวัดเขาจรเข้คณะจังหวัดลพบุรี
23สามเณรภูผาทัพวงศ์วัดเขาจรเข้คณะจังหวัดลพบุรี
24สามเณรธนดลบุญธรรมวัดเขาจรเข้คณะจังหวัดลพบุรี
25พระดำรงค์นาเจริญชยธมฺโมวัดนกเขาเปล้าคณะจังหวัดลพบุรี
26พระสมศักดิ์ทองสีอธิปญฺโญวัดนกเขาเปล้าคณะจังหวัดลพบุรี
27พระประเสริฐสุภาวรรณ์อาภาจาโรวัดหนองบัวคณะจังหวัดลพบุรี
28พระพีระพัฒน์โต๊ะชาลีอติวฑฺฒโนวัดหนองบัวคณะจังหวัดลพบุรี
29พระกวินประสงค์จีนกวินฺทโสวัดหนองบัวคณะจังหวัดลพบุรี
30พระวิเชียรดีโทปญฺญาวชิโรวัดโคกสะอาดคณะจังหวัดลพบุรี
31พระสวรรค์บุญสูงเนินฉนฺติโชโตวัดโคกสะอาดคณะจังหวัดลพบุรี
32พระพิทยากุลน้อยยสปาโลวัดสระมะเดื่อราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดลพบุรี
33พระเจริญมากมูลสมฺปนฺโนวัดเขาลังพัฒนาคณะจังหวัดลพบุรี
34พระณัฐวัชร์พิพัฒนโอฬารมหาวีโรวัดเขาลังพัฒนาคณะจังหวัดลพบุรี
35พระสาโรจน์พงษ์ศาสตร์โชติปญฺโญฺวัดเขาลังพัฒนาคณะจังหวัดลพบุรี
36สามเณรเกียรติศักดิ์แสงเงินวัดเขาลังพัฒนาคณะจังหวัดลพบุรี
37สามเณรธนโชติโคกศรีนอกวัดเขาลังพัฒนาคณะจังหวัดลพบุรี
38พระสมพรชัยโยธาสมโพธิวัดหัวดงคณะจังหวัดลพบุรี
39พระสุนทรกาอ่อนปิยสุนฺทโรวัดศรีสุวรรณรัตนารามคณะจังหวัดลพบุรี
40พระพันธิตรกัณหาฐานธมฺโมวัดศรีสุวรรณรัตนารามคณะจังหวัดลพบุรี
41พระถนอมศักดิ์ขวัญสำอางค์สกุลสิริปญฺโญวัดห้วยวัวตายสามัคคีคณะจังหวัดลพบุรี
42พระสุรศักดิ์อุไรพันธ์ปญฺญาวชิโรวัดนิมิตมงคลคณะจังหวัดลพบุรี
43พระบุญธรรมจันทร์เจริญฐิตธมฺโมวัดนิมิตมงคลคณะจังหวัดลพบุรี
44พระรัตน์บุญปรกวฑฺฒโนวัดนิมิตมงคลคณะจังหวัดลพบุรี
45สามเณรธีรพัฒน์พึ่งละออวัดสระพรานจันทร์คณะจังหวัดลพบุรี
46พระสุวิชัยพิมพ์เผือกวิชโยวัดวังกระเบียนคณะจังหวัดลพบุรี
47พระบุญชูปุ้นผลสุทฺธิโกวัดพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
48พระทนันสีหาธนนฺโทวัดพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
49พระปุ่นจันทร์เหลืองญาณวีโรวัดพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
50พระทศพลใจผลกุสลจิตฺโตวัดหนองข่อยคณะจังหวัดลพบุรี