รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลพบุรี ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๘๐๐๓ - วัดมหาสอน
ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ ลพบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 69 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุบินเล็กพังเทียมอตฺถกาโมวัดกัทลีพนารามคณะจังหวัดลพบุรี
2พระสมศักดิ์สาละรักษ์สุภทฺโทวัดกัทลีพนารามคณะจังหวัดลพบุรี
3พระอดิศรวงค์พานิชอคฺครธมฺโมวัดกัทลีพนารามคณะจังหวัดลพบุรี
4พระเอกพลภู่นาคสติปญฺโญวัดกัทลีพนารามคณะจังหวัดลพบุรี
5พระวิษณุหมอกองโชติโกวัดบ้านหมี่ใหญ่คณะจังหวัดลพบุรี
6พระสุรัตน์พาดีสทฺธาธิโกวัดบ้านหมี่ใหญ่คณะจังหวัดลพบุรี
7พระขัตติราชแซ่อึ้งธมฺมปญฺโญวัดบ้านหมี่ใหญ่คณะจังหวัดลพบุรี
8พระรณชัยศุภลักษณ์หิรัญคุณากโรวัดสระตาแววคณะจังหวัดลพบุรี
9พระบุญหล้าโสผลปุญฺญาคโมวัดบ้านโคกคณะจังหวัดลพบุรี
10พระไทยช่วยสัตย์อทาโสวัดพานิชธรรมิการามคณะจังหวัดลพบุรี
11พระสันต์บุตรจีนมหายโสวัดหนองทรายขาวคณะจังหวัดลพบุรี
12พระนวพลไข่บัวนวโรวัดหนองทรายขาวคณะจังหวัดลพบุรี
13พระสมคิดศรีวงษ์ฐานวโรวัดคุ้งท่าเลาคณะจังหวัดลพบุรี
14สามเณรต้นกล้าคล้ายท่าโรงวัดคุ้งท่าเลาคณะจังหวัดลพบุรี
15สามเณรกล้าตะวันคล้ายท่าโรงวัดคุ้งท่าเลาคณะจังหวัดลพบุรี
16พระวทัญญูพิณพงษ์จนฺทวํโสวัดท้องคุ้งคณะจังหวัดลพบุรี
17พระกฤตพัฒน์ดาวพิเศษจนฺทวณฺโณวัดท้องคุ้งคณะจังหวัดลพบุรี
18พระทวีศักดิ์อัคคีสุวรรณ์สิริธมฺโมวัดท้องคุ้งคณะจังหวัดลพบุรี
19พระเกรียงไกรพิณพงษ์คนฺทสาโรวัดท้องคุ้งคณะจังหวัดลพบุรี
20พระจิรภัทรพิณพงษ์ปญฺญาวโรวัดท้องคุ้งคณะจังหวัดลพบุรี
21พระไพรัชกุมเพ็ชรจารุวณฺโณวัดน้ำจั้นคณะจังหวัดลพบุรี
22พระสมบัติภู่แสวิมุตฺโตวัดน้ำจั้นคณะจังหวัดลพบุรี
23พระวิฑูรย์เสียนนอกอภิวณฺโณวัดหนองนางามคณะจังหวัดลพบุรี
24พระไพฑูรย์กระต่ายจันทร์จิตฺตสุทฺโธวัดไผ่ใหญ่คณะจังหวัดลพบุรี
25พระศรนรินทร์อังคะมาตชุตินฺธโรวัดไผ่ใหญ่คณะจังหวัดลพบุรี
26พระณัฐพงษ์งามนุชขนฺติพโลวัดมหาสอนคณะจังหวัดลพบุรี
27สามเณรวีรชนศิริพิทักษ์วัดมหาสอนคณะจังหวัดลพบุรี
28สามเณรฉัตรชัยคลับพลันวัดมหาสอนคณะจังหวัดลพบุรี
29สามเณรสิริภัทรมีศรีวัดมหาสอนคณะจังหวัดลพบุรี
30สามเณรเอกรัฐชาติดรวัดมหาสอนคณะจังหวัดลพบุรี
31พระดิษยนันท์ธัมมัญญุตานันท์จารุวณฺโณวัดวงเทพคณะจังหวัดลพบุรี
32พระอิทธิกรถีระวงษ์อุปสโมวัดสว่างอารมย์ (หอมแก้วอุทิศ)คณะจังหวัดลพบุรี
33สามเณรชาติชายแดนชลสราญวัดสว่างอารมย์ (หอมแก้วอุทิศ)คณะจังหวัดลพบุรี
34สามเณรณรงฤทธิ์ทองอยู่วัดสว่างอารมย์ (หอมแก้วอุทิศ)คณะจังหวัดลพบุรี
35พระเจตจันทร์เจตนะทัฬหะนาถธมฺโมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดลพบุรี
36สามเณรอภิชัยโลกน้อยวัดบ้านลาดคณะจังหวัดลพบุรี
37สามเณรภานุพงษ์เรียงมินวัดบ้านลาดคณะจังหวัดลพบุรี
38พระเสวกจันทร์ฤษชาชัยอชิตมาโรวัดปฐมพานิชคณะจังหวัดลพบุรี
39พระทิวทัศน์มะจุเงินวิสุทฺโธวัดเขาวงกฎคณะจังหวัดลพบุรี
40พระชัยวัฒน์ศิริลักษณ์วชิรญาโณวัดเขาวงกฎคณะจังหวัดลพบุรี
41พระพงศ์ธรบัวหลวงกิตฺติธโรวัดเขาวงกฎคณะจังหวัดลพบุรี
42พระอนุชิตบุญเรืองเตชธโรวัดหินปักทุ่งคณะจังหวัดลพบุรี
43พระฉัตรชัยคงศิริปุญฺญกาโมวัดกุดขามคณะจังหวัดลพบุรี
44พระสถาพรคล้ายอ่องสทฺธาธิโกวัดนาจานคณะจังหวัดลพบุรี
45พระจตุพลแสงก่ำนิราสโยวัดน้ำบ่างามวิชาคณะจังหวัดลพบุรี
46พระวิรัชหนักเพ็ชรเตชวโรวัดเทพอำไพคณะจังหวัดลพบุรี
47พระพงษ์ศักดิ์เฉนสกุลพลสกฺโกวัดกำแพงคณะจังหวัดลพบุรี
48พระสวิทธิ์กาลอินทร์ปญฺญาวุฑฺโฒวัดกำแพงคณะจังหวัดลพบุรี
49พระสมพงษ์พัฒนเจริญขนฺติพโลวัดกำแพงคณะจังหวัดลพบุรี
50พระกิตติศักดิ์คอนฉัตรอนาลโยวัดประชาแสวงธรรมคณะจังหวัดลพบุรี