รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง ภาค ๒
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๖๐๐๑ - วัดเซิงหวาย
ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง อ่างทอง

แสดง 1 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมกียรติคงคืนจนฺทสาโรวัดสุธาดลคณะจังหวัดอ่างทอง
2พระทศพลอติสรภพกิตฺติพโลวัดสุธาดลคณะจังหวัดอ่างทอง
3พระสุธีวงศ์เมืองปญฺญาวฑฺโฒวัดกระทุ่มรายคณะจังหวัดอ่างทอง
4พระประจักษ์ก้อนทองเตชวโรวัดกระทุ่มรายคณะจังหวัดอ่างทอง
5พระประจวบบุญทันเรืองถาวโรวัดกระทุ่มรายคณะจังหวัดอ่างทอง
6สามเณรอดิเทพใจมั่นวัดกระทุ่มรายคณะจังหวัดอ่างทอง
7สามเณรณัฐภัทรกลิ่นหอมวัดกระทุ่มรายคณะจังหวัดอ่างทอง
8สามเณรอดิศรใจมั่นวัดกระทุ่มรายคณะจังหวัดอ่างทอง
9สามเณรชัยนิรันทร์ใจมนต์วัดกระทุ่มรายคณะจังหวัดอ่างทอง
10พระจรัญบุญปั๋นกตปุญฺโญวัดโบสถ์คณะจังหวัดอ่างทอง
11พระวิเชียรแซ่ซึงสุธมฺโมวัดโบสถ์คณะจังหวัดอ่างทอง
12พระวีรยุทธมีมงคลอตฺตทีโปวัดโบสถ์คณะจังหวัดอ่างทอง
13พระสมบัติเอี่ยมบางยุงอุปสนฺโตวัดโบสถ์คณะจังหวัดอ่างทอง
14พระพรชัยวนันท์คุณยุตฺโตวัดโบสถ์คณะจังหวัดอ่างทอง
15พระวิทยาขุนนครจิตฺตธมฺโมวัดเซิงหวายคณะจังหวัดอ่างทอง
16พระมารุตธรรมริยาธมฺมจาโรวัดเซิงหวายคณะจังหวัดอ่างทอง
17พระชัยมงคลกูบทองปุญฺญาวโรวัดกลางคณะจังหวัดอ่างทอง
18พระศราวุฒิโตมะโนเขมรโตวัดโพธิ์ทูลคณะจังหวัดอ่างทอง
19พระพิเชษฐสีทองคำโชติวโรวัดต้นสนคณะจังหวัดอ่างทอง
20สามเณรจีระศักดิ์พรมภัคดีวัดต้นสนคณะจังหวัดอ่างทอง
21สามเณรศราวุธพิพัฒน์ผลวัดต้นสนคณะจังหวัดอ่างทอง
22พระคุณัชคงจันทร์คุโณภาสวัดนิสสรณวนารามคณะจังหวัดอ่างทอง
23พระณัฐขันแก้วฐานวีโรวัดนิสสรณวนารามคณะจังหวัดอ่างทอง
24พระสายชลพันธุรัตน์รกฺขิโตวัดโคศุภราชคณะจังหวัดอ่างทอง
25พระพงษ์ศธรนิยมแสงยติกโรวัดโล่ห์สุทธาวาสคณะจังหวัดอ่างทอง
26พระเจษฎาบุญปันกุสลจิตฺโตวัดสนามชัยคณะจังหวัดอ่างทอง
27สามเณรสันติภาพลาภพระวัดท้ายย่านคณะจังหวัดอ่างทอง
28พระละเอียดอภิชาตอภิปุณโญวัดกลางคณะจังหวัดอ่างทอง
29พระการุณมังคละธมฺมิโกวัดท้ายย่านคณะจังหวัดอ่างทอง
30พระชูชาติศรัทธาคลังภทฺทิโยวัดคลองห้วยโพธิ์คณะจังหวัดอ่างทอง