รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสระบุรี ภาค ๒
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๗๐๐๓ - วัดบ้านลาด
ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค สระบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 139 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระประยูรเซียงหลิวกิตฺติธโรวัดหนองผักชีเหนือคณะจังหวัดสระบุรี
2พระมะลิสมสนิทจิตฺตปาโลวัดหนองจอกน้อยคณะจังหวัดสระบุรี
3พระสมชายแตงไทยปคุณธมฺโมวัดหนองจอกใหญ่คณะจังหวัดสระบุรี
4พระไพฑูรย์ก่ำมอญปญฺญาพโลวัดกุ่มหักคณะจังหวัดสระบุรี
5พระปัญญากรจินาวินปญฺญาวโรวัดกุ่มหักคณะจังหวัดสระบุรี
6พระพชรนธีวนาพันธ์ธีรปญฺโญวัดกุ่มหักคณะจังหวัดสระบุรี
7พระชูชีพเพ็ชรนุ่มชุติปญฺโญวัดสวนกล้วยคณะจังหวัดสระบุรี
8พระนิตินัยทองคำนิราสโยวัดสวนกล้วยคณะจังหวัดสระบุรี
9สามเณรวิทยาชาลีชาติวัดสวนกล้วยคณะจังหวัดสระบุรี
10พระเจริญภู่เลี้ยงเตชปุญฺโญวัดใหม่เทพนิมิตรคณะจังหวัดสระบุรี
11สามเณรวันชัยใจถวิลวัดใหม่เทพนิมิตรคณะจังหวัดสระบุรี
12สามเณรจิรกิตต์ปัญจะมาตย์วัดใหม่เทพนิมิตรคณะจังหวัดสระบุรี
13สามเณรเจษฎากรนาทองลายวัดใหม่เทพนิมิตรคณะจังหวัดสระบุรี
14สามเณรธีรภัทรศรีเข่งวัดใหม่เทพนิมิตรคณะจังหวัดสระบุรี
15พระสำราญทิกามลฐานวุฒฺโฑวัดหนองบอนคณะจังหวัดสระบุรี
16พระสุรศักดิ์หงษ์คำปภสฺสโรวัดหนองบอนคณะจังหวัดสระบุรี
17พระมนชัยพรมมามหาวีโรวัดหนองบอนคณะจังหวัดสระบุรี
18พระประยูรพวงพันธ์อนาลโยวัดหนองปลาหมอคณะจังหวัดสระบุรี
19พระสมชายลำสาตกตวโรวัดหนองปลาหมอคณะจังหวัดสระบุรี
20พระไพศาลอินทแหยมปญฺญาทีโปวัดโคกมะตูมคณะจังหวัดสระบุรี
21พระศักดิ์ชายพนมไพรสิริภทฺโทวัดโคกมะตูมคณะจังหวัดสระบุรี
22พระจักรกลจึงรัศมีพานิชชินวโรวัดโคกมะตูมคณะจังหวัดสระบุรี
23พระนิติธรมีป้อมชุตินฺธโรวัดโคกมะตูมคณะจังหวัดสระบุรี
24พระสุรสิทธ์จั่นโตจารุธมฺโมวัดโคกมะตูมคณะจังหวัดสระบุรี
25พระสมชายคิดควรปญฺญกาโมวัดโคกมะตูมคณะจังหวัดสระบุรี
26พระสมชายอินทรลักษณ์ฐานธมฺโมวัดโคกมะตูมคณะจังหวัดสระบุรี
27พระผดุงเกียรติจันทร์สำโรงปิยธมฺโมวัดโคกมะตูมคณะจังหวัดสระบุรี
28พระสุทัศน์ศรีสุวรรณอธิปุญฺโญวัดสันมะค่าคณะจังหวัดสระบุรี
29พระบุญรอดเกตุจันทร์จิตปุญฺโญวัดหนองครกคณะจังหวัดสระบุรี
30พระจำนงฝอยเงินอุปลวณฺโณวัดบ้านลาดคณะจังหวัดสระบุรี
31สามเณรพิจักขณาเกษทองวัดบ้านลาดคณะจังหวัดสระบุรี
32พระสนั่นมุ่งพิงกลางสุจิตฺโตวัดบ่อน้ำเค็มคณะจังหวัดสระบุรี
33พระพระฉัตรพงษ์เสมาเขมธโรวัดไทยงามคณะจังหวัดสระบุรี
34สามเณรก้องทรัพย์ผดุงลาภวัดไทยงามคณะจังหวัดสระบุรี
35พระชัยรัตน์ศรีสวัสดิ์ชินวโรวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะจังหวัดสระบุรี
36พระชวนกัลทองคุณวโรวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะจังหวัดสระบุรี
37พระศักดิ์สิทธใบชิตปภากโรวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะจังหวัดสระบุรี
38พระเกรียงไกรสายสินอมโรวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะจังหวัดสระบุรี
39พระกลวัชรจรจรัญพรวฑฺฒโณวัดสหมิตรมงคลคณะจังหวัดสระบุรี
40พระทศรัสมิ์ปานแก้วถิรมโนวัดสหมิตรมงคลคณะจังหวัดสระบุรี
41พระปิยะเพ็ชรกากะรัตน์ปิยธมฺโมวัดบัวลอยคณะจังหวัดสระบุรี
42พระประเสริฐทับบัญกลฺยาณธมฺโมวัดบัวลอยคณะจังหวัดสระบุรี
43พระนพดลยิ้มแย้มปุญฺญกุสโลวัดบัวลอยคณะจังหวัดสระบุรี
44พระศักดิ์สิทธิ์แสงจันทร์แจ่มปิยธมฺโมวัดบัวลอยคณะจังหวัดสระบุรี
45พระสุดใจแก้วคำกองธมฺมรโตวัดหนองนาคคณะจังหวัดสระบุรี
46พระสุราชไทยทองหลางปิยวณฺโณวัดท่าช้างคณะจังหวัดสระบุรี
47พระพัชรพงษ์มลฑาพทฺธฌาโณวัดหนองพระบางคณะจังหวัดสระบุรี
48พระชุมพลทรัพย์ถนอมมานิโควัดหนองตะเฆ่คณะจังหวัดสระบุรี
49พระปรณตทรัพย์ประเสริฐปิยสีโลวัดหนองตะเฆ่คณะจังหวัดสระบุรี
50พระประยูรพิมพาขนฺติโกวัดหนองตาเดี้ยงคณะจังหวัดสระบุรี