รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง ภาค ๒
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๖๐๐๕ - วัดสระแก้ว
ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก อ่างทอง

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธนกรถาอ่อนสีกุลวฑฺฒโนวัดพิจารณ์โสภณคณะจังหวัดอ่างทอง
2พระอิศรามุสิราชฐานวโรวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดอ่างทอง
3พระสมศักดิ์มีทรัพย์อนาลโยวัดสระแก้วคณะจังหวัดอ่างทอง
4พระชนะชลสุดชนะขนฺติชโยวัดท่าสุทธาวาสคณะจังหวัดอ่างทอง
5พระอำพลสิทธิกุลคุณวีโรวัดเกตุคณะจังหวัดอ่างทอง
6พระกฤษฎาสุขสำราญธีรณฺโญวัดพายทองคณะจังหวัดอ่างทอง
7พระณรงค์กรยิ่งมานะกตธมฺโมวัดถนนคณะจังหวัดอ่างทอง
8พระสมชัยหงษ์ทองสมชโยวัดป่าโมกคณะจังหวัดอ่างทอง
9พระธรรมต่ายทองธมฺมปญฺโญวัดโบสถ์วรดิตถ์คณะจังหวัดอ่างทอง
10พระบัญชาสุ่มรัตน์ปญฺญาธโรวัดโบสถ์วรดิตถ์คณะจังหวัดอ่างทอง
11พระสุวิชาญผ่องสวัสดิ์ปภงฺกโรวัดโบสถ์วรดิตถ์คณะจังหวัดอ่างทอง
12สามเณรชนะกิจแซ่จ๊ะวัดโบสถ์วรดิตถ์คณะจังหวัดอ่างทอง
13สามเณรวงศธรแซ่ม้าวัดโบสถ์วรดิตถ์คณะจังหวัดอ่างทอง
14สามเณรพิชัยแซ่ย่างวัดโบสถ์วรดิตถ์คณะจังหวัดอ่างทอง
15สามเณรโกมิลชัยเลิศพนาวัดโบสถ์วรดิตถ์คณะจังหวัดอ่างทอง
16สามเณรเตโชดมแซ่ท่อวัดโบสถ์วรดิตถ์คณะจังหวัดอ่างทอง
17สามเณรกรณ์แซ่ว้านวัดโบสถ์วรดิตถ์คณะจังหวัดอ่างทอง
18สามเณรปฐวีหมื่อแลวัดโบสถ์วรดิตถ์คณะจังหวัดอ่างทอง
19สามเณรบุญเลิศแซ่ว่างวัดโบสถ์วรดิตถ์คณะจังหวัดอ่างทอง
20สามเณรอริย์ธัชแซ่ย่างวัดโบสถ์วรดิตถ์คณะจังหวัดอ่างทอง
21สามเณรเฉลิมศักดิ์แซ่ลีวัดโบสถ์วรดิตถ์คณะจังหวัดอ่างทอง
22พระสนามกล่อมกึ่งเตชวโรวัดลาดเค้าคณะจังหวัดอ่างทอง
23พระประวิทย์กลิ่นประทุมปญฺญาวโรวัดปราสาทคณะจังหวัดอ่างทอง
24พระสาครผ่องเคหากตธมฺโมวัดปราสาทคณะจังหวัดอ่างทอง
25พระอำนาจแก้วเจริญอคฺคจิตฺโตวัดกุญชรชาติการามคณะจังหวัดอ่างทอง
26พระชัยภัทรคำนวณขนฺติชโยวัดเอกราชคณะจังหวัดอ่างทอง