รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๕๐๐๓ - วัดศักดิ์
ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา

แสดง 1 ถึง 28 จาก 28 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชวภณมีมุขกิจอคฺคธมฺโมวัดบึงคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2พระวสันต์มีทรัพย์จตฺตมโลวัดบึงคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3พระอนันต์หีบงาอนาลโยวัดบึงคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4พระบารมีพูลประเสริฐเปสโลวัดบึงคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5พระสหรัถทองโสภณปญฺญาวุฑฺโฒวัดวังแดงเหนือคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6พระสมบูรณ์ละมั่งทองนิราสโยวัดจงกลณีคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7พระชัยชนะสุรเสียงจนฺทโกวัดนางคุ่มคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8พระสุเทพสุขเพลินกิจสุตธมฺโมวัดนางคุ่มคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9พระอนุสารราศิริยตินฺธโรวัดนางคุ่มคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10สามเณรทักทายจำปากรวัดนางคุ่มคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11พระยงยุทธอินทสรอรุโณวัดศาลาลอยคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12พระสมนึกสุระเสียงอภิวณฺโณวัดศาลาลอยคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13พระอานนท์พูลสวัสดิ์อานนฺโทวัดบัวงามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14พระณรงค์ศักดิ์หล่ำเจริญวฑฺฒจิตฺโตวัดบัวงามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15พระอนุพงษ์ผดุงสุขฐานวีโรวัดโบสถ์พัทธสีมาคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16พระวันนาปัญญาผ่องกตฺธมฺโมวัดโพธิ์ไทรคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17พระธีรภัทรอยู่ประเสริฐธีรวโรวัดไก่จ้นคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18พระศุภชาติแก้วเทียมทองอจโลวัดเวียงคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19พระไพบูลย์บุญธรรมปญฺญาวโรวัดบึงลัฎฐิวันคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20พระพงศกรศรีสวัสดิ์กตคุโณวัดไม้รวกคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21พระศุภวิชญ์พรหมมาพฺรหมฺโชโตวัดแคท่าเรือคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22พระอนันต์มะเดื่อทองสาธโรวัดพุฒาวาสคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23พระนเรศเอกสุวรรณเตชพโรวัดทุ่งมนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
24พระนทีการสมเพียรปานนฺโทวัดโพธิ์เอนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25พระสมบูรณ์แสนสุขจนฺทสาโรวัดโพธิ์เอนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
26พระปฏิภาณปานเจริญขนฺติธมฺโมวัดโพธิ์เอนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27สามเณรวริทธิ์นันท์รอดสินวัดโพธิ์เอนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
28พระชูชาติทรงโฉมกิตฺติฐาโนวัดบางม่วงคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา