รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลพบุรี ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๘๐๐๑ - วัดเสาธงทอง
ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 96 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรญาณวัฒน์ทัศศรีวัดกวิศรารามคณะจังหวัดลพบุรี
2สามเณรปวริศแสงกลางวัดกวิศรารามคณะจังหวัดลพบุรี
3พระนเรนทรพานทองอตฺถกาโมวัดชีป่าสิตารามคณะจังหวัดลพบุรี
4พระปิติเลิศวิริยะประภาญาณวีโรวัดป่าธรรมโสภณคณะจังหวัดลพบุรี
5พระมนตรีชีวะธรรมธมฺมธีโรวัดตองปุคณะจังหวัดลพบุรี
6สามเณรทวีชัยจันทร์บุตรวัดตองปุคณะจังหวัดลพบุรี
7สามเณรสุภัทรเมธถนัดหัตถกรรมวัดตองปุคณะจังหวัดลพบุรี
8สามเณรหทัยทัตบุญเพ็งวัดตองปุคณะจังหวัดลพบุรี
9สามเณรตฤณแก่นอินทร์วัดตองปุคณะจังหวัดลพบุรี
10สามเณรกฤษณะนาคสุวรรณวัดตองปุคณะจังหวัดลพบุรี
11สามเณรนาวินสุดสมวัดตองปุคณะจังหวัดลพบุรี
12สามเณรฐานิศรไวยปราชญ์วัดตองปุคณะจังหวัดลพบุรี
13สามเณรศุภวัฒน์คงทองวัดตองปุคณะจังหวัดลพบุรี
14พระภาณุวัฒน์นามจตุรัสปสุโตวัดสะพานอิฐคณะจังหวัดลพบุรี
15สามเณรณัฐวุฒิสีเสื้อวัดสะพานอิฐคณะจังหวัดลพบุรี
16พระองอาจจันทรอักษรยสวฑฺฒโนวัดสระมะเกลือคณะจังหวัดลพบุรี
17พระก้องเกียรติหมีเอี่ยมกิตฺติวฑฺโฒวัดสระมะเกลือคณะจังหวัดลพบุรี
18พระชวัลวัฒน์เปี่ยมเจริญอภิวฑฺฒโนวัดสระมะเกลือคณะจังหวัดลพบุรี
19พระสงกรานต์ไชยสุริยงค์อุปวฑฺฒโนวัดสระมะเกลือคณะจังหวัดลพบุรี
20พระประดิษฐช่างปรุงธมฺมวโรวัดสระมะเกลือคณะจังหวัดลพบุรี
21พระเกียรติศักดิ์เหนือจำทิศอติลาโภวัดน้ำจั้นคณะจังหวัดลพบุรี
22พระธนกรแทนนรินนอกคุณธมฺโมวัดหนองบัวขาวคณะจังหวัดลพบุรี
23พระศิริยุทธศิริพันธุ์ปสนฺโนวัดบ้านใหม่คณะจังหวัดลพบุรี
24พระเกรียงไกรสุขเขียวกิตฺติปาโลวัดห้วยเปี่ยมคณะจังหวัดลพบุรี
25พระอภิสิทธิ์ทองใสชยวีโรวัดป่าตาลคณะจังหวัดลพบุรี
26พระสุพจน์ศรีบุญเลิศสุธมฺโมวัดป่าหวายทุ่งคณะจังหวัดลพบุรี
27พระจำเริญอินทุมตปคุโณวัดป่าตาลคณะจังหวัดลพบุรี
28พระไกรวิชญ์ทรัพย์เทาสุมงฺคโลวัดบ้านดาบคณะจังหวัดลพบุรี
29พระวิรัตน์จารุโนปถัมภ์ฉนฺทธมฺโมวัดหัวช้างคณะจังหวัดลพบุรี
30พระณชวิศเกตุแก้วมหาปุญฺโญวัดหัวช้างคณะจังหวัดลพบุรี
31พระสุภิรัตน์ศรีทองคเวสโกวัดหัวช้างคณะจังหวัดลพบุรี
32พระรัตนสิทธิ์สิทธินามกิตฺติปญฺโญวัดหัวช้างคณะจังหวัดลพบุรี
33พระมหาสุธารุนเขมโสภโณวัดหัวช้างคณะจังหวัดลพบุรี
34พระมหาโพธิ์ลีนเปีญถิรจิตฺโตวัดหัวช้างคณะจังหวัดลพบุรี
35พระเสยลาเปื่อนสจฺจาสโตวัดหัวช้างคณะจังหวัดลพบุรี
36พระสงัดพันธ์บุบผาสุชีโววัดหัวช้างคณะจังหวัดลพบุรี
37พระรัฐพลนรินทร์สุทธิ์กตธมฺโมวัดหัวช้างคณะจังหวัดลพบุรี
38พระเหลือเจริญฤทธิ์สุจิตฺโตวัดหัวช้างคณะจังหวัดลพบุรี
39พระสุนทรโพธิ์รอดกตสาโรวัดศรีรัตนคีรีคณะจังหวัดลพบุรี
40พระสำรวยหมวดอินทร์คุณากโรวัดศรีรัตนคีรีคณะจังหวัดลพบุรี
41พระเสนาะอินกลิ่นพันธุโชติโกวัดศรีรัตนคีรีคณะจังหวัดลพบุรี
42พระสามารถโพธิ์ปลุกวิมุตฺโตวัดศรีธรรมโสภณคณะจังหวัดลพบุรี
43พระวีรยุทธโพธิ์ปลุกปยุตฺโตวัดศรีธรรมโสภณคณะจังหวัดลพบุรี
44พระวารุดท้าววงษาฐิติสีโลวัดใหม่จำปาทองคณะจังหวัดลพบุรี
45พระบรรจงแย้มกลีบโฆสกาโรวัดใหม่จำปาทองคณะจังหวัดลพบุรี
46พระพลประพงศ์ฤทธิ์จรูญโรจน์พุทธสาโรวัดคูหาสวรรค์คณะจังหวัดลพบุรี
47พระกุลภัทรพูลทรัพย์ฐานกโรวัดคูหาสวรรค์คณะจังหวัดลพบุรี
48พระศักดิ์ดาวุฒิวงศ์จันทร์สุเมธโสวัดถ้ำมงคลนิมิตคณะจังหวัดลพบุรี
49พระนันทวุฒิปิ่นเพ็ชรฐิตวํโสวัดซับเสือแมบคณะจังหวัดลพบุรี
50พระกิตติพงศ์โสมดีโสภโณวัดซับเสือแมบคณะจังหวัดลพบุรี