รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสระบุรี ภาค ๒
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๗๐๐๔ - วัดมะขามเรียง
ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ สระบุรี

แสดง 1 ถึง 37 จาก 37 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสนองสุทธิยั่งยืนฐิตเมโธวัดบ้านหมอคณะจังหวัดสระบุรี
2พระสำรวมเจริญวันกวิวํโสวัดสร่างโศกคณะจังหวัดสระบุรี
3พระสันดรพรมชะนะวุฒิโกวัดสร่างโศกคณะจังหวัดสระบุรี
4พระมะณีประดิษฐ์เขียนอธิมุตฺโตวัดสารภีคณะจังหวัดสระบุรี
5พระสมชายสุขเจริญศรีปภาโตวัดสุนทรเทพมุนีคณะจังหวัดสระบุรี
6พระธีรภัทรมธุรสจนฺทธมฺโมวัดธรรมเสนาคณะจังหวัดสระบุรี
7พระรุ่งโรจน์สิทธาจารย์โรจนธมฺโมวัดจั่นเสือคณะจังหวัดสระบุรี
8พระอนันต์ธรรมเพ็ชรธมฺมสโรวัดจั่นเสือคณะจังหวัดสระบุรี
9พระสมยศจำปานิลสุนฺทโรวัดโคกมะขามคณะจังหวัดสระบุรี
10พระฤทธิเดชจงภู่จารุโภวัดโคกมะขามคณะจังหวัดสระบุรี
11พระกิจจาพรรมปัจเวกถิรมโนวัดโคกมะขามคณะจังหวัดสระบุรี
12พระเลิศฤทธิ์ตรีทองรตินฺธโรวัดหนองคล้าคณะจังหวัดสระบุรี
13พระพิชญุตม์โพธิสวัสดิ์ชาคโรวัดหนองบัวคณะจังหวัดสระบุรี
14พระสมบัติมหาหิงษ์เตชปุญฺโญวัดหนองบัวคณะจังหวัดสระบุรี
15พระกิตฺติศักดิ์น้อยสุวรรณปริมุตฺโตวัดโคกเสลาคณะจังหวัดสระบุรี
16พระจักรกฤษณ์สินพานิชขนฺติธมฺโมวัดโคกเสลาคณะจังหวัดสระบุรี
17พระสำรวยเฮงสว่างถาวโรวัดโคกเสลาคณะจังหวัดสระบุรี
18สามเณรวิชชากรพงษ์ไทยวัดมหาโลกคณะจังหวัดสระบุรี
19พระวิวัฒน์ปานาฐิตสาโรวัดหนองถ่านใต้คณะจังหวัดสระบุรี
20พระสัมฤทธิ์หรัดดีปภสฺสโรวัดหนองถ่านใต้คณะจังหวัดสระบุรี
21พระขันทองนาคทะเลผลปุญฺโญวัดม่วงน้อยคณะจังหวัดสระบุรี
22พระณรงค์ชัยพรหมจารีย์โอปกโมวัดบางขวัญคณะจังหวัดสระบุรี
23พระแปลกภู่ระยับสุขกาโมวัดโคกใหญ่คณะจังหวัดสระบุรี
24พระสมศักดิ์ปานประสิทธิ์ฐานุตฺตโรวัดมะขามเรียงคณะจังหวัดสระบุรี
25สามเณรมณฑลเทียนทองวัดมะขามเรียงคณะจังหวัดสระบุรี
26พระภาราดรจำปาแขกชุติปญฺโญวัดกองทองสว่างอารมณ์คณะจังหวัดสระบุรี
27พระประยูรตามมหาราชขนฺติโกวัดบ้านครัวคณะจังหวัดสระบุรี
28สามเณรพงศธรหาพิพัฒน์วัดทองย้อยคณะจังหวัดสระบุรี
29พระวีรวัชรฉ่ำใจหาญถาวโรวัดหลังสวนคณะจังหวัดสระบุรี
30พระณัฐวุฒิทาทองสุภทฺโทวัดตอยางคณะจังหวัดสระบุรี
31พระเกรียงสิทธิ์บุญอ่อนคุณากโรวัดโปร่งสว่างคณะจังหวัดสระบุรี
32พระสุรชัยกองรสชีวสุทฺโธวัดดอนทองคณะจังหวัดสระบุรี
33พระไพศาลคงวารีจนฺทสาโรวัดดอนทองคณะจังหวัดสระบุรี
34พระสมทรงพูลศรีพุทฺธรกฺขิโตวัดดอนทองคณะจังหวัดสระบุรี
35พระมนตรีกองทิพย์ฐานวโรวัดอ้อมแก้วคณะจังหวัดสระบุรี
36พระบุญส่งกองทิพย์อาภสฺสโรวัดอ้อมแก้วคณะจังหวัดสระบุรี
37พระมนต์ชัยกองทิพย์วิชฺชาธโรวัดอ้อมแก้วคณะจังหวัดสระบุรี