รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสระบุรี ภาค ๒
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๗๐๐๒ - วัดเขาพระ
ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย สระบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 110 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทิชากรเพียรอักษรทินฺนญาโณวัดแก่งคอยคณะจังหวัดสระบุรี
2พระไพศาลหอมอุบลพลวุฑโฒวัดแก่งคอยคณะจังหวัดสระบุรี
3พระภคินัยธาระเขตต์ธมฺมปาโลวัดแก่งคอยคณะจังหวัดสระบุรี
4พระอภิวัฒน์ทรัพย์บุญเงินจนฺทสาโรวัดแก่งคอยคณะจังหวัดสระบุรี
5พระยุทธนาสิงห์เถื่อนพลวุฑโฒวัดราษฎร์พัฒนาคณะจังหวัดสระบุรี
6พระณรงค์สนิทพันธ์ปริปุณโณวัดราษฎร์พัฒนาคณะจังหวัดสระบุรี
7พระวรวิชช้างน้อยธีรปญฺโญวัดนาบุญคณะจังหวัดสระบุรี
8สามเณรอัษฏาวุฒิดีสูงเนินวัดนาบุญคณะจังหวัดสระบุรี
9พระสุภาพธรรมนามฐิตสีโลวัดโคกสะอาดคณะจังหวัดสระบุรี
10พระวรภัทรบัวขาวฐิตวิโรวัดโคกสะอาดคณะจังหวัดสระบุรี
11พระโชติชัยแสนโชติปญฺโญวัดบ้านม่วงคณะจังหวัดสระบุรี
12พระทศพรครึกกระโทกกิตฺติสาโรวัดสองคอนกลางคณะจังหวัดสระบุรี
13พระอัครชิตฐาชัยอินทร์อคฺคปญฺโญวัดสองคอนกลางคณะจังหวัดสระบุรี
14พระวรวุฒิเพ็ชรบดินทรฐานวีโรวัดหนองน้อยคณะจังหวัดสระบุรี
15พระวัชระชัยเฮงฮู้ชยานนฺโทวัดหนองน้อยคณะจังหวัดสระบุรี
16พระพิพัฒน์วารพรประเสริฐปญฺญาวโรวัดถ้ำพระโพธิสัตว์คณะจังหวัดสระบุรี
17พระวิรชวญไกรอ่ำชุตินฺธโรวัดถ้ำพระโพธิสัตว์คณะจังหวัดสระบุรี
18พระเฉลิมฉัตรแก้วสอนธมฺมิโกวัดถ้ำพระโพธิสัตว์คณะจังหวัดสระบุรี
19พระดนัยมีระพันนอกทินวโรวัดถ้ำพระโพธิสัตว์คณะจังหวัดสระบุรี
20พระสมมาตรขอพักกลางฐานิสฺสโรวัดทับกวางคณะจังหวัดสระบุรี
21พระจักรพงษ์พันธุ์สิงห์อนุตฺตโรวัดป่าไผ่คณะจังหวัดสระบุรี
22พระปวีณปิ่นทองอภิวฑฺฒโนวัดเขามันธรรมารามคณะจังหวัดสระบุรี
23พระธนพนธ์บวรกุลจิรากิตฺติธโรวัดชำผักแพวคณะจังหวัดสระบุรี
24พระสัญชัยภูสวัสดิ์ขนฺติสาโรวัดชำผักแพวคณะจังหวัดสระบุรี
25พระนภดลไกรลาศกตธมฺโมวัดวังแพคณะจังหวัดสระบุรี
26พระบุญมีสาแก้ววฑฺฒโนวัดวังแพคณะจังหวัดสระบุรี
27พระเกรียงไกรชัยชาญพลญาโณวัดวังแพคณะจังหวัดสระบุรี
28พระฉัตรชัยแก้วเคนอนุตฺตโรวัดวังแพคณะจังหวัดสระบุรี
29พระไพรัตน์กุหลาบสุวีโรวัดสุนทริกาวาสคณะจังหวัดสระบุรี
30พระชลิตอู่อ้นอธิจิตโตวัดหินซ้อนใต้คณะจังหวัดสระบุรี
31พระประภาสทองล้นปภาโสวัดหินซ้อนใต้คณะจังหวัดสระบุรี
32สามเณรสุรเสกข์สมัครพันธ์วัดหินซ้อนใต้คณะจังหวัดสระบุรี
33พระภานุวัฒน์สิมโทฐานทตฺโตวัดบ้านช่องคณะจังหวัดสระบุรี
34พระเอกชัยธรรมรักษาสีลสุทฺโธวัดหนองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระบุรี
35พระอนันต์ศรีถากนฺตสีโลวัดหนองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระบุรี
36พระอนุสรณ์แสงทะตาอธิปญฺโญวัดหนองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระบุรี
37พระสมพรโรมจันทร์ฐานสมฺปนฺโนวัดหนองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระบุรี
38พระสมพรานสุมาวันธีรปญฺโญวัดเขาลาดวนารามคณะจังหวัดสระบุรี
39พระจักราฤทธิ์หิรัญยติโกวัดหนองสองห้องคณะจังหวัดสระบุรี
40พระพงศ์พัฒน์คีรีชาตวีโรวัดบ้านธาตุใต้คณะจังหวัดสระบุรี
41พระสิทธิพงษ์ศิริประเสริฐอธิปญฺโญวัดบ้านธาตุใต้คณะจังหวัดสระบุรี
42พระสมพงษ์แก้วสกุลอนาลโยวัดบ้านธาตุใต้คณะจังหวัดสระบุรี
43สามเณรนิธิแก้วศิริวัดท่ากระเบาคณะจังหวัดสระบุรี
44พระสมบัติแดงอร่ามอาภาธโรวัดหาดสองแควคณะจังหวัดสระบุรี
45พระพงษ์ธรแสนวังชาคโรวัดท่าสบกคณะจังหวัดสระบุรี
46พระพิสิษฐ์มุงคุณฐานุตฺตโมวัดท่าคล้อใต้คณะจังหวัดสระบุรี
47พระแผนศรีสวัสดิ์อภิปาโลวัดท่าคล้อใต้คณะจังหวัดสระบุรี
48พระคำดีคูณทนปญฺญาวฑฺฒโณวัดท่าศาลาคณะจังหวัดสระบุรี
49พระสำภัตชูทรัพย์กนฺตสีโลวัดเขาแก้ววนารามคณะจังหวัดสระบุรี
50สามเณรณัฏฐนันท์มั่งมูลวัดเขาแก้ววนารามคณะจังหวัดสระบุรี