รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๕๐๐๗ - วัดโคกม่วง
ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี พระนครศรีอยุธยา

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิชาญอรรถาสุดชายธมฺโมวัดนาอุ่นคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2พระสมชายพรมภิรามสนฺตมโนวัดนาอุ่นคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3พระภาคภูมิวงษ์วาทวราโภวัดนาอุ่นคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4พระไสวสมครามโชติโกวัดโคกสังข์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5พระโจทย์สร้อยศิริฐานกโรวัดโคกสังข์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6พระดาวโตแก้วเปมสีโลวัดพระญาติสามัคคีธรรมคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7พระเฉลิมบัณฑิตเขียนนาถปุญฺโญวัดเจริญธรรมคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8สามเณรธนกฤตทันถาจิตรวัดโคกม่วงคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9สามเณรณัฐวัฒน์สัสดีจุมพล-วัดซึกคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10พระจำรูนสุขชาติสิตจิตฺโตวัดขุมแก้วคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11พระสมจิตต์พิจารณจิตต์สุจิตฺโตวัดหัวคุ้งคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12พระสำราญปานแสงสนุตกาโยวัดหนองกลางคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13พระมงคลชัยอ่อนละมูลธมฺมวโรวัดตะโกคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14พระศิวกรมนกลมสิววํกโรวัดตะโกคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15พระเกษมชัยศิริอภิปุญฺโญวัดมาบโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16สามเณรวินัยบุญญฤทธิ์วัดมาบโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17สามเณรสุธิพงษ์สาระวันวัดมาบโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18พระพจน์สุริยาวิสุทฺโธวัดธรรมสินธุ์โสภาคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19พระสวิตมานำไทอภิชฺชโววัดธรรมสินธุ์โสภาคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20สามเณรอานนท์ผลภาควัดธรรมสินธุ์โสภาคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา