รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๕๐๐๘ - วัดสุคันธาราม
ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเฉลาบัวแก้วถิรมโนวัดสหกรณ์ธรรมนิมิตคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2พระสุวิทย์ผิวอ่อนปสนฺโนวัดสหกรณ์ธรรมนิมิตคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3พระณรงค์รักการธรรมพลวุฑโฒวัดหนองโสนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4พระจีรวัฒน์สว่างอารมณ์อาภากโรวัดธรรมารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5สามเณรรัฐธรรมนูญสุจันทาวัดธรรมารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6พระน้อยโพยนอกขนฺติสาโรวัดวงษ์สวรรค์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7พระทวีศักดิ์คงสมเพชรอิทฺธิญาโณวัดวงษ์สวรรค์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8พระสวัสดิ์ถนอมวงษ์กตปุญโญวัดวงษ์สวรรค์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9พระพงศ์ภัคแซ่ตั้งกิตฺติปญฺโญวัดราษฎรบรรจงคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10พระสมลักษณ์กล้าดีสรณสีโลวัดราษฎรบรรจงคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11พระสุธีรวัฒน์เกิดมากมีธนปญฺโญวัดราษฎรบรรจงคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12พระณัชญ์ทองอร่ามปริปุณฺโณวัดราษฎรบรรจงคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13สามเณรจีรภัทรอยู่เย็นวัดราษฎรบรรจงคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14สามเณรปกรณ์พจน์แก้มโพนงามวัดราษฎรบรรจงคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15พระนิพลไกรสะอาดกิตสกฺสโลวัดบ้านช้างคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16พระชัยประกอบแนมกิตติลาโรวัดบ้านช้างคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17พระกฤษณะพงค์คงวิชัยสุทธิญาโณวัดบ้านช้างคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18พระรัตนพลภาคอินทรีย์รตนพโลวัดศิวารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19พระรัตนพลคงชื่นใจเตชพโลวัดห้วยจรเข้คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20พระอรรณพจันทวรรณจนฺทวณฺโณวัดพะยอมคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21พระสุธีงามเลิศเล็กปสนฺนจิตฺโตวัดพะยอมคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22พระเจริญบุญมีถิรปุญฺโญวัดพะยอมคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23พระโรจนนัสถ์ประทุมแก้วโกวิทโรจโนวัดพะยอมคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
24พระอภิชาติมาโชคชาตธมฺโมวัดพะยอมคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25พระฐิติวัสส์สุนทรสุขกิตฺติวฑฺฒโนวัดพะยอมคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
26พระนิรันดร์กุมภาศรีอนุภทฺโทวัดพะยอมคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27พระนพดลสวนศรีสิริปาโลวัดพะยอมคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
28พระอนันทชัยเพ็ชรสีม่วงวชิรธมฺโมวัดพะยอมคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
29พระนพดลวงค์คำพาพลววํโสวัดพะยอมคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
30พระพิทยาวันทนีย์วรกุลสิริวรกุโลวัดพะยอมคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
31พระกิตติชัยเสียงเสนาะธมฺมปาโลวัดสุคันธารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
32พระฉวี​วรรณ​สุรินทรขนฺติจิตฺโตวัดลาดทรายคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
33พระประยูรยังเลิศอมโรวัดลาดทรายคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
34พระญาณวิชญ์ใจคงอธิปญโญวัดลาดทรายคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
35พระอรรถสิทธิ์สุวรรณกนฺตวณฺโณวัดลาดทรายคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
36พระนทีชื่นชมเตชปญฺโญวัดกุฎีประสิทธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
37พระนินฐวัฒน์ทรงกิจวิศวะจิรนนฺทวฑฺฒโนวัดศรีประชาคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
38พระอภิสิทธ์คงสมแก้ววรสิทฺโธวัดศรีประชาคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
39พระสมชายมาศรีปญฺญาวุฑฺโฒวัดสันติธรรมารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
40พระฉัตรชัยรักษาเจริญปภงฺกโรวัดสันติธรรมารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
41สามเณรพันธวัฒน์ดีเจริญวัดสันติธรรมารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
42พระอดุลย์เปี่ยมพลฉนฺทโกวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
43พระจิรศักดิ์กิจโกศลกนฺตวีโรวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
44พระนิมิตรพรหมศิริฐิตธมฺโมวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
45พระวิมลสิงห์ทองสุธมฺโมวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
46พระพรชัยสมเพราะรตนโชโตวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
47พระบุญเอกแซ่ภู่อาภากโรวัดมณฑลประสิทธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
48พระพูนศักดิ์ธรรมสระจนฺทสาโรวัดมณฑลประสิทธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
49พระทรงเดชคชสิทธิ์จนฺทวํโสวัดไพฑูริย์ถนิมารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา