รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๔๐๐๓ - วัดกิ่งแก้ว
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 84 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนวพรรษแก้วประเสริฐคุณวฑฺฒโนวัดกิ่งแก้วคณะจังหวัดสมุทรปราการ
2พระเจษฎากรดีมากปาสาทิโกวัดกิ่งแก้วคณะจังหวัดสมุทรปราการ
3พระโน๊ตดวงหาคลังเขมงฺกโรวัดกิ่งแก้วคณะจังหวัดสมุทรปราการ
4พระสหรัถจันทรักษ์เขมจาโรวัดกิ่งแก้วคณะจังหวัดสมุทรปราการ
5พระสัญญาสำโรงทองสญาโณวัดกิ่งแก้วคณะจังหวัดสมุทรปราการ
6พระชนาธิปเทียนหลงชนาสโภวัดกิ่งแก้วคณะจังหวัดสมุทรปราการ
7พระเมธินแซ่อึ้งฐานจาโรวัดกิ่งแก้วคณะจังหวัดสมุทรปราการ
8พระเจษฎาดวงใจปิยสีโลวัดกิ่งแก้วคณะจังหวัดสมุทรปราการ
9สามเณรวโรดมบุญรอด-วัดกิ่งแก้วคณะจังหวัดสมุทรปราการ
10พระวิษณุโภชนะจิตรสุภาจาโรวัดบางแก้วคณะจังหวัดสมุทรปราการ
11พระจักรพรรณแก้วภูผาสุรปญฺโญวัดบางแก้วคณะจังหวัดสมุทรปราการ
12พระอิทธิสิทธิ์ลำจวนวราสโยวัดบางแก้วคณะจังหวัดสมุทรปราการ
13พระคมกริชพันชนะถิรจิตฺโตวัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรมคณะจังหวัดสมุทรปราการ
14พระศักรินทร์แสนณรงค์ฐานวโรวัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรมคณะจังหวัดสมุทรปราการ
15พระประสารศรีวัฒนาผาสุโกวัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรมคณะจังหวัดสมุทรปราการ
16พระธีรภัทรสถาพรปญฺญาวโรวัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรมคณะจังหวัดสมุทรปราการ
17พระชินกรสนั่นทุ่งสุรปญฺโญวัดคลองชวดลากข้าวคณะจังหวัดสมุทรปราการ
18พระปรัชญาหมื่นพงษ์สุทฺธิสทฺโทวัดคลองชวดลากข้าวคณะจังหวัดสมุทรปราการ
19พระอภิวัฒน์จันทร์เปรมสิริภทฺโทวัดคลองชวดลากข้าวคณะจังหวัดสมุทรปราการ
20พระอดิศักดิ์คงสุวรรณกิจฺจสาโรวัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
21พระตระการเกตุนามฐิตคุโณวัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
22พระนิติพลบัญชาวุฒิอติพโลวัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
23พระธีรวัฒน์สาลิกาสทฺธาธิโกวัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
24พระพิสิษฐ์วงศ์รุ้งแก้วสุธีโรวัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
25สามเณรเมธีพงษ์ฐิรธรรมสิทธิ์วัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
26สามเณรกนกพลตาลประสงค์วัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
27สามเณรพงศ์พลทัศบุตรวัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
28สามเณรธานินทร์โพธิ์ชัยทองวัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
29สามเณรติณณภพการินทร์วัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
30สามเณรเปรมเดชหาญสงครามวัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
31สามเณรณรงค์ฤทธิ์กุลบุตรวัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
32สามเณรธนพลเนียมมณีวัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
33สามเณรปัญญากุลวงษ์วัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
34สามเณรศศิวงศ์ศรีลาพัฒน์วัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
35สามเณรพิษณุดวงเพชรแสงวัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
36สามเณรกฤษดาขันอาสาวัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
37สามเณรรัฐศาสตร์วิจิตต์จำนงค์วัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
38สามเณรศุภกิตติ์หันไชยโชติวัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
39สามเณรปิยะพงษ์พลเยี่ยมวัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
40สามเณรอครพลกระจ่างจิตรวัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
41สามเณรกฤษณะไชยแสงวัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
42สามเณรฤทธิพรศรีประศาสน์วัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
43สามเณรอโนจันทร์ไพรวัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
44สามเณรเมธีเรืองศรีวัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
45สามเณรสิปปกรเมืองแพนวัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
46สามเณรธิติพัฒน์สมศรีวัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
47สามเณรธีรเจตปรีชาวัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
48สามเณรณัฐวุฒิปัตถาวะโรวัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
49สามเณรรัตนากรโกเมศวัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
50สามเณรนัทธพงษ์ทองแท้วัดบางพลีใหญ่ในคณะจังหวัดสมุทรปราการ