รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๕๐๑๒ - วัดบ้านแพน
ตำบลสามกอ อำเภอเสนา พระนครศรีอยุธยา

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระภคลพนบุตรโสธรสีวลีกนโกวัดโบสถ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2พระสมโภชน์กุลทองปญฺญาวโรวัดโบสถ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3พระสุรพลวงษ์ทองดีรตนโชโตวัดยวดคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4พระชนาวุธบุญเล็กเปสโลวัดยวดคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5สามเณรเดชากิตติศิลปพงศ์วัดยวดคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6สามเณรวโรดมเฉยนกวัดยวดคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7สามเณรธิปไตรต้นพุดซาวัดยวดคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8พระบุญเลิศเคนสงครามอินฺทสีโรวัดสามกอคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9พระธงชัยทรงรูปปิยสีโรวัดสามกอคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10พระรังสรรค์พฤกษ์พิทักษ์สํวโรวัดสามกอคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11สามเณรอดิศักดิ์อิ่มประยรูวัดสามกอคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12สามเณรปริญญาผลานุสนธิ์วัดสามกอคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13พระธวัชยิ้มศิริสุธีโรวัดบางนมโคคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14พระวัลลภบัวเขียวอาภากโรวัดมารวิชัยคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15พระศุภกรประทุมมาโสภณปญฺโญวัดกลางคลองวัฒนารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16พระนิพนธ์ทองไทยธานิโยวัดหัวเวียงคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17พระกวินวุฒิสุภาภรณ์กตสาโรวัดสุวรรณเจดีย์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18พระวรพรตบุญศิริวรปญฺโญวัดโบสถ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19พระประสิทธิ์ลิ้มวัฒนาอนันต์ปญฺญาทีโปวัดอู่สำเภาคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20พระธงชัยเกิดแก้วปภากโรวัดอู่สำเภาคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21พระนิรันดร์พุทธิสารพุทฺธิสาโรวัดแก้วสุวรรณคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22พระวีระมีอบพุทฺธสโรวัดเจ้าเจ็ดในคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23พระโชติรัตน์สุทธิลักษณ์โชติปญฺโญวัดเจ้าเจ็ดในคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
24พระชัยญาพรการวิทยีสทฺธาธิโกวัดเจ้าเจ็ดในคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา