รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๕๐๐๑ - วัดพนัญเชิง
ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 58 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจักรกฤษณ์คงสมชมภทฺทจาโรวัดพนัญเชิงคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2พระยุทธนาพุทธานุเตชวโรวัดเกาะแก้วคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3พระมนัฐวุฒิเสาว์โรฐิตคุโณวัดเกาะแก้วคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4พระสมเสาว์โรถิรปุญฺโญวัดเกาะแก้วคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5สามเณรชยางค์กูลกาบบัววัดเกาะแก้วคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6สามเณรภัณภาณพงค์แหวนเงินวัดเกาะแก้วคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7พระสมภพรัมมะเอ็จสุทฺธจิตฺโตวัดอินทารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8พระสมหมายมหารัตนวงศ์สุขวฑฺฒโนวัดอินทารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9สามเณรศักดิ์ศิษฐ์คล้ายสังข์วัดอินทารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10สามเณรพิพัฒน์กิจโสภาวัดอินทารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11พระจักรกฤช​ศรีธรรม​สุมโนวัดศาลาปูนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12พระพีระบัวขาวจิรตฺถิโกวัดพนมยงค์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13พระสามารถยมนาปิยธมฺโมวัดเชิงท่าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14พระพชรภัทรวรรณวรางค์พชรภทฺโทวัดไผ่โสมนรินทร์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15พระณัฐวุฒิณัฐสิริกานกุลณฎฺฐวุฑฺโฒวัดหันตราคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16พระทิพเนตร์พลรักษาทิพฺพเนตฺโตวัดหันตราคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17พระทองสุขเทวีทนฺตจิตฺโตวัดหันตราคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18พระสำเริงตั้งศรีไพรกลฺยาโณวัดพระญาติการามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19พระทสพลพรหมสุวรรณ์ขนฺติพโลวัดมเหยงคณ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20พระผดุงศักดิ์รุจิยาปนนท์ปวฑฺฒโนวัดมเหยงคณ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21พระศักดาศิลปธารากุลมหาวุฑฺโฒวัดมเหยงคณ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22พระคันธ์ชิตบุญลาภวงศ์สกุลสุทฺธจิตฺโตวัดมเหยงคณ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23พระวีระสันติบูรณ์ธมฺมวิริโยวัดมเหยงคณ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
24พระเอกฤทธิ์จตุรงคสัมฤทธิ์สิริจนฺโทวัดมเหยงคณ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25พระนันท์ชัยไชยพรเดชเจริญอภินนฺโทวัดมเหยงคณ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
26พระธนากรสุวรรณวัฒน์ธนวุฑฺโฒวัดมเหยงคณ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27พระกันตพงศ์จันทะวงษ์กนฺตวีโรวัดมเหยงคณ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
28พระชัยวัฒน์เอี่ยมสอาดชยวฑฺฒโนวัดมเหยงคณ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
29พระธนพลจิรธาดาพรคุณวโรวัดมเหยงคณ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
30พระเสวกวีระพันธ์ญาณโชโตวัดมเหยงคณ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
31พระอธิวรรธน์ขวัญชัยอมรอธิวฑฺฒโนวัดมเหยงคณ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
32พระพาทิศรุ่งโรจน์สิรปญฺโญวัดมเหยงคณ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
33พระปองอรรถเหมาภากรเขมาภิรโตวัดมเหยงคณ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
34พระเจฐจักร์ทรัพย์มารจกฺกรตโนวัดมเหยงคณ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
35พระวรรธนะโชคดุรงค์ฐิตวฑฺฒโนวัดมเหยงคณ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
36พระสุวรรณพงษ์พงษ์สุวรรณธนวํโสวัดมเหยงคณ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
37พระคุณานนต์โชติมิตรหิตกาโมวัดมเหยงคณ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
38สามเณรอภิวิชญ์กุลชฤทธิ์วัดมเหยงคณ์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
39พระปราโมทย์คำนวนวุฒิอภิปาโมชฺโชวัดพิชัยสงครามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
40พระยงยศสุนทรวัฒน์วชิโรวัดพิชัยสงครามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
41พระพิษณุพวงขจรสุวีโรวัดช่างทองคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
42พระสิทธิพงษ์นิลกำแหงกมฺมสทฺโธวัดช่างทองคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
43พระประเวทย์สุวรรณวัฒน์ปวโรวัดช้างคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
44พระวิชัยยุทธณ พัทลุงยโสธโรวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
45พระกรกฎส่องแสงกิตกาโมวัดสำเภาล่มคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
46พระขวัญชัยไมลาอภิวํโสวัดสำเภาล่มคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
47พระชัยรัตน์รุ่งเรืองอานนฺโทวัดพุทไธศวรรย์คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
48พระสุเทพรื่นกวีปญฺญาวโรวัดบางกะจะคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
49พระประจวบโสภาคดิษฐ์ธนิสฺสโรวัดจันทร์ประเทศคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
50พระพิชัยเรืองอินทร์ตปสีโลวัดสนามไชยคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา