รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง ภาค ๒
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๖๐๐๓ - วัดห้วยโรง
ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ อ่างทอง

แสดง 1 ถึง 48 จาก 48 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณรงค์คล้ายสังวาลย์กนฺตธีโรวัดห้วยโรงคณะจังหวัดอ่างทอง
2พระธนาธิปมีอนันต์ชุตินฺธโรวัดห้วยโรงคณะจังหวัดอ่างทอง
3พระศราวุฒิบุญเปรมชยธมฺโมวัดกำแพงมณีคณะจังหวัดอ่างทอง
4พระวัชรีจำเมืองอภินนฺโทวัดห้วยคันแหลนคณะจังหวัดอ่างทอง
5พระเพ็ญเพ็ชรนวนพะเนาว์กนฺตจาโรวัดวันอุทิศคณะจังหวัดอ่างทอง
6พระมาโนชบุญมาปวโรวัดบางจักคณะจังหวัดอ่างทอง
7พระพิเชษฐ์วงศ์สมบุญขนฺติโกวัดบางจักคณะจังหวัดอ่างทอง
8พระเชาวรินทร์ศรีเรืองฐิตวีโรวัดไทรยืดคณะจังหวัดอ่างทอง
9พระสิทธิชัยแจ่มแจ้งธมฺมวโรวัดไทรยืดคณะจังหวัดอ่างทอง
10พระพีระลาภแก้วปญฺญาธโรวัดนางชำคณะจังหวัดอ่างทอง
11พระอรรถพลบุญแสงชยานนฺโทวัดนางชำคณะจังหวัดอ่างทอง
12พระนพดลพิมพ์ทองดีปญฺญาวโรวัดนางชำคณะจังหวัดอ่างทอง
13พระถวัลย์ม่วงชุมเขมิโยวัดสี่ร้อยคณะจังหวัดอ่างทอง
14พระกนกผุดผ่องภทฺทวโรวัดสี่ร้อยคณะจังหวัดอ่างทอง
15พระไกรสรประเสริฐเกื้อกิจอคฺควโรวัดสี่ร้อยคณะจังหวัดอ่างทอง
16พระทรงธรรมมั่นใจกล้ากตปุญฺโญวัดโพธิ์เอนคณะจังหวัดอ่างทอง
17พระกมลพรพึ่งพักตร์ฐานวโรวัดโพธิ์ศรีคณะจังหวัดอ่างทอง
18สามเณรรังสิมันตุ์ปิ่นวิเศษ-วัดโพธิ์ศรีคณะจังหวัดอ่างทอง
19พระธีรพงค์สุวรรณะธีรธมฺโมวัดหินงอกคณะจังหวัดอ่างทอง
20พระสมใจสุสมปญฺญาทีโปวัดหินงอกคณะจังหวัดอ่างทอง
21พระธนภัทรสุนสนามธนปญฺโญวัดอ้อยคณะจังหวัดอ่างทอง
22พระเอกชัยธรรมสาลีธมฺมสาโรวัดสำโรงคณะจังหวัดอ่างทอง
23สามเณรชานนท์จงเจริญ-วัดฝางคณะจังหวัดอ่างทอง
24พระเกียรติประเสริฐกิตฺติสทฺโธวัดสิทธารามคณะจังหวัดอ่างทอง
25พระบวรพัฒน์วัฒนะสุวรรณกรจารุธมฺโมวัดสิทธารามคณะจังหวัดอ่างทอง
26พระจักรกริชเกตุสำอางค์กมโลวัดสิทธารามคณะจังหวัดอ่างทอง
27พระศุภชัยพงษ์เพ็งสุภชโยวัดอินทราวาสคณะจังหวัดอ่างทอง
28พระหยัดเรือนวิสัยธมฺมทีโปวัดอินทราวาสคณะจังหวัดอ่างทอง
29พระนันทวัฒน์ชมครีนนฺทสาโรวัดอินทราวาสคณะจังหวัดอ่างทอง
30พระสามารถศิลป์ชัยสํวโรวัดไผ่วงคณะจังหวัดอ่างทอง
31สามเณรกิตติศักดิ์ยิ่งสม-วัดต้นทองคณะจังหวัดอ่างทอง
32สามเณรอาริยพงศ์โพธิ์อิน-วัดต้นทองคณะจังหวัดอ่างทอง
33พระธนาทิปงามบุญชื่นจนฺทวํโสวัดคูมะนาวหวานคณะจังหวัดอ่างทอง
34พระธนจรหวังปักกลางธนปญฺโญวัดศาลาดินคณะจังหวัดอ่างทอง
35สามเณรคมกฤตบุญอ้น-วัดไร่คณะจังหวัดอ่างทอง
36พระวุฒิชัยทองมีทิพย์ชยธมฺโมวัดทำนบคณะจังหวัดอ่างทอง
37พระภูมิศรีทองภูมิปาโลวัดหัวตะพานคณะจังหวัดอ่างทอง
38พระนฤบดินทร์ทองศักดิ์ชยธมฺโมวัดหลักแก้วคณะจังหวัดอ่างทอง
39พระก้องภพทรัพย์ลาภสุตธมฺโมวัดหลักแก้วคณะจังหวัดอ่างทอง
40พระสินทวัฒน์วิไลศรีจนฺทสาโรวัดน้อยคณะจังหวัดอ่างทอง
41พระกิตติวัฒน์วิไลศรีจนฺทธมฺโมวัดน้อยคณะจังหวัดอ่างทอง
42พระรัชพลอนุสราภรณ์อติพโลวัดไผ่หมูขวิดศรัทธาธรรมคณะจังหวัดอ่างทอง
43พระเฉลิมพรนิลหิรัญเตชพโลวัดท่าช้างคณะจังหวัดอ่างทอง
44พระชัชวาลสิรธุ์ชนะชยทตฺโตวัดท่าช้างคณะจังหวัดอ่างทอง
45สามเณรสพลดนัยขำแห้ว-วัดท่าช้างคณะจังหวัดอ่างทอง
46พระธิติพันธ์ตันติกุลวัฒนาชุติปญฺโญวัดนางในธัมมิการามคณะจังหวัดอ่างทอง
47สามเณรธัชกรกวีภัทรเมธา-วัดนางในธัมมิการามคณะจังหวัดอ่างทอง
48สามเณรจิรโชติจันทร์เทศ-วัดนางในธัมมิการามคณะจังหวัดอ่างทอง