รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๔๐๐๔ - วัดสุคันธาวาส
ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 72 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระมานะชนะบูรณ์ชินสมฺปนฺโนวัดสุคันธาวาสคณะจังหวัดสมุทรปราการ
2พระสิทธิโชคน้อยเจริญสิทฺธิเตโชวัดสุคันธาวาสคณะจังหวัดสมุทรปราการ
3พระขวัญยืนจันแดงจิรวฑฺฒโนวัดสุคันธาวาสคณะจังหวัดสมุทรปราการ
4พระมณฑวัฒน์ธีระพิพัฒน์สกุลมณฺฑวฑฺฒโนวัดสุคันธาวาสคณะจังหวัดสมุทรปราการ
5พระธนาวณิตสวัสดีผลจนฺทสาโรวัดบ้านระกาศคณะจังหวัดสมุทรปราการ
6พระภาณุวัฒน์กระจ่างปสนฺโนวัดบ้านระกาศคณะจังหวัดสมุทรปราการ
7พระอัครเดชหอมมณีอภินนฺโทวัดบ้านระกาศคณะจังหวัดสมุทรปราการ
8พระพงศกรนาอินทร์เขมนนฺโทวัดบ้านระกาศคณะจังหวัดสมุทรปราการ
9พระศุภกิจภู่หลำกนฺตธมฺโมวัดคอลาดคณะจังหวัดสมุทรปราการ
10พระทวีศักดิ์ประจักษ์เนตรกุสโลวัดบางบ่อคณะจังหวัดสมุทรปราการ
11พระชาญชัยจีนกลับอคฺคธมฺโมวัดบางบ่อคณะจังหวัดสมุทรปราการ
12พระเกรียงไกรแดงมณฑาอาภากโรวัดบางบ่อคณะจังหวัดสมุทรปราการ
13พระพิพัฒน์มณีพันธ์ปญฺญาวโรวัดบางบ่อคณะจังหวัดสมุทรปราการ
14พระอรรถชัยระกาศอนุภทฺโทวัดบางบ่อคณะจังหวัดสมุทรปราการ
15พระทวีศักดิ์ภักดีบุญชูเมธิโกวัดบางบ่อคณะจังหวัดสมุทรปราการ
16พระมนัสปล่อยยิ้มขนฺติโกวัดหอมศีลคณะจังหวัดสมุทรปราการ
17พระธนกฤตศรีเปี่ยมเขมิโกวัดบางพลีน้อยคณะจังหวัดสมุทรปราการ
18พระพิพัฒน์เลิศศิริปญฺญาธโรวัดบางพลีน้อยคณะจังหวัดสมุทรปราการ
19พระณรงค์ศักดิ์ทองคำฐานิสฺสโรวัดบางพลีน้อยคณะจังหวัดสมุทรปราการ
20พระอัมรินทร์ศรีสัมฤทธิ์ฐานวีโรวัดนาคราชคณะจังหวัดสมุทรปราการ
21พระไตรภพรักแดงเปมิโยวัดนาคราชคณะจังหวัดสมุทรปราการ
22พระธนายุทธบุญส่งฐานิสฺสโรวัดนาคราชคณะจังหวัดสมุทรปราการ
23พระพรเลิศพ่วงภู่จนฺทสาโรวัดนาคราชคณะจังหวัดสมุทรปราการ
24พระมนัสทองเชียงปสนฺโนวัดนาคราชคณะจังหวัดสมุทรปราการ
25พระธนะวัตติ์เมธีรัตนอมรชัยธนวฑฺฒโนวัดปานประสิทธารามคณะจังหวัดสมุทรปราการ
26พระวรวิทย์รุ่งโรจน์อาทโรวัดปานประสิทธารามคณะจังหวัดสมุทรปราการ
27พระกันณ์วุฒิดวงศรีอกิญจโนวัดปานประสิทธารามคณะจังหวัดสมุทรปราการ
28พระอภิชาสงวนสัตย์อภิชาโตวัดปานประสิทธารามคณะจังหวัดสมุทรปราการ
29พระสำราญอุดมฐานากโกวัดมงคลโคธาวาสคณะจังหวัดสมุทรปราการ
30พระสุวรักษ์บูรณแพทย์ปภสฺสโรวัดมงคลโคธาวาสคณะจังหวัดสมุทรปราการ
31พระวีระชาลีชาติอนารโยวัดมงคลโคธาวาสคณะจังหวัดสมุทรปราการ
32พระชลธิตบุญยะสุดฐานธมฺโมวัดมงคลโคธาวาสคณะจังหวัดสมุทรปราการ
33พระพงษ์ปณตรื่นเริงธีตธมฺโมวัดมงคลโคธาวาสคณะจังหวัดสมุทรปราการ
34พระสันติทิลมาศสุขิโตวัดมงคลโคธาวาสคณะจังหวัดสมุทรปราการ
35พระสิทธิชัยปานนิลจารุวณฺโณวัดมงคลโคธาวาสคณะจังหวัดสมุทรปราการ
36พระประทีปวันน้อยฉนฺทชโยวัดบางนางเพ็งคณะจังหวัดสมุทรปราการ
37พระพงษ์เพชรกุรัตน์วชริวํโสวัดท้องคุ้งคณะจังหวัดสมุทรปราการ
38พระสมหมายพุ่มทองฐานวีโรวัดท้องคุ้งคณะจังหวัดสมุทรปราการ
39พระลมัยเกิดทองฐานวโรวัดท้องคุ้งคณะจังหวัดสมุทรปราการ
40พระดิเรกปานบุญอติภทฺโทวัดท้องคุ้งคณะจังหวัดสมุทรปราการ
41พระพงษ์เทพบุตรพิเศษฐิติธมฺโมวัดท้องคุ้งคณะจังหวัดสมุทรปราการ
42พระธนธรณ์ช้างเงินกตธมฺโมวัดโคธารามคณะจังหวัดสมุทรปราการ
43พระสมคิดคงเขียวฐิติโกวัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะจังหวัดสมุทรปราการ
44พระอาทรบุญลอดอนาลโยวัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะจังหวัดสมุทรปราการ
45พระสมยศแป้นเพชรฐานจาโรวัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะจังหวัดสมุทรปราการ
46พระอาทรชมยิ้มวิสุทธสีโลวัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะจังหวัดสมุทรปราการ
47พระภีมภัสรส์รองามภทฺทจาโรวัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะจังหวัดสมุทรปราการ
48พระปัญญาปานเอี่ยมปญฺญาวชิโรวัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะจังหวัดสมุทรปราการ
49พระนรินทร์สุทินเผือกนรินฺโทวัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะจังหวัดสมุทรปราการ
50พระแบงค์ประสิทธิโชคกุลกิตฺติญาโณวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดสมุทรปราการ