รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๕๐๐๒ - วัดแจ้ง
ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช พระนครศรีอยุธยา

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอำนาจเฉลยไกรฐิตสีโลวัดแจ้งคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2พระกาหลงรุกขชาติกลฺยาโณวัดแจ้งคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3พระปฐมพงศ์จำแก้วสิริปญฺโญวัดกุฎีทองคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4พระสุวรรณใหม่เอี่ยมจนฺทสุวณฺโณวัดโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5พระต่อจำเนียรทรงสุทฺธสีโลวัดโพธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6พระอรุณคำสำโรงธมฺมวโรวัดโพธิ์ประสิทธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7พระวิชัยผลโภคปญฺญาวโรวัดโพธิ์ประสิทธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8พระกนกกานต์ละม่อมอาภรณ์สมาจาโรวัดโพธิ์ประสิทธิ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9พระพีรวัสจำนงค์เลิศปญฺญาวโรวัดกลางทุ่งคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10พระสมนึกโพธิ์มณีธมฺมวโรวัดกลางทุ่งคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11พระเฉลิมพลจำปาเฟื่องอมโรวัดท่าตอคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12พระเปี่ยมศักดิ์จักกะพากกิตฺติปญฺโญวัดท่าตอคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13พระฉัตรชัยชัยยะปิยธมฺโมวัดกลางคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14พระบุญเชิดทรัพย์ประสงค์จารุธมฺโมวัดสุวรรณเจดีย์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15พระนรินทร์โพธิมีชัยภทฺทโกวัดเทพสุวรรณคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16พระธีร์วศิษฐ์อยู่ถาวรขจรกิตฺติเมโธวัดโบสถ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17พระศตายุพบทรัพย์กิตฺติปาโลวัดโบสถ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18สามเณรณัฐนนท์แซ่เตียววัดโบสถ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19สามเณรแสงมงคลเสนานามวัดโบสถ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20พระสายัณห์โพธิ์พัฒน์นาถกโรวัดอุโลมคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21พระสุรศักดิ์ณ.กลองดีจนฺทสาโรวัดโพธิ์ทองหนองจิกคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22พระบุญชูมหาวัตรกิจฺจสาโรวัดน้ำเต้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23พระสมศักดิ์อิสีสารตฺถิโกวัดน้ำเต้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
24พระจักรพันธ์โฉมมิตรวรธมฺโมวัดบางสงบคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา