รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง ภาค ๒
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๖๐๐๗ - วัดสามโก้
ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ อ่างทอง

แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรธนวัฒน์แก้วมณีวัดสามขาวคณะจังหวัดอ่างทอง
2สามเณรสุรนาคแก้วแกมทองวัดสามขาวคณะจังหวัดอ่างทอง
3สามเณรกรวิชญ์แซ่เฮ้อวัดสามขาวคณะจังหวัดอ่างทอง
4สามเณรชูวิทย์บัวเอี่ยมวัดสามขาวคณะจังหวัดอ่างทอง
5สามเณรสิงหาแซ่ม้าวัดสามขาวคณะจังหวัดอ่างทอง
6สามเณรอนุชิตเพชรไทยวัดสามขาวคณะจังหวัดอ่างทอง
7สามเณรอนุชาเพชรไทยวัดสามขาวคณะจังหวัดอ่างทอง
8สามเณรก้องภพแซ่ม้าวัดสามขาวคณะจังหวัดอ่างทอง
9สามเณรประดิษฐ์แซ่ม้าวัดสามขาวคณะจังหวัดอ่างทอง
10พระทรงธรรมนาควิเชียรคุณากโรวัดมงคลธรรมนิมิตคณะจังหวัดอ่างทอง
11พระสุรชาติจวนสางสุภโรวัดมงคลธรรมนิมิตคณะจังหวัดอ่างทอง
12พระขวัญชัยแสงผดุงขนฺติมโนวัดมงคลธรรมนิมิตคณะจังหวัดอ่างทอง
13สามเณรภูวสิษฏ์สิงห์โตวัดมงคลธรรมนิมิตคณะจังหวัดอ่างทอง
14สามเณรตะวันเรืองรัตน์วัดมงคลธรรมนิมิตคณะจังหวัดอ่างทอง
15พระบุญเสริมคงการุณปญฺญาวชิโรวัดหนองกร่างคณะจังหวัดอ่างทอง
16พระชิติพัทธ์อินทร์สุขเตชปญฺโญวัดหนองกร่างคณะจังหวัดอ่างทอง
17พระชูชาติสวยสมปภสฺสโรวัดหนองกร่างคณะจังหวัดอ่างทอง
18พระอารักษ์ใจแสนธมฺมปาโลวัดหนองกร่างคณะจังหวัดอ่างทอง
19พระไชยวัฒน์พรรณอินทร์ชยวุฑฺโฒวัดสามโก้คณะจังหวัดอ่างทอง
20พระเกษมนิลเผือกปิยสีโลวัดสามโก้คณะจังหวัดอ่างทอง
21สามเณรวัชรพงษ์สารเสนาวัดเกษทองคณะจังหวัดอ่างทอง
22สามเณรปองศักดิ์จันทร์เสถียรวัดเกษทองคณะจังหวัดอ่างทอง
23สามเณรธเรษตรีสรสิทธิ์วัดศรีสุขเกษมคณะจังหวัดอ่างทอง
24พระบุญรอดจิตถนอมจตฺตมโลวัดท่าชุมนุมคณะจังหวัดอ่างทอง
25พระธีรพงษ์เรือนแป้นฐิตสีโลวัดหัวทุ่งคณะจังหวัดอ่างทอง