รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสระบุรี ภาค ๒
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๗๐๐๑ - วัดศรีบุรีรตนาราม
ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี สระบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 97 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสันติรุจิเกียรติขจรเตชปญฺโญวัดศรีบุรีรตนารามคณะจังหวัดสระบุรี
2พระภาสกรกองฤทธิ์ฐิติโกวัดศรีบุรีรตนารามคณะจังหวัดสระบุรี
3สามเณรสิปปกรโนมายา-วัดศรีบุรีรตนารามคณะจังหวัดสระบุรี
4สามเณรณัฐพลบุญยืน-วัดศรีบุรีรตนารามคณะจังหวัดสระบุรี
5สามเณรวัชรกรนนเสือเผ่า-วัดศรีบุรีรตนารามคณะจังหวัดสระบุรี
6พระวันชัยผลวิลัยทีปธมฺโมวัดแก่งขนุนคณะจังหวัดสระบุรี
7สามเณรฐิติวัฒน์กระต่ายจันทร์-วัดแก่งขนุนคณะจังหวัดสระบุรี
8พระทินกรอ่อนศรีขนฺติธมฺโมวัดเขาคูบาคณะจังหวัดสระบุรี
9พระบุญมีศรีสมชัยจนฺทจิตฺโตวัดเขาคูบาคณะจังหวัดสระบุรี
10พระมณฑลสุทธิบุตรธมฺมวโรวัดเขาคูบาคณะจังหวัดสระบุรี
11พระกัมปนาทอิทธิธรรมากุลสนฺตจิตโตวัดทองพุ่มพวงคณะจังหวัดสระบุรี
12พระพงศ์ธรทองเจริญกตปุญฺโญวัดป่าสักคณะจังหวัดสระบุรี
13พระกิติคุณสืบวงศ์ตปคุโณวัดป่าสักคณะจังหวัดสระบุรี
14พระเดชพงษ์สุมาลีธมมฺสาโรวัดศาลาแดงคณะจังหวัดสระบุรี
15พระโยธินปัสสาวะลังทินฺนวโรวัดศาลาแดงคณะจังหวัดสระบุรี
16พระพิทักษณ์สะแกครามสุเมโธวัดบ้านอ้อยคณะจังหวัดสระบุรี
17พระสมเกียรติพูลธนะอธิปญฺโญวัดบ้านบึงคณะจังหวัดสระบุรี
18พระวันชนะแซ่หงุ่ยธมมฺทีโปวัดบ้านบึงคณะจังหวัดสระบุรี
19พระสุรศักดิ์บุญไชยกิตฺติปญฺโญวัดบ้านบึงคณะจังหวัดสระบุรี
20พระสมนึกรัตนชิวัตย์ชิตมาโรวัดหงษ์ดาราวาสคณะจังหวัดสระบุรี
21พระไพรวัลย์เกตุนอกโชติปญฺโญวัดหงษ์ดาราวาสคณะจังหวัดสระบุรี
22พระธีระชัยสินแสนสุขปญญาวุโธวัดสุวรรณคีรีคณะจังหวัดสระบุรี
23พระอรุณพูลเพิ่มอรุโณวัดปากข้าวสารเหนือคณะจังหวัดสระบุรี
24พระเดชาทองแพรธมฺมโชโตวัดปากข้าวสารใต้คณะจังหวัดสระบุรี
25พระวิชัยเริงโพธิ์ธมฺมเตโชวัดปากข้าวสารใต้คณะจังหวัดสระบุรี
26พระสมยศกิแก้วกลฺยาโณวัดเชิงเขาคณะจังหวัดสระบุรี
27พระพิเชฐษ์ปัญจรีชนาสโภวัดเชิงเขาคณะจังหวัดสระบุรี
28พระโอภาสปัญญาโสภาโอภาโสวัดเชิงเขาคณะจังหวัดสระบุรี
29พระสิทธินนท์สายบุตรสิทฺธินนฺโทวัดเชิงเขาคณะจังหวัดสระบุรี
30พระอัษฎาวุฒิดารารุ่งมหาวุฑฺโฒวัดหนองโนเหนือคณะจังหวัดสระบุรี
31พระวัฒนาแก้วเกลี้ยงอนุภทฺโทวัดหนองเขื่อนช้างคณะจังหวัดสระบุรี
32พระคำตันวงษาอุปคุตฺโตวัดหนองขริ้นคณะจังหวัดสระบุรี
33พระกัมพลศรีณรงค์กิตฺติสาโรวัดหนองยาวใต้คณะจังหวัดสระบุรี
34พระภาใยแสงทินฺโนภาโสวัดหนองยาวใต้คณะจังหวัดสระบุรี
35สามเณรพงษ์ศักดิ์คำใจ-วัดหนองจักรคณะจังหวัดสระบุรี
36พระศรายุทธ์พระลักษณ์ธมฺมวโรวัดพระพุทธฉายคณะจังหวัดสระบุรี
37พระณรงค์ไทยไชยมณีกิตฺติวุฑฺโฒวัดอรัญญวาสีคณะจังหวัดสระบุรี
38สามเณรธงไชยนาคาพล-วัดพระพุทธฉายคณะจังหวัดสระบุรี
39พระบุญเหลือพุดนาปุญญภาโควัดโคกหนามแท่งคณะจังหวัดสระบุรี
40พระโกมลเดชชยางกูรปิยธมฺโมวัดบ้านพลับคณะจังหวัดสระบุรี
41พระชูชัยกลีบเกษรอนาลโยวัดโนนสภารามคณะจังหวัดสระบุรี
42พระศิวกรโหมดนอกพทฺธญาโณวัดโนนสภารามคณะจังหวัดสระบุรี
43พระเสงี่ยมสุขประเสริฐปญฺญาวชิโรวัดโคกเพ็กคณะจังหวัดสระบุรี
44พระสุกฤษฎ์ชาติชำนิปญฺญาทีโปวัดโคกเพ็กคณะจังหวัดสระบุรี
45พระวิโรจน์แก้วปัญญาฆนสาโรวัดทุ่งสาริกาคณะจังหวัดสระบุรี
46พระวัลลีหามาลาถิรปุญฺโญวัดทุ่งสาริกาคณะจังหวัดสระบุรี
47พระกฤตพรส้มเกลี้ยงกิตฺติโสภโณวัดห้วยลี่คณะจังหวัดสระบุรี
48พระตะวันขวัญเมืองธมฺมิโกวัดกุดนกเปล้าคณะจังหวัดสระบุรี
49พระพลวัฒน์สายนต์อินฺทญาโณวัดกุดนกเปล้าคณะจังหวัดสระบุรี
50พระพฤษภาคมเทียมทันปญฺญาธโรวัดสะตือคณะจังหวัดสระบุรี