รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๕๐๑๖ - วัดชุมพลนิกายาราม
ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศราวุธจิตต์สวัสดิ์ตปสีโลวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2พระสมลักษณ์ชาญอุไรสุมโนวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3สามเณรเกียรติศักดิ์ฐานกระโทกวัดชุมพลนิกายารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4พระธงชัยลออวิไลเตชธโรวัดกำแพงคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5พระณัฐรัชต์ทองไทยสทฺธาธิโกวัดยมคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6พระชัชฐากรษ์ภาคเมธียโสธโรวัดตลาดเกรียบคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7พระไพโรจน์พงษ์ขวัญอตฺตทีโปวัดบ้านเลนสระกระจับคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8พระสุทินโทนะบุตรอาภสฺสโรวัดกลางคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9พระวีรศักดิ์ภาคีรุณวีรทโยวัดบ้านพาสน์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10สามเณรฉัตรชัยแก้วนุชวัดบ้านพาสน์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11พระก้องเกียรติแพกระจ่างสุทฺธจิตฺโตวัดโปรดสัตว์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12พระประชินมุ่งหมายวฑฺฒนธมฺโมวัดวิเวกวายุพัดคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13พระประสิทธิ์กลิ่นฉุยฐิตสทฺโทวัดวิเวกวายุพัดคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14พระธิติพงษ์เพริศพัฒน์ภูจิตจารุธมฺโมวัดวิเวกวายุพัดคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15พระสามารถพรรณลำเจียกอภิปุณฺโณวัดวิเวกวายุพัดคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16พระปรีชาเส็งดอนไพรถาวโรวัดคลองพุทราคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17พระถนอมแจ่มใสถามิโกวัดคลองพุทราคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18พระสนองชัยประภาอุทโยวัดคลองพุทราคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19สามเณรนภดลกองสิงห์วัดคลองพุทราคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20พระจรัญสุขราชจิรธมฺโมวัดบางเคียนวิเชียรฉายคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21พระศิริเชื้อชาติฐานธมฺโมวัดบางเคียนวิเชียรฉายคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22พระนิพนธ์หงษ์มณีขนฺติธโรวัดบางเคียนวิเชียรฉายคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23พระเชาวเลขวงษ์เหมือนปิยธโรวัดบางเคียนวิเชียรฉายคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
24พระสมควรเสร็จธุระอาภสฺสโรวัดบางเคียนวิเชียรฉายคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25พระจักรพงศ์สุโกมลปภากโรวัดธรรมนาวาคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
26พระยศธรอยู่กลิ่นทนฺตจิตฺโตวัดขนอนใต้คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27พระณัฐวุฒิพิชิตกุญชรสจฺจาสโภวัดขนอนใต้คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
28สามเณรรัตนชัยเชียงวัดเกตุวัดขนอนใต้คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
29พระพิษณุรื่นเนตรฐิตเมโธวัดสามเรือนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
30พระสหกิจเฮ่ประโคนฐานกโรวัดสามเรือนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
31พระทวีศักดิ์ไวทิราอาจาโรวัดบ้านสร้างคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา