รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง ภาค ๒
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๖๐๐๔ - วัดนางในธัมมิการาม
ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ อ่างทอง

แสดง 1 ถึง 35 จาก 35 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชัยยุทธนุชคุ้มอตฺตคุตฺโตวัดบุญเกิดคณะจังหวัดอ่างทอง
2พระธรรมณูญสุขคำภานิติโกวัดโพธิ์ราษฎร์คณะจังหวัดอ่างทอง
3พระศรัณญ์พลอยงามสรจิตฺโตวัดโพธิ์ราษฎร์คณะจังหวัดอ่างทอง
4พระอภิสิทธิ์สุขนิพันธ์อภิสทฺโธวัดบ้านสร้างคณะจังหวัดอ่างทอง
5พระบุญฤทธิ์ใยทองปุญฺญกาโมวัดจุฬามุนีคณะจังหวัดอ่างทอง
6พระปริญญาเจริญบำรุงปณฺฑิโตวัดสุวรรณราชหงษ์คณะจังหวัดอ่างทอง
7พระจักรีสนธิอติภทฺโทวัดโคกพุทราคณะจังหวัดอ่างทอง
8พระพิเชษฐ์เทศจันทร์ธมฺมเตโชวัดจันทรารามคณะจังหวัดอ่างทอง
9พระนเรศน์ชิดปรางธมฺมวโรวัดกลางคณะจังหวัดอ่างทอง
10พระบรรยงค์พัฒนโชติสมาหิโตวัดกลางคณะจังหวัดอ่างทอง
11พระสุเทพแก้วเขียวปญฺญาทีโปวัดท่าอิฐคณะจังหวัดอ่างทอง
12พระพจนาจทิพรัตน์ฐานวโรวัดท่าอิฐคณะจังหวัดอ่างทอง
13พระนาวีซ่อนกลิ่นปสนฺโนวัดท่าอิฐคณะจังหวัดอ่างทอง
14พระไพโรจน์ศรีอำไพอรุโณวัดท่าอิฐคณะจังหวัดอ่างทอง
15พระพรเทพศรีอำไพปสนฺโนวัดท่าอิฐคณะจังหวัดอ่างทอง
16พระพิชัยไหมทองวิสุทฺโธวัดท่าอิฐคณะจังหวัดอ่างทอง
17สามเณรพิชัยยุทธเทศนาวัดท่าโขลงกิตติยารามคณะจังหวัดอ่างทอง
18สามเณรอภิวัฒน์ทองนิโรจน์วัดท่าโขลงกิตติยารามคณะจังหวัดอ่างทอง
19สามเณรวุฒิชัยปุยเงินวัดท่าโขลงกิตติยารามคณะจังหวัดอ่างทอง
20พระดนัยศรีวิรัญวชิรจิตฺโตวัดจันทร์คณะจังหวัดอ่างทอง
21พระเสนีย์ขำน้อยจรณธมฺโมวัดจันทร์คณะจังหวัดอ่างทอง
22พระอเนกกั้งปู่อตฺตทนฺโตวัดจันทร์คณะจังหวัดอ่างทอง
23สามเณรวิทยาพรแสงพลวัดจันทร์คณะจังหวัดอ่างทอง
24สามเณรณัฐวุฒิพยัพเรืองวัดจันทร์คณะจังหวัดอ่างทอง
25สามเณรณัฐชานนท์พยัพเรืองวัดจันทร์คณะจังหวัดอ่างทอง
26สามเณรสุทธิสารคงสายทิพย์วัดจันทร์คณะจังหวัดอ่างทอง
27พระบุญญฤทธิ์จันทร์ทาขนฺติธโรวัดโพธิ์ทองนอกคณะจังหวัดอ่างทอง
28สามเณรประเวชชานุชิตวัดโพธิ์ทองนอกคณะจังหวัดอ่างทอง
29พระประกอบสกุลกล้ากุลเสฏฺโถวัดคำหยาดคณะจังหวัดอ่างทอง
30พระจิรวงศ์พ่วงงามทีปธมฺโมวัดคำหยาดคณะจังหวัดอ่างทอง
31พระศรรามเอี่ยมอินทร์จนฺตทฺโตวัดคำหยาดคณะจังหวัดอ่างทอง
32พระภูมิราชบุญเพ็งจิตฺตทฺโตวัดคำหยาดคณะจังหวัดอ่างทอง
33สามเณรกฤตเมธเพียรจริงวัดคำหยาดคณะจังหวัดอ่างทอง
34พระสราวุธสรญาณธนาวุธญาณปาโลวัดลั่นทมคณะจังหวัดอ่างทอง
35พระทศพลเกิดผลเสริฐตปสีโลวัดลั่นทมคณะจังหวัดอ่างทอง