รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๔๐๐๖ - วัดศิริเสาธง
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ

แสดง 1 ถึง 32 จาก 32 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศราวุธนรเอี่ยมโชติญาโณวัดศิริเสาธงคณะจังหวัดสมุทรปราการ
2พระสมพรจันทร์ผ่องอุชุจาโรวัดจรเข้ใหญ่คณะจังหวัดสมุทรปราการ
3พระสุทธิพงษ์พลยุทธสุทฺธิวํโสวัดจรเข้ใหญ่คณะจังหวัดสมุทรปราการ
4พระนครคำไฉลคุณวุฑฺโฒวัดจรเข้ใหญ่คณะจังหวัดสมุทรปราการ
5พระเกรียงศักดิ์น้อยอ่ำกมโลวัดเสาธงนอกคณะจังหวัดสมุทรปราการ
6พระถวัลย์ภูยาฟ้าฌานรโตวัดมงคลนิมิตรคณะจังหวัดสมุทรปราการ
7พระวัลลภทังโตอาทิธมฺโมวัดมงคลนิมิตรคณะจังหวัดสมุทรปราการ
8สามเณรฤทธิภูพูลฤทธิ์วัดมงคลนิมิตรคณะจังหวัดสมุทรปราการ
9สามเณรวัชรพงศ์คงรอดทรัพย์วัดเสาธงกลางคณะจังหวัดสมุทรปราการ
10พระปรีชาโวหารเสาวภาคย์ทีปวํโสวัดหัวคู้คณะจังหวัดสมุทรปราการ
11พระยวงศรีจาดสํวโรวัดหัวคู้คณะจังหวัดสมุทรปราการ
12พระวิกรมฐิตลาโภคลำทั่งวัดหัวคู้คณะจังหวัดสมุทรปราการ
13พระอนุสรณ์ขันติสุโภนาคสีสุกวัดหัวคู้คณะจังหวัดสมุทรปราการ
14พระเชวลิตมหาปคุณเฉยมีศักด์วัดหัวคู้คณะจังหวัดสมุทรปราการ
15พระธีรภัทร์คมฺภีโรแซ่ลี้วัดหัวคู้คณะจังหวัดสมุทรปราการ
16พระอภิสิทธิ์ปภสฺสโรชื่นเจริญวัดหัวคู้คณะจังหวัดสมุทรปราการ
17พระกานต์กตปุญฺโญบุญญากรวัดหัวคู้คณะจังหวัดสมุทรปราการ
18สามเณรขวัญมงคลพูลผลวัดหัวคู้คณะจังหวัดสมุทรปราการ
19สามเณรชินวัฒน์บุญเอนกวัดหัวคู้คณะจังหวัดสมุทรปราการ
20พระเขตต์ตวันเอี่ยมสะอาดสุทฺธปญฺโญวัดศรีวารีน้อยคณะจังหวัดสมุทรปราการ
21พระพีรดนย์สงขาวฐานกโรวัดศรีวารีน้อยคณะจังหวัดสมุทรปราการ
22พระเปรมศรีสังข์วาลย์มหาวีโรวัดศรีวารีน้อยคณะจังหวัดสมุทรปราการ
23สามเณรอนันต์ภู่ถาวรวัดศรีวารีน้อยคณะจังหวัดสมุทรปราการ
24สามเณรไธพัตย์จันทร์เรืองวัดศรีวารีน้อยคณะจังหวัดสมุทรปราการ
25สามเณรวิศวกรพงษ์พันธ์วัดศรีวารีน้อยคณะจังหวัดสมุทรปราการ
26พระเอกณรงค์นิโรจน์สุรปญฺโญวัดบัวโรยคณะจังหวัดสมุทรปราการ
27พระพุฒิพงศ์เรืองเดชกิตฺติสาโรวัดบัวโรยคณะจังหวัดสมุทรปราการ
28พระหริษฐ์สุวรรณวิจิตต์ปิยวณฺโณวัดบัวโรยคณะจังหวัดสมุทรปราการ
29พระอาทิตย์นุชประมูลอินฺทปญฺโญวัดบัวโรยคณะจังหวัดสมุทรปราการ
30พระสงครามเพ็ชร์โตภทฺทธมฺโมวัดบัวโรยคณะจังหวัดสมุทรปราการ
31พระเมธานันท์หมั่นทำสุเมธาภทฺโทวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีคณะจังหวัดสมุทรปราการ
32พระพีรพลนะรินทร์สุนฺทรโพธิวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีคณะจังหวัดสมุทรปราการ